13 июля 2024

29.07.2022 | 17:02

НÆУÆГДЗИЙНАДÆ

29.07.2022 | 16:58

АМОНД ЕРУЙ ХÆЛАРÆЙ КА ЦÆРУЙ, Е!..

29.07.2022 | 16:51

ÆРИГОНÆЙ БАЗОНÆ ÆМА УАРЗÆ ДÆ ФИДИБÆСТÆ!..

29.07.2022 | 16:47

ФУДМУГГАГ НÆ ФÆУУЙ, ФАЛ ФУДЛÆГТÆ БА – БЕРÆ!..

29.07.2022 | 16:14

«АДӔН, ДАН, ӔНЦӔ ИРД АЙДӔНӔ, – ЗОНУНЦӔ, – КА РАСТ, ӔНӔРАСТ…»

29.07.2022 | 15:11

Цæрикъати Маирбег: «НÆ ДУЙНЕ ГЪÆУАМА ÆНЦОЙНÆ КÆНА РÆСТАДÆБÆЛ!..»

29.07.2022 | 14:40

ИРИСТОНИ ДЕНГИЗОН НАМУС

29.07.2022 | 14:30

Æ УОД, Æ ЦÆСТÆ – Æ ГЪÆУБÆСТÆ!..

29.07.2022 | 14:18

ФУДГÆНÆГÆН Æ ФУДМИУТИ ФУДÆНХÆ ÆХЕБÆЛ ÆРЦÆУЙ…

29.07.2022 | 12:47

ЦӔРУНЦӔ ӔМА ИРӔЗУНЦӔ ЕУМӔЙАГӔЙ!..