14 июня 2024

ЕУ БОНИ УӔЛАХЕЗ АРФИАГ УӔД ӔЙ, ӔМА СИ ӔНДӔР УӔЛАХЕЗ КУ ӔНТӔСА!..

28.07.2021 | 16:53

Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Хецауади Сӕрдари ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тускъати Таймораз Октябригъӕуи министрадтӕ ӕма ведомствити разамонгутӕн ци урух ӕмбурд исаразта, уоми дзубанди цудӕй Горӕтгӕрон райони идарддӕри социалон-экономикон райрӕзтбӕл.

Зӕгъун гъӕуй, аци район республики муниципалон искондти устурдӕр (ӕ фӕзуатмӕ гӕсгӕ, уӕдта ӕ цӕргути нимӕдзӕмӕ гӕсгӕ дӕр – цӕруй си 100 мин адӕймагемӕй фулдӕр) ке ‘й, уой дӕр. Уомӕ гӕсгӕ ‘й багъӕуй уӕлдай лӕмбунӕгдӕр цӕстдард республики разамунди ‘рдигӕй. Уӕдта, раст зӕгъгӕй, район ӕхуӕдӕг дӕр архайуй ӕ гӕнӕнтӕ ӕма равгитӕй ӕнхӕстдӕрӕй пайда кӕнунбӕл. Е бӕрӕг адтӕй, еци ӕмбурди ци дзубанди рауадӕй, уомӕй дӕр.

Фембӕлди райдайӕни муниципалитети администраций сӕргълӕууӕг Есиати Руслан доклад кодта евгъуд анзи райони социалон-экономикон архайди бӕрӕггӕнӕнти туххӕй. Есий-фурти дзубандимӕ гӕсгӕ, коронавируси пандемийи фудӕй исӕвзургӕ эпидемиологон уавӕр еуцӕйдӕрбӕрцӕдӕр бакъулумпи кодта социалон-экономикон архайд. Уой хӕццӕ, ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, райони адӕми царди уавӕртӕ фӕххуӕздӕр кӕнунбӕл куст изолдӕр цӕуй. Зӕгъӕн, муниципалон оргӕнтӕ гӕнӕн ӕма амалӕй раидарддӕр кодтонцӕ аллихузи программити уагӕвӕрдтӕ ӕнхӕст кӕнунбӕл архайд. Уотӕ, зӕгъӕн, паддзахадон социалон агъази программӕ «Мӕгурдзийнади нихмӕ тох»-и фӕлгӕти евгъуд анз сӕрмагонд субсидитӕ фӕйнӕ 250 мин сомей бӕрцӕ радех кодтонцӕ 65 цубуркъох бийнонтемӕн. Еци агъази фӕрци адӕм амалгъонадон куст кӕнун райдӕдтонцӕ ӕма хедарунгъон фӕцӕнцӕ.

Есиати Руслан куд фӕббӕрӕг кодта, уотемӕй, район аллихузон паддзахадон программити ке архайуй, уой фӕрци хуӕздӕрӕрдӕмӕ ӕййевуй социалон арӕзт ӕма цалцӕггонд ӕрцудӕнцӕ ахуради, ӕнӕнездзийнади, культурӕ ӕма спорти дӕсгай объекттӕ. Ӕма еци куст раидарддӕр кӕндзинан.

Профилон ведомствитӕ ӕма муниципалитети косгутӕ устур ӕргом ӕздахунцӕ фиццаградон национ проектти уагӕвӕрдтӕ ӕнхӕст кӕнунмӕ дӕр.

Уотӕ, 2021 анзи кӕронмӕ национ проект «Демографи»-й фӕлгӕти скъолай агъоммӕ ахуради ӕма гъомбӕлади косӕндӕнттӕ арӕзт ӕрцӕудзӕнӕнцӕ Гизӕли, Чермени, Дӕллаг Саниба ӕма Нӕуӕггъӕуи (алкӕмидӕр си уодзӕнӕй 120 бунати). Уомӕй уӕлдай Чермени гъӕуама байгон уа, 360 бунати кӕми уодзӕнӕй, уӕхӕн скъола дӕр. Фӕуунтӕбӕл ӕнцӕ Ӕрхонки 1-аг скъола ӕма Курттати гъӕуи спортивон залти цалцӕггӕнӕн куститӕ дӕр.

Фиццаградон национ проект «Культурӕ»-йи фӕткӕмӕ гӕсгӕ ба бундорон ӕгъдауӕй цалцӕг кӕнунцӕ культури хӕдзӕрттӕ Сунжӕ ӕма Майскийи. Аци проекти фӕлгӕти 2022 анзмӕ нисангонд цӕуй Дӕллаг Санибай культури Хӕдзари арӕзтадӕ. Уомӕй уӕлдай ма, уӕлӕнхасӕн мадзӕлттӕ арӕзт ӕрцӕудзӕнӕнцӕ культури гъӕууон хӕдзӕртти материалон-техникон ефтонггадӕ фӕгъгъомусгиндӕр кӕнунӕн.

Райони ахедгӕ куститӕ конд ӕрцудӕй национ проект «Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуай-кӕнуйнадӕ»-йи фӕлгӕти дӕр. Михайловскийи ӕма Майскийи косун райдӕдтонцӕ нуриккон амбулаторитӕ, фараст гъӕууон цӕрӕнбунатеми ба (Дӕргъӕвси, Дӕллаг ӕма Уӕллаг Санибай, Комгӕрони, Хъӕрмӕдони, Алханчурти, Донгӕрони, Зӕронд Саниба ӕма Курттати) ба байгон ӕнцӕ фельдшерон-акушерон пункттӕ. Бундорон райарӕзти фӕсте нