13 июля 2024

ЦУДӔНЦӔ ТОХМӔ СӔРБӔРЗОНДӔЙ!..

07.05.2021 | 11:41

Советон доги тӕккӕ цитгиндӕр бӕрӕгбӕнттӕй еу адтӕй советон мухури Бон. Бӕрӕггонд цудӕй 5 майи уомӕ гӕсгӕ, ӕма 1912 анзи еци бон большевикти партий раздзӕуӕг В.И. Ленини хъӕппӕресӕй Петербурги рацудӕй газет «Правда»-йи фиццаг номер.

Нӕ журналистти хестӕр фӕлтӕрӕй ма ка ес, етӕ хуарз гъуди кӕнунцӕ, мухури косгутӕн ци дессаги бӕрӕгбон исуидӕ еци бон, уой – арӕзт ӕрцӕуидӕ аллихузон зӕрдӕмӕдзӕугӕ мадзӕлттӕ, исаккаг кӕниуонцӕ паддзахадон хуӕрзеугутӕ, зӕрдӕбӕлдаргӕ лӕвӕрттӕ…

Нур еци бон гъуди дӕр некебал кӕнуй, фал ӕй мах ба абони уӕддӕр ӕримисдзинан. Фиццагидӕр нӕ Цитгин Уӕлахези 76 анзей бонмӕ гӕсгӕ, уомӕн ӕма советон журналисттӕ – ка си ӕ финсӕн пъеройӕй, ка ба комкоммӕ хуӕцӕнгарзӕй тох кодтонцӕ немуцаг – фашистон ӕрбалӕборгути нихмӕ, рабарӕн дӕр кӕмӕн нӕййес, уӕхӕн устур хай бахастонцӕ, цӕмӕй знаг дӕрӕнгонд ӕрцудайдӕ, цӕмӕй нӕ Уӕлахез ралӕудтайдӕ.

Беретӕ си сӕ цард иснивонд кодтонцӕ Фидибӕсти сӕрбӕлтау… Уони, журналистти, фӕрци нин абони ес нӕ адӕм еци фудӕбӕнтти ци хъиамӕттӕ бакодтонцӕ, уомӕн бӕлвурд ӕвдесӕнтӕ – журналисттӕ тохи будурти уодуӕлдайӕй хъиамӕт кӕнгӕй истонцӕ кинонивтӕ, къартӕ, финстонцӕ советон тугъдонти бӕгъатӕрдзийнади туххӕй ӕрмӕгутӕ… Еци документалон ӕвдесӕнтӕн, абони аргъ дӕр нӕййес, дуйней еугур мулкитӕй дӕр хъазардӕр ӕнцӕ…

Цифуддӕр знаг нӕ Райгурӕн бӕстӕмӕ гадзирахаттӕй ку ӕрбалӕбурдта, уӕд сӕ финсуни куст ниууадзгӕй, тохи будурмӕ рандӕнцӕ Дигори журналисттӕй дӕр беретӕ. Уонӕй еу, Кертанти Тӕхир – ӕ тугъдон ӕмдзӕвгитӕй кӕцидӕри уотӕ финста: «Ӕд нифс, ӕд зар… цудӕнцӕ тохмӕ сӕрбӕрзонд!..» Ӕма уони абони ӕримисун нимайӕн нӕ ихӕсбӕл. Бӕлвурдӕй ба – Ирӕфи райони тугъдон журналистти.

Тугъди размӕ уоми уагъд цудӕй газет «Социалистон Дигорӕ» – ( фӕстугъд еуцӕйбӕрцӕдӕр рӕстӕг нӕбал цудӕй, уӕдта бабӕй ӕй нӕуӕгӕй байгон кодтонцӕ, «Ленинец», зӕгъгӕ, номи хӕццӕ, абони ба хуннуй «Ирӕф») ӕ фиццаг номер рацудӕй 1933 анзи. Фиццаг редактор ин иссӕй Хӕмицати Алексей, дессаги рӕстзӕрдӕ адӕймаг, хуарз арӕхстӕй исфӕлдистадон коллективӕн дӕсни разамунд дӕттунмӕ. Еци менеугутӕ ба уӕлдай хъӕбӕрдӕр гъудӕнцӕ, газет ӕ фиццаг къахдзӕфтӕ кӕнун ци уавӕрти райдӕдта, уӕд – алли гъуддагӕн дӕр ӕ райдайӕни куд фӕууй, уотӕ редакци дӕр берӕ цӕмӕйдӕрти ӕвзурста нӕ-хъӕртондзийнӕдтӕ. Уӕддӕр коллективӕн ӕнтӕстӕй сӕ куст гъӕугӕ хузи аразун, ӕма газет цудӕй афойнадӕбӕл, адӕммӕ хъӕртун кодта, ӕнӕмӕнгӕ ка гъудӕй, еци хабӕрттӕ.

