22 июня 2024

ЦӔГАТ ИРИСТОНИ ИДАРДДӔРИ РАЙРӔЗТӔН ФӔЗЗИНДЗӔНӔЙ АГЪАЗИАУДӔР РАВГИТӔ

28.08.2021 | 17:46

Уӕрӕсей Президент Владимир Путинӕн ӕрӕги косӕг фембӕлд адтӕй Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйлойи хӕццӕ. Сӕ дзубандий бӕлвурдӕй ӕркастӕнцӕ республики идарддӕри экономикон райрӕзти фарстатӕмӕ.

Уӕрӕсей Президент куд баханхӕ кодта, уотемӕй республики фӕрнугадӕмӕ надбӕл берӕ ахсгиаг гъуддӕгутӕбӕл бакосун гъӕуй.

– Комкоммӕ зӕгъӕн ес: уавӕри нивӕбӕлдзийнадӕн берӕ лухкӕнуйнаг фарстатӕ райеуварс кӕнун гъӕуй, – загъта Владимир Путин. – Республики рӕсугъддзийнӕдтӕ деси ӕфтаунцӕ, ӕ адӕм дӕр зӕрдӕмӕдзӕугӕ  ‘нцӕ, идарддӕри размӕцудӕн дӕр хуарз фадуӕттӕ ес.

Сергей Меняйло Президентӕн райарфӕ кодта, республикӕмӕ еудадзуг бӕстонӕй   ӕ цӕстӕ ке даруй, уӕдта ин радзурдта, республики разамунд уӕлдай бундоронӕй ци  фиццаградон нисанти фӕдбӕл архайуй, уой туххӕй.

Ӕргом ӕздӕхт ӕрцудӕй Беслӕни социалон-экономикон ирӕзтмӕ. Нуртӕккӕ сахари райтинг ӕй социалон инфраструктури ахсгиаг объектти арӕзтадӕ ӕма цалцӕг. Уони нимӕдзи: тагъд медицинон агъази станцӕ, поликлиникӕ, аййевадон ӕма музыкалон скъолатӕ, ӕригон техниктӕ ӕма натуралистти станцитӕ, стадион «Пищевик» ӕма уотӕ идарддӕр.

Сӕрмагонд фӕрӕзнитӕ дехгонд цӕунцӕ, Беслӕни фиццаг скъолай арӕзт террористон фудракӕнди гъигӕдард ка баййафта, еци адӕмӕн медицинон агъаз ӕма социалон реабилитацийӕн.

Бони фӕтки адтӕй Беслӕни мемориалон комплекси арӕзтадӕ дӕр. Ӕрӕги куд исбӕрӕг ӕй, уотемӕй терроризми профилактики Центри арӕзтади фиццаг къӕпхӕнӕн дехгонд ӕрцӕудзӕнӕй 75 миллион сомей бӕрцӕ.

Уой хӕццӕ, Сергей Меняйло Президенти ӕргом раздахта еуӕй-еу лухкӕнуйнаг фарстатӕмӕ дӕр. Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, Беслӕни идарддӕри социалон-экономикон райрӕзти программи ци мадзӕлттӕ иснисан кодтонцӕ, уонӕн сӕ еугуремӕн гъӕугӕ ӕхцай фӕрӕзнитӕ нӕма радех кодтонцӕ. Беслӕни фӕндаггон-транспортон хизӕги райарӕзт, социалон нисанеуӕги программитӕ, теракти бахауӕг адӕми ахурадӕ ӕма реабилитаци ӕма иннӕ уӕхӕн мадзӕлттӕн 2025 анзи уӕнгӕ нисангонд цӕуй 800 миллион соми. Фал еци бӕрцитӕмӕ еуӕй-еу ӕййивддзийнӕдтӕ бахӕссун гъӕудзӕнӕй. Владимир Путин зӕрдӕ байвардта, Беслӕни идарддӕри социалон-экономикон райрӕзти программӕ ӕнхӕст кӕнунӕн гъӕугӕ фӕрӕзнитӕ фиццаградон фӕткӕмӕ гӕсгӕ дехгонд ке цӕудзӕнӕнцӕ, уомӕй.

Сергей Меняйло куд радзурдта, уотемӕй республики  экономикон ирӕзтӕн агъаз уодзӕнӕнцӕ цӕмӕдессаг туристон проекттӕ дӕр.  Йӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, нӕуӕг туристон кластер исаразунӕн республики хуарз фадуӕттӕ ес. Уони нимӕдзи: хуӕнхон – рекреацион комплекс «Мамисон»-и арӕзтадӕ, уӕдта санаторитӕ ӕма курортти (уомӕн ба сӕйрагдӕр рахуӕцӕн – хуӕдбундор минералон дӕнттӕ) райрӕзт. Нисангонд цӕунцӕ ӕндӕр проекттӕ дӕр.

– Еци программитӕ царди рауадзунӕн агъаз уодзӕнӕй сӕрмагонд федералон проект «Туризм ӕма иуазӕгуарзондзийнади индустри», – баханхӕ кодта Сергей Меняйло. – Федералон проекти мадзӕлттӕ Цӕгат Иристонбӕл дӕр ку рахъӕртонцӕ, уӕд инвестортӕ фулдӕр ӕргом раздахдзӕнӕнцӕ республикӕмӕ. Уогӕ, нуртӕккӕ дӕр нӕ туристон проекттӕн агъазиау компанити минӕвӕрттӕ цӕмӕдесдзийнадӕ ӕвдесунцӕ. Уой хӕццӕ, федералон проект уӕлӕнхасӕн фадуӕттӕ ратдзӕнӕй республики туристон гъомус хъӕбӕрдӕр раргом кӕнунӕн.

