06 июля 2022

30.06.2022 | 18:15

ЗУНДГИН ЗАГЪДМÆ ИГЪОСÆГ КУ УИДÆ…

30.06.2022 | 17:59

ФИДИБÆСТИ СÆРБÆЛТАУ ХЪАЗАУАТ – ЦИТГИЙНАГ!..

30.06.2022 | 17:53

ЦУБУРДЗУРДÆЙ…

30.06.2022 | 17:52

ХУАРЗ ХАБАР – НИФСДÆТТÆГ!..

30.06.2022 | 17:48

СÆ РОХС НÆМТТÆ НÆ ДЗИЛЛИ ЗÆРДИТИ ÆНОСТÆМÆ ЦÆРДЗÆНÆНЦÆ…

30.06.2022 | 17:38

УОЛӔФГӔ БА – БЕРЛИНИ