14 июня 2024

БӔЛВУРД ГЪУДДАГ БӔЛВУРД АРХАЙДӔЙ ӔНТӔСУЙ!..

03.12.2020 | 15:56

УӔЛДАЙ ФУЛДӔР ӔРГОМ – ЭКОНОМИКӔ ӔМА СОЦИАЛОН КЪАБАЗӔМӔ

Уӕрӕсей Федераций Президенти Цӕгат Кавкази Федералон зилди Ӕнхӕстбаргин минӕвар Юрий Чайка ӕма нӕ республики Сӕргълӕууӕг Битарти Вячеславӕн ӕрӕги Пятигорски ци фембӕлд адтӕй, уоми бӕстон дзубанди цудӕй Цӕгат Иристони идарддӕри социалон-экономикон ӕма ӕхсӕнадон-политикон райрӕзти фарстатӕбӕл, сӕрмагонд ӕргом раздахтонцӕ, фиццаградон национ проекттӕ ӕнхӕст кӕнуни нисани хӕццӕ Уӕрӕсей Президент ци уӕлӕнхасӕн амунддзийнӕдтӕ равардта, уонӕбӕл куст куд цӕуй, уомӕ дӕр.

Зундгонд куд ӕй, уотемӕй федералон Хецауади унаффи дууӕ анзей размӕ федаргонд ӕрцудӕй Цӕгат Иристони социалон-экономикон ирӕзтӕн агъазгӕнӕг мадзӕлтти номхигъд (еци пълани уагӕвӕрдтитӕ ӕнхӕстгонд цӕудзӕнӕнцӕ 2025 анзи уӕнгӕ). Еци документ ӕнхӕст кӕнунбӕл архайд бӕлвурд фӕткӕмӕ гӕсгӕ ӕнхӕстгонд цӕуй. Рӕстӕг куд ӕвдесуй, уотемӕй еци мадзӕлтти номхигъдмӕ бахӕссун багъудӕй уӕлӕнхасӕн уагӕвӕрдтитӕ. Етӕ баст ӕнцӕ горӕт Беслӕни идарддӕри ирӕзти ахсгиаг социалон проектти хӕццӕ.

Еумӕ райсгӕй, республики социалон-экономикон райрӕзтӕн агъазгӕнӕг мадзӕлтти пълани берӕ вазуггин объектти арӕзтадӕ ӕма райарӕзт ес. Уони нимӕдзи – Республикон клиникон сӕйгӕдони рази тагъд медицинон агъази дӕлстанций, сувӕллӕнтти рӕвдауӕндӕнтти, скъолай размӕ ахуради косӕндӕнтти арӕзтадӕ, стадиони, парки, исфӕлдистадон центрти райарӕзт, культури хӕдзӕртти, цӕрӕнуатон-коммуналон хӕдзаради инфраструктурон косӕндӕнтти, автомобилон нӕдтӕ ӕма ӕндӕр объектти райарӕзт.

Фембӕлди архайгутӕ ӕркастӕнцӕ, еци объектти арӕзтадӕ ӕма цалцӕги фӕдбӕл организацион мадзӕлттӕ куд ӕнхӕстгонд цӕунцӕ, уомӕ.

Юрий Чайка ӕма Битарти Вячеслав сӕрмагондӕй ӕрдзурдтонцӕ региони исӕвзургӕ санитарон-эпидемиологон уавӕр ӕма ӕ фӕххуӕздӕр кӕнуни фӕдбӕл мадзӕлттӕбӕл.

ӔНӔНЕЗДЗИЙНАДИ ФАРСТАТӔ ӔНӔГЪӔНӔЙ ДӔР АХСГИАГ ӔНЦӔ

Уобӕл бӕстон дзубанди цудӕй, нӕ республики Сӕргълӕууӕг Битарти Вячеслав проектон архайди фарстати фӕдбӕл ӕрӕги ци урух ӕмбурд исаразта, уоми дӕр.

Сӕрмагонд республикон программӕ «Медицини» разамонӕг Туати Ирмӕ си куд фегъосун кодта, уотемӕй рахецӕн бал ӕй, «Цӕгат Иристони хуӕздӕр дохтир», зӕгъгӕ, нӕмӕ ци конкурс арӕзт ӕрцудӕй, уой фиццаг къӕпхӕн. Уӕхӕн конкурс конд цӕуй терапевттӕ ӕма сувӕллӕнтти дохтирти ’хсӕн. Нерӕнгӕ бал ӕрбалӕвардтонцӕ 10 курдиади.

Куд нисангонд цӕуй, уотемӕй сӕйраг уӕлахездзауи исхуарзӕнхӕ кӕндзӕнӕнцӕ фатерӕй, иннетӕй ба ма хуӕздӕр косӕгбӕл нимад ка ’рцӕуа, уонӕн ба – бӕрӕггӕнӕн ӕма материалон хуарзӕнхӕ. Уомӕй уӕлдай ин ӕртӕ анзей дӕргъи ӕ миздмӕ ӕфтаудзӕнӕнцӕ 0,2 бӕрцӕ уӕлдӕргӕнӕн коэффициент. Конкурс цӕудзӕнӕй ӕртӕ мӕйей дӕргъи ӕма фӕууодзӕнӕй 31 январи.

Коронавируси хӕццӕ тохи косӕг къуари разамонӕг Биценти Роланди радзубанди ба ци фарстати кой кодта, уонӕй еу – анестезиолог-реаниматологи дӕсниӕдтӕбӕл кадртӕ цӕттӕ кӕнуни фӕдбӕл. Аци къабази фагӕ косгутӕ нӕййес, уомӕ гӕсгӕ Битарти Вячеслави фӕдзӕхстӕй гъуддагбӕл куст цӕуй. Программӕн ес дууӕ хаййи: раздӕр бал специалисттӕ сӕ дӕсниадӕ фӕббӕрзонддӕр кӕндзӕнӕнцӕ нӕхе медицинон Академий бундорбӕл. Идарддӕр сӕ рарветдзӕнӕнцӕ бӕсти хуӕздӕр сӕйгӕдӕнттӕмӕ бундоронбӕл зонундзийнӕдтӕ райсунмӕ.

Битарти Вячеслав куд байамудта, уотемӕй еци гъуддагӕн ӕ хуарздзийнӕдтӕй ма е дӕр ӕй, ӕма Иристонмӕ фӕстӕмӕ исӕздӕхгӕй, специалисттӕ сӕ арӕхстдзийнадӕ ӕма зонундзийнӕдтӕ амондзӕнӕнцӕ се ’мкосгутӕн.