Аци ӕма иннӕ фӕндӕнттӕ Президент хуарзбӕл банимадта. Уомӕй уӕлдай, федералон программитӕй еуемӕ хаст ӕрцӕудзӕнӕй медицинӕ ӕма реабилитаций Республикон центр дӕр (аци косӕндонӕ рагӕй райаразуйнаг ӕй).

Федералон центри агъаз багъӕудзӕнӕй Республикон пульмонологон центри цалцӕги гъуддаги дӕр.

– Фиййагдони ци медицинон косӕндонӕ ес, уоми дзӕбӕх кӕнунцӕ айдагъ Иристони цӕргути нӕ, фал синхаг  регионти минӕвӕртти дӕр, – загъта Сергей Меняйло. – Еци центри хуарз фадуӕттӕ ес рӕугути незтӕ дзӕбӕх кӕнунӕн. Уой хӕццӕ ин гъӕуй ӕ архайд фӕгъгъомусгиндӕр кӕнун. Хуарз уайдӕ, ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади къабази модернизаций федералон программи фӕлгӕти аци центри цалцӕг ӕнхӕстгонд ку ‘рцӕуидӕ, уӕд. Уомӕй уӕлдай ма, Центри исаразун гъӕуй уӕлӕнхасӕн бӕстихай дӕр.

Республики разамонӕг ма бӕлвурдӕй радзурдта Цӕгат Иристони гъӕууон хӕдзаради абониккон уавӕри туххӕй дӕр. Куд загъта, уотемӕй агропромышленнон комплекси кустуӕттӕ фулдӕр кӕнунцӕ продукций рауагъд. Фӕффулдӕр ӕй хуари, рӕзӕ ӕма халсарти тиллӕг, ирӕзти надбӕл ӕй кӕсалгӕдарунади къабазӕ дӕр.

Сергей Меняйлойи гъудимӕ гӕсгӕ агропромышленнон къабази цӕмӕдессагдӕр проектти дӕр гъӕуй федералон агъаз.

Президент зӕрдӕ байвардта, Цӕгат Иристони гъӕууон хӕдзаради идарддӕри райрӕзти фарстатӕмӕ федералон центри ‘рдигӕй лӕмбунӕг цӕстдард ке уодзӕнӕй, уомӕй.

Сӕрмагонд дзубанди рауадӕй, ӕ рӕстӕги сӕ архайд ци кустуӕттӕн ӕнӕбари уорӕд ӕрцудӕй, уони идарддӕри хъисмӕтбӕл дӕр. Зӕгъӕн, нуртӕккӕ Цӕгат Иристони промышленнон фӕзуӕтти дууӕ миллион квадратон метри бӕрцӕй  ӕгириддӕр пайдагонд нӕ цӕуй. Уӕхӕн кустуӕттӕй еу – завод «Электроцинк». Аци кустуатӕн ӕ фӕзуат ӕй 64 гектари бӕрцӕ, ӕ кустадон фӕзуӕтти еумӕйаг  бӕрцӕ ба – 432 мин квадратон метри.

Еци къурцдзӕвӕнӕй рацӕуни нисани хӕццӕ урух ӕмгустадӕ цӕуй федералон ведомствити хӕццӕ. Цӕттӕгонд цӕунцӕ еци промышленнон фӕзуӕтти индустриалон парктӕ ӕма кустадон технопарктӕ исаразуни программитӕ. Уомӕй уӕлдай, республики кустуӕтти еу хай исуодзӕнӕнцӕ паддзахадон корпораци «Ростех»-и дӕлхайӕдтӕ. Еци ӕууӕл син ратдзӕнӕй промышленнон кустадӕ нӕуӕгӕй рапарахат кӕнуни фадуат.

– Кӕддӕр Иристони зундгонд ци 155 агъазиау кустуати продукцийӕй адтӕй, уонӕй ма нуртӕккӕ байзадӕй 36, – загъта Сергей Меняйло. – Цӕмӕй сӕ нимӕдзӕ нӕуӕгӕй ирӕзун райдайа, уобӕл еумӕйаг хъауритӕй бакосдзинан «Ростех»-и разамунди хӕццӕ.

Аци гъуддаги нӕ багъӕудзӕнӕй федералон Хецауади агъаз дӕр.

Республики разамонӕги дзубандимӕ гӕсгӕ, аци ӕма иннӕ  фарстатӕбӕл куст цӕуй федералон министрӕдти минӕвӕртти хӕццӕ.

Цӕгат  Иристони Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйло Президенти ӕргом ма раздахта, Цӕгат Иристони идарддӕри социалон-экономикон ӕма культурон райрӕзт цӕмӕй ӕнтӕстгиндӕрӕй цӕуа, уой фӕдбӕл ӕнӕмӕнгӕ райаразуйнаг ӕндӕр ахсгиаг фарстатӕмӕ дӕр.

Сӕ дзубандийӕн хатдзӕгтӕ кӕнгӕй, Владимир Путин куд фӕббӕрӕг кодта, уотемӕй бони фӕтки еугур фарстати фӕдбӕл дӕр бӕлвурд амунддзийнӕдтӕ лӕвӕрд ӕрцӕудзӕнӕй федералон Хецауадӕ ӕма профилон ведомствити разамонгутӕн. Уой хӕццӕ, Президент ӕ гъудитӕ фӕббӕлвурд кодта, республики идарддӕри социалон-экономикон райрӕзтбӕл косгӕй, фиццаградон ӕргом ци фарстатӕмӕ раздахун гъӕуй, уой туххӕй.