02 декабря 2022

Дигорон къæлиндар

Страница на редактировании

Мæйи бонтæ Бæрæгбон Къуæрей медæгæ бæрæгбони Бунат, рауæн
райдайæн кæрон
ÆНУСУРИ МÆЙÆ (январь)
…1 Нæуæг анзи фиццаг бон Сабатизæри Сабати Хæдзæртти
7 Киристей райгас Майрæнизæри Майрæнбони Аргъауæнти,
хæдзæртти
11-12 Бундортæ 2-аг
æртиккæгæхсæви
Æртиккæги Хæдзæртти
13 Басилтæ 2-аг
майрæнизæри
Майрæнæхсæви Хæдзæртти
13-14 Нæуæг анз
(зæронд нимадæй)
2-аг майрæнбони Майрæнбони Хæдзæртти
14 Æртхорон (Артæмбæрзæн) майрæнизæри Майрæнбони Хæдзæртти, Къора, Уорсдони
15-16 Фонсиуарæн
Фæлвæра
3-аг
хуцауæхсæви
Хуцаубони Хæдзæртти
16-17 Бадæнтæ Авдисæризæри Авдисæри Хæдзæртти
20-21 Согæвæрæн
майрæнæхсæвæ
Майрæнæхсæви Майрæнбони Устур-Дигори
зилди гъæути
29… Дигори Изæд Фæстаг
хуцауæхсæви
Къуæрей фæсте Хæдзæртти
(Задæлески)
29… Зиниатæ
(Уацелла)
Фæстаг сабати
(сæумæ)
Къуæрей фæсте Хæдзæртти
(Хæнæзи)
29… Зиниатæ
(Гъæуизæд)
Фæстаг сабати
(рæфти)
Къуæрей фæсте Хæдзæртти
(Дунти)
29… Фацбадæн: Хуцау;
Идауæг
Фæстаг сабати (изæрæй) Къуæрей фæсте Хæдзæртти,
Устур-Дигори зилди гъæути
30-31 Уасгерги Геуæргибонæхсæви Геуæргибони Хæдзæртти,
Устур-Дигори зилди гъæути
КОМАХСÆНИ МÆЙÆ (февраль)
3 Цæуæн цуппæрæн Цуппæрæни (сæумæ) Цуппæрæни Хæдзæртти,
Устур-Дигори зилди гъæути
5-6 Сæризæд (Сæризæди бæмпæгæвæрæн) Хуцауæхсæви Хуцаубони Хæдзæртти,
Устур-Дигори зилди гъæути
26-28 Балдæрауз (зумæги кæрони уазал бонтæ) Сабати Авдисæри Хæдзæртти
КÆРДÆГÆЗМÆЛÆНИ МÆЙÆ (март)
1-3 Балдæрауз (зумæг
уалдзæгæй æртæ бони æфстау ракурдта)
Цуппæрæни (сæумæ) Цуппæрæни Хæдзæртти, Устур-Дигори зилди
гъæути
7… Комбæттæн (кирист.) Авдисæри 23-аг апърели Хæдзæртти
7-13 Цæрвкъахæнтæ (уорсæгти къуæре) Авдисæри Хуцаубони Хæдзæртти
8 Силгоймæгти бæрæгбон Геуæргибони Геуæргибони Хæдзæртти, кустуæтти
ХУМИДАЙÆНИ МÆЙÆ (апрель)
1 Хумидайæн (1-аг) 1-аг цуппæрæни Цуппæрæни Дигори коми ниллæг æвæрд гъæути
5 Тотуртæ (фустæ зад ку фæуунцæ, уæд) 1-аг авдисæри Авдисæри Хæдзæртти, уотæртти
8 Хумидайæн (2-аг) 2-аг цуппæрæни Цуппæрæни Дигори коми бæрзонд æвæрд гъæути
14 Ораза Æртиккæги 13-аг маййи Хæдзæртти
18 Бæлдæрæн (Арви гъæрæй æрдзæ райгъал уй. Арв æма зæнхæ кæрæдзей бауарзунцæ) 3-аг хуцаубони Хуцаубони Хæдзæртти
24 Касутæ (Нæуæг киндзи донмæ рахунд) Фæстаг сабати Сабати Хæдзæртти, дони цори