Фӕстӕдӕр редактор иссӕй Келехсати Аслӕнбек. Дууӕ анзей дӕргъи кодта аци бӕрнон куст, уӕдта ‘й раййивтонцӕ газет «Рӕстдзинад»-и редакцимӕ ӕма си берӕ ӕнзти фӕккуста редакторӕй.

Уӕлдӕр ӕй куд баханхӕ кодтан, уотемӕй газетӕн устур ахедундзийнадӕ адтӕй фӕллойнӕгӕнӕг дзиллити ‘хсӕн, зингӕ агъаздзийнадӕ лӕвардта Ирӕфи райони партион организацийӕн еумӕйаг социалон – экономикон фарстатӕ, культурон царди хабӕрттӕ, уӕди уавӕрти домӕнтӕмӕ гӕсгӕ аразуни гъуддаги. Ӕ аллибони кусти газет ӕнцадӕй гъӕууон уацхӕсгутӕбӕл, кӕцитӕй беретӕ уой фӕсте иссӕнцӕ редакций косгутӕ. Газети куст бӕлвурд фӕббӕрӕг ӕй ӕнахургонд-дзийнадӕбӕл фӕууӕлахез уни гъуддаги.

Тугъди агъоммӕ редакций ӕнтӕстгинӕй фӕллойнӕ кодтонцӕ Дзадзати Гусейн, Скъодтати Амурхан, Амилахуанти Израил, Гобети Данел, Диготи Созур, Керчелати Тазрет, Сарахъати Михал, Цӕрикъати Морадий, Тегати Сулейман, Тамати Кудзий ӕма ӕндӕртӕ. Газети ахид мухур кодтонцӕ сӕ ӕрмӕгутӕ Мамсурати Дӕбе, Бесати Тазе, Хъазбегти Хъазбег ӕма нӕ иннӕ финсгутӕ, кӕцитӕ фӕстӕдӕр иссӕнцӕ нӕ национ литератури номдзуддӕр архайгутӕ.

Газети редактор уӕдмӕ иссӕй Гӕтцити Хадзирӕт. Арӕхстгин разамонӕги фӕрци газетӕн берӕ ӕнтӕстӕй, еудадзуг си мухургонд цудӕй уӕди доги ахсгиаг фарстатӕбӕл, рагӕлдзуйнаг лӕгъуз миутӕбӕл, фӕсевӕди патриотон гъомбӕлади туххӕй ӕрмӕгутӕ. Газет «Социалистон Дигорӕ» адӕм берӕ уарзтонцӕ, алли хӕдзари дӕр имӕ ӕнгъӕлмӕ кастӕнцӕ.

Фал…Фидбилизи 1941 анз… Нӕ адӕми сабур цард исхӕлхъой кодта цъамар знаг. Райдӕдта Устур Фидибӕстон тугъд тогцъир немуцаг фашистти нихмӕ. Фӕсевӕд цудӕнцӕ карз тохмӕ. Фиццӕгти хӕццӕ рандӕй фронтмӕ Гӕтцити Хадзирӕт дӕр, ӕ бӕсти редактор иссӕй Сарахъати Михал. Цубур рӕс-тӕги фӕсте ба сӕ кустадон бунӕттӕ редакций ниууагътонцӕ Дзадзати Гусейн, Цӕрикъати Морадий, Скъодтати Амурхан, Гобети Данел – рандӕ ’нцӕ фронтмӕ. Тегати Сулейманбӕл ӕстдӕс анзи нӕма цудӕй, ӕ къохтӕмӕ тохӕндзаумау ку райста знаги нихмӕ, уӕд. Амилахуанти Израили тугъд ӕрӕййафта е ‘фсӕддон ихӕс Сурх Ӕфсади рӕнгъити ӕнхӕст кӕнгӕй – Ирӕфи райони газети хайади сӕргълӕууӕгӕй косгӕй, 1939 анзи барвӕндонӕй рандӕ ’й ӕфсадмӕ.

