13 июля 2024

ЦÆГАТ ИРИСТОНИ ТУХХÆЙ ХАБÆРТТÆ – ЦÆСТУАРЗОНÆЙ!..

15.07.2022 | 12:24

Гобети Ибрагим

Нæ республикæмæ нæ бæсти алли регионтæй исфæлдистадон балций æрбацудæнцæ блогертæ

Сæ балци хуннуй блог-тур «Дæ Иристон». Проекти сæйрагдæр нисан æй, цæмæй æ архайгутæ сæхе цæститæй фæууинонцæ нæ региони туризми программи æма информацион ирæзт, базонгæ уонцæ нæ æрдзи цæмæдессагдзийнæдти æма гъæздугдзийнæдти, историон æма культурон хæзнати хæццæ.

«Евгъуд дзамани æма исонибони ‘хсæн уæвæг дессаги бæстæ…», «Бæлдитæ кæми исæнхæст унцæ, уæхæн бунат…», «Ами ду цийнæ кæнис…», «Æцæгæйдæр, дзенет зæнхæбæл ес…», – уæхæн æма ма берæ æндæр зæрдтагон гъудитæй дзорунцæ сæ балций туххæй нæ иуазгутæ.

Нæ адæм недзаманти дæр ци иуазæгуарзондзийнадæй кадгин адтæнцæ, еци арфиаг æгъдауæй абони дæр тухгин ан. Уомæ гæсгæ, цалинмæ нæмæ балций не ‘рбацæуй, уæдмæ нæ бæлвурдæй ка нæ фæззонуй, етæ махæй цæугæй хумæтæги нæ фæссомитæ кæнунцæ, куддæр син равгæ фæууа, уотæ бабæй нæмæ зæрдæхцæуæнæй, æнæмæнгæ, ке фæззиндзæнæнцæ, уомæй. Уæдта уотæ дæр ма фæззæгъунцæ, сæ хеуæнттæ æма зонгитæй Цæгат Иристони ка нæма адтæй, уонæн дæр ке баунаффæ кæндзæнæнцæ, цæмæй аци дессаги бæстихай бабæрæг кæнонцæ. Еци хабар æхцæуæн куд нæ уодзæнæй, уомæ гæсгæ ба зæрдиагæй хонæн алкедæр, цæмæй базононцæ Иристон, æ истори, æгъдæуттæ æма фæткитæ, цардиуагæ æма берæ æндæр гъуддæгутæ.

Блог-тур байгон æй Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Национ музейи. Уоми республики Сæргълæууæги æма Хецауади администраций разамонæг Гобети Ибрагим фембалдæй, Уæрæсей Федераций алли регионтæй нæмæ ци блогертæ æрæмбурд æнцæ, уони хæццæ. Æма æ радзубандий уотæ загъта:

– Хæстæгдæр дæс анзей дæргъи республики экономикон уавæр туризми ирæзти хæццæ баст ке уодзæнæй, уой хинцгæй, нуртæккæ ахсгиаг æй региони имидж исаразун, гъома æй хуæрзæрдигæй равдесун. Уой туххæй сæрмагондæй нæ республикæмæ хунд цæунцæ фулдæр иуазгутæ æма профессионалон блогертæ. Нæ абони фембæлд нæ иуазгутæн æй рæсугъд балций истори, æма мах нæ зæрдæ дардзинан, еугур дуйнейæн дæр нæ уарзон Иристони туххæй зæрдиагæй æма кæдзосзæрдæй ке радзордзæнæнцæ, уобæл.

Æригон блогертæн цæмæдесаг иссæй алцидæр – национ хуæруйнæгтæй райдайæ æма сауæнгæ туризми райрæзти фарстатæй фæууо.

Зæгъæн, блогертæ бахастонцæ уæхæн фæндæ, цæмæй сахари историон арæзтæдтæбæл уа QR-кодтæ. Уой фæрци туристтæ æнцонæй зонгæ кæндзæнæнцæ хæдзæртти историй хæццæ: кæд арæзт æрцудæй, ка ‘й исаразта, циуавæр зундгонд адæм си цардæй, тематикон туризмбæл косун æма уотæ идарддæр. Уомæй идарддæр ма блогертæ бахастонцæ гъæугæ гæгъæдитæ æрæмбурд кæнуни туххæй фæндæ, цæмæй ирон къеретæ ЮНЕСКО-й бунтæмæ хаст æрцæуонцæ.

Блогертæ Иристонмæ æрæги ке ‘рцудæнцæ, уомæ гæсгæ Дзæуæгигъæуæй идарддæр нецима фæууидтонцæ, фал, куд баханхæ кодтонцæ, уотемæй сæ устур деси бафтудтонцæ нæ сахари хуæрзуиндæдзийнадæ æма нæ ниуазуни дони кæдзосдзийнадæ.

Æма хумæтæги нæ райдæдтонцæ Дзæуæгигъæуæй – Цæгат Иристони сæйраг сахар иуазгутæн ци равдеса, е си ес. Ами фæууинæн ес Булгаков æма Вахтангови хæццæ баст бунæттæ, модерни доги хæццæ баст хæдзæрттæ æма, кæддæр Дзæуæгигъæуи федар кæми лæудтæй, еци бунæттæ.

Блогертæмæ ци программæ æнгъæлмæ кæсуй, уоми ес экскурси зундгонд культурон циртдзæвæнтæ фæууинуни, изæригон Дзæуæгигъæубæл экскурси, мастер-класстæ ирон къеретæ кæнунæй æма æндæр мадзæлттæ… Уомæй идарддæр ма блогертæ рабалци кæндзæнæнцæ Дигоргоммæ.

Блогертæ Интернети итигъдади алли бон æвдесунцæ сæ балций хабæрттæ, уомæй идарддæр, социалон хизæгти ци адæми хæццæ ес бастдзийнæдтæ, уонæн радзордзæнæнцæ, блог-тур куд рацудæй, циуавæр æнкъарæнтæ сæмæ исæвзурдæй, уой туххæй.

Проект «Дæ Иристон»-и архайунцæ цуппар æма инсæй блогери нæ бæсти алли регионтæй. Социалон хизæгти сæмæ кæсунцæ фондз миллион адæймагемæй фулдæр. Уомæ гæсгæ нæ бон зæгъун æй уой, æма нæ бæсти дæр æма фæсарæнти дæр берæ дзиллæ базонгæ уодзæнæнцæ Цæгат Иристони хæццæ.