24 Назутæ Сабатизæри Сабати Хæдзæртти, уæлмæрдти
ХАНСИ МÆЙÆ (май)
2 Комуадзæн (Пасха) Хуцаубони Хуцаубони Хæдзæртти, аргъауæнти
3 Алаурди 1-аг авдисæри Авдисæри Хæдзæртти
9 Уæлахези бон Хуцаубони Хуцаубони Æхсæнæдти
10 Никкола (Гулуй кувд) 2-аг авдисæри Авдисæри Лезгори ковæндони
13 Комуадзæн (Ораза-байрам) Цуппæрæни Цуппæрæни Хæдзæртти
16 Хуцауи дзиуарæ 3-аг хуцаубони Хуцаубони Хъармани
16 Устур Хуцауи кувд 3-аг хуцаубони Хуцаубони Задæлески ковæндони
27 Зæлдæвæрæн (Зæлдгæрдæн) Фæстаг цуппæрæни Цуппæрæни Хæдзæртти, уæлмæрдти
АМИСТОЛИ (ХОРХÆТÆНИ) МÆЙÆ (июнь)
6 Кæрдæгхæссæн Хуцаубони Хуцаубони Хæдзæртти
20 Багъайти Дзиуарæ 3-аг хуцаубони Хуцаубони Къумбулти (Багъайти)
20 Уасгерги 3-аг хуцаубони Хуцаубони Дзинагъай ковæндони
20 Хуцаузæнгæ 3-аг хуцаубони Хуцаубони Къумбулти ковæндони
26 Туххуæстæг 4-аг сабати Сабати Хъалнæгъти (Тъæпæн Дигори гъæути)
26 Циргъесæн 4-аг сабати Сабати Донифарс, Къумбултæ, Устур-Дигорæ æма æнд.
СОСÆНИ МÆЙÆ (июль)
10 Къубиси Дзиуарæ 2-аг сабати Сабати Мæхчески ковæндони
11 Сослан 2-аг хуцаубони Хуцаубони Нари ковæндони
11 Идауæг 2-аг хуцаубони Хуцаубони Устур-Дигори зилди гъæути
ковæндони
11 Голя (Силгоймæгти бæрæгбон) 2-аг хуцаубони Хуцаубони Устур-Дигори ковæндони
11 Рæхис 2-аг хуцаубони Хуцаубони Донифарси ковæндони
11 Авд дзиуари 2-аг хуцаубони Хуцаубони Гæлиати ковæндони
12 Уацелла 2-аг авдисæри Авдисæри Нæуæггъæуи
12 Габонæ (Гулæри Габонæ) 2-аг авдисæри Авдисæри Дзинагъа æма Гулæри
17 Сонгути Гъæуизæд 3-аг сабати Сабати Дунти, Согугти коми ковæндони
17 Фæрон 3-аг сабати Сабати Гæлиати ковæндони
17 Дигори Изæд 3-аг сабати Сабати Ковæндони (Задæлескæмæ
хæстæг)
17 Узунæг (Фарни фурт) 3-аг сабати Сабати Уæхъæци ковæндони
18 Сослан 3-аг хуцаубони Хуцаубони Мæцути ковæндони
20-23 Хъурмантæ Геуæргибони Майрæнбони Хæдзæртти
22, 25 Майрæмаг (фсийни цæгатæй лæваргонд фус кенæ æ уæри нивонд биййнонтæн) Цуппæрæни кенæ хуцаубони (цийфæнди мæйи дæр æнгъезуй) Цуппæрæни Хæдзæртти
25 Устур Хуцауи бонтæ (бийнонти бæрæгбон) Фæстаг хуцаубони Хуцаубони Донифарс, Къумбултæ æма
Лезгори
31 Уацелла Фæстаг сабати Сабати Хæнæзи
ковæндони
31 Сау хонхи бадæг Сау Кизгæ Фæстаг сабати Сабати Къамати ковæндони
СУХИ МÆЙÆ (август)
7 Задæлески Нана 1-аг сабати Сабати Задæлески ковæндони
8 Гурмехан Хуцаубони Хуцаубони Мæхчески ковæндони
8 Елиа Хуцаубони Хуцаубони Мæстиноки ковæндони
8 Устур Хуцауи дзиуарæ Хуцаубони Хуцаубони Мæхчески ковæндони
14 Уацелла 2-аг сабати Сабати Къæмунти ковæндони
21 Елиа 3-аг сабати Сабати Æхсæуи ковæндони
21 Нæлизæд 3-аг сабати Сабати Уæллаг Фæснæли ковæндони
22 Рохси дзиуарæ 3-аг хуцаубони Хуцаубони Фæрæскъæтти ковæндони
26, 27 Рæзахуадæн Фæстаг цуппæрæни кенæ майрæнбони Цуппæрæни, майрæнбони Хæдзæртти
28 Мæрдти комуадзæн Сабати Сабати Хæдзæртти
РУХÆН (сентябрь)
1-3 Беслани сабийти имисан бонта Æртиккаги Майрæнбони Беслæни, скъолати
9 Реком 2-аг цуппæрæни Цуппæрæни Дзинагъай, Гулæри
25 Коми Уасгерги Фæстаг сабати Хуцаубони Уасгергий ковæндони
КÆФТИ МÆЙÆ (октябрь)
4 Тотурта (фæззæги уæритæ фустæмæ ку бафтаунцæ,
уæд)
1-аг авдисæри Авдисæри Хæдзæртти, уотæртти
10 Екъина (нæуæг бунæтти баридауæг) 2-аг хуцаубони Хуцаубони Хæдзæртти, уотæртти
17 Стули 3-аг хуцаубони Хуцаубони Къуссуй ковæндони
31 Хуари сæртæ (æхсирфити комбаст райхалунцæ) Фæстаг хуцаубони Хуцаубони Хæдзæртти
ГЕУÆРГОБАЙ МÆЙÆ (ноябрь)
9 Уасгерги 2-аг геуæргибонæхсæви Геуæргибони Устур-Дигори
22-29 Геуæргоба Мæйи 16-аг бони фæсте 1-аг авдисæри Иннæ авдисæри Хæдзæртти
23 Хор-Хуари Дзиуарæ Геуæргибони (Геуæргобай къуæрей) Геуæргибони Къора, Уорсдони
ЦÆППОРСЕЙ МÆЙÆ (декабрь)
17, 18 Цæппорсе (зиангун бийнонтæ æй кæнунцæ) Хорхæтæни хуæд размæ майрæнбони
кенæ сабати
Майрæнбони, Сабати Хæдзæртти
24, 25 Сувæллæнтии цæппорсе (сувæллони зиани фæдбæл æй кæнунцæ) Хорхæтæни фæсте 1-аг майрæнбони кенæ сабати Майрæнбони, Сабати Хæдзæртти
31… Нæуæг анзи фиццаг бони æхсавæ Сабатизæри Сабати Хæдзæртти, кустуæтти

 

Дигорæмæ ма бæрæг кæнунцæ къæлиндармæ бахæссунмæ фадуат кæмæн нæййес, уæхæн бæрæгбонтæ дæр:
хуарздзийнади фæдбæл – киндзæхсæвæр, кизгæрвист, бафедауни æгъдау, киндзæ раæргом кæнун, муггаги кувд, игурæн бон, фидбилизæй
фæййервæзæгæн кувд, æфсадæй кенæ идард балцийæй исцæуæги кувд, лæгдзийнадæ бавдесæгæн кади æгъдау искæнун æма æндæртæ;
• нарти кæндитæ – зиани бон, майрæнизæр, сабатизæр, дууинсæй боней садахъа, афæйгæндæ, циртæвдесæн æма æндæртæ.

Къæлиндар исаразта Регионалон рохситауæг æхсæнадон организаци «Геуæрги Малити»-й сæрдар ТАМАТИ Таймураз.
Къæлиндарæн абони мухур кæнæн æ фиццаг хай, дуккаг хай ба мухур кæндзинан амистоли мæйи фæстаг номери.