Уомӕ гӕсгӕ ба е ’мзӕнхон журналисттӕй е еугуремӕй дӕр раздӕр исмедӕг ӕй тугъди туфули. Ӕ уӕдиккон ӕмдзӕвгитӕй еуеми финста:

 

Ӕрбакодтон ӕд бӕрцитӕ мӕ цохъа,

Ӕрбабастон мӕ астӕубӕл мӕ хъӕма.

Ӕрбагӕлстон мӕ сау нимӕт мӕхебӕл,

Тохмӕ цӕугӕ ’й, мӕ зинаргъ ӕмбал, ци ’й дзебӕл!

 

Амилахуани-фурт тугъди фӕцӕй кӕрӕй-кӕронмӕ. Кӕддӕр ма ибӕл финстан, уомӕ гӕсгӕ ба уой туххӕй нӕ дзубанди абони фӕццубур кӕндзинан. Цубурӕй зӕгъдзинан иннӕ журналистти туххӕй дӕр – уонӕй дӕр кедӕрти туххӕй раздӕр ма финстан.

Дигори журналисттӕй беретӕ нӕбал исӕздахтӕнцӕ фронтӕй, нӕ син бантӕс-тӕй Уӕлахези цийнаг бонмӕ фӕццӕрун. Нӕ Советон Райгурӕн бӕсти, адӕми сӕребарӕ рохс царди сӕрбӕлтау нӕ байа-урстонцӕ сӕхебӕл Гӕтцити Хадзирӕт, Дзадзати Гусейн, Цӕрикъати Морадий, Тамати Кудзий. Сӕ талингӕ ӕносон бунӕттӕ иссирдтонцӕ тугъди будурти сӕ тогӕй гъӕзт зӕнхи.

Бӕгъатӕрӕй тох кодта знаги нихмӕ Керчелати Тазрет, уомӕн ӕвдесӕн – ӕ реугудурбӕл ци берӕ паддзахадон хуӕр-зеугутӕ исӕрттивтонцӕ, етӕ. Тугъди фӕсте ма берӕ ӕнзти фӕцӕй Советон Ӕфсади рӕнгъити, иссӕй болкъон, пенсимӕ рацӕуни фӕсте ба цардӕй ӕма куста Дзӕуӕгигъӕуи. Куд тугъди ӕма ӕфсади ветеран, уотӕ вазуггин куст кодта ирӕзгӕ фӕсевӕди хӕццӕ.

Намусгин адтӕнцӕ Тегати Сулейман, Скъодтати Амурхан ӕма иннети тугъдон нӕдтӕ. Фронти уогӕй ӕма знаги нихмӕ хуӕцӕнгарзӕй тох кӕнгӕй, нӕ иронх кодтонцӕ се ‘сфӕлдистадон бӕлдӕ дӕр – федар бастдзийнадӕ дардтонцӕ дивизион ӕма ӕфсӕддон газетти хӕццӕ.

Тугъди фудӕбӕнттӕн бафӕразгӕй адӕми бон бацӕй знаги ниддӕрӕн кӕнун, фашистон хъилмайӕй айдагъ Райгурӕн бӕстӕ нӕ, фал ӕнӕгъӕнӕ дуйне дӕр фӕййервӕзун кӕнун.

 

Фӕцӕй нур тугъд,

Фӕцӕй кӕронмӕ нӕ карз тох,

Фудголӕ къох

’Систа хӕрдмӕ.

Е ’ндзарст арти ку ’рцудӕй сугъд…

Ӕрдзӕн ӕрбайсавдӕй ӕ тар,

Тунуафгӕ, гъар

Нирттивта хор

Нӕ цард, фиццагау ӕй рӕсугъд…

 

Уотӕ финста 1945 анзи Уӕлахезон мӕйи Кертанти Тӕхир. Ӕма, ӕцӕгӕйдӕр, фӕстугъдон хъиамӕттӕ дӕр кӕд хъӕбӕр зин ӕма уӕззау адтӕнцӕ, уӕддӕр адӕми разӕнгарддзийнадӕ ба уонӕй тухгиндӕр адтӕй: ӕгайтима, тугъд фӕцӕй, кӕд уой фудӕбонтӕн бафӕразтан, уӕд нӕ сабур царди хабӕрттӕ исаразун ба нин куд гъӕуама нӕ бантӕса, зӕгъгӕ… Еци нифсдзийнадӕ дзиллити зӕрдити федар кодта райони газет дӕр. Кертанти Тӕхир ӕма иннӕ тугъдон лӕгтӕ, редакций кустмӕ раздӕхгӕй, сӕ ӕууӕндгун дзурдӕй, адӕми нифсбӕл ӕфтудтонцӕ нифс.

Цӕгат Иристонӕй куддӕр фӕлле-дзӕги ‘нцӕ фашисттӕ, уотӕ райони газет нӕуӕгӕй цӕун райдӕдта. Ӕ редактор еци рӕстӕг иссӕй Дзотти Владемур. Уой фӕсте партий райкоми бюрой унаффӕмӕ гӕсгӕ редакторӕй нисангонд ӕрцудӕй Гобети Данел. Уӕлдӕр партион скъоламӕ ахурмӕ ку рандӕ’й, уӕд ӕ бӕсти редактори бунати нисангонд ӕрцудӕй Тегати Сулейман. Газетӕн бундор ка ӕвардта, уонӕй беретӕ раздӕрау ӕновудӕй архайдтонцӕ сӕ пайдайаг хай хӕссунбӕл еумӕйаг гъуддагмӕ. Дӕлболкъон Амилахуанти Израил куста министрадтӕй еуеми граждайнаг гъӕуайкӕнуйнади штаби сӕргълӕууӕгӕй. Тегати Сулейман дзӕвгарӕ ӕнзти дӕргъи фӕккуста газет «Рӕстдзинад»-и бӕрнон бунӕтти.

Аци ӕрмӕги цубурӕй радзурдтан Ирӕфи райони газети редакций ке журналистон карнӕ райдӕдта, уой фӕсте ба лӕгдзийнадӕ ка бавдиста тугъди будурти ӕма ма си уордигӕй цардӕгасӕй ка исӕздахтӕй, уотемӕй нӕуӕгӕй бӕрзонд ка исиста газети кадӕ ӕма ном, уони.

Зӕгъун гъӕуй уой, ӕма ӕ рӕстӕги мах нӕ газети ниммухур кодтан ӕрмӕгутӕ Дзадзати Гусейн, Кертанти Тӕхири ӕма Тегати Сулеймани туххӕй. Нӕ равгитӕ куд амононцӕ, уӕдта ӕрмӕгутӕй куд рӕвдзӕ кӕнӕн, уомӕ гӕсгӕ иннети туххӕй дӕр радзордзинан нӕ газети фӕрстӕбӕл. Цӕмӕй е нӕ къохи бафтуйа, уомӕй ба нӕ гъӕуй нӕ адӕми, газеткӕсгути агъаз дӕр. Финсетӕ нӕмӕ ке туххӕй си ци зонетӕ, уой, уӕдта ӕрвететӕ сӕ къартӕ дӕр.

Абони ба ма уой зӕгъуйнаг ан, ӕма Ирӕфи райони газети курухон журналисттӕ ахид финстонцӕ Устур Фидибӕстион тугъди цаутӕ ӕма нӕ Цитгин Уӕлахез ке фӕрци ралӕудтӕй, еци бӕгъатӕр тугъдонти туххӕй.

Еци ӕрмӕгутӕй кӕцидӕрти мах дӕр рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ рамухур кӕнӕн – уой аккаг ӕнцӕ, цӕмӕй сӕ адӕм еума хатт бакӕсонцӕ…

 

Ӕрмӕг бацӕттӕ кодта
САКЪИТИ Эльбрус,
Ирӕфи райони газет
(«Ленинец» ма ку хундтӕй, уӕди
рӕстӕги) редакций раздӕри косӕг.