21 майя 2024

09.12.2020 | 16:02

УÆ ЗÆРДИТИ ЦÆХÆР МАХ ТАВУЙ НУР ДÆР…

09.12.2020 | 15:59

НАМУСГИН – Æ ЦАРДВÆНДАГ, ÆНОСОН – Æ РОХС НОМ…

09.12.2020 | 14:56

Æ ФИДИ ФАРНÆ ÆХЕ ФАРНÆЙ БÆРКАДГИНДÆР КОДТА ···

09.12.2020 | 14:51

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

09.12.2020 | 14:49

КÆСАЛГÆ ЦАЛДÆНГИ ДОНИ ФАДА, УÆДМÆ ДÆУ НÆЙ…

09.12.2020 | 14:46

ХУМГÆНДÆ Æ ХУАРЗ ТИЛЛÆГÆРЗАДÆЙ РАБÆРÆГ УЙ…

09.12.2020 | 13:33

ФУДРУНИ АДЗАЛÆЙ ДÆХЕ ГЪÆУАЙ КÆНÆ ÆМА СИ ÆДАС УОДЗÆНÆ!..

09.12.2020 | 13:31

ÆНТÆСТГИН УО, БАТРАЗ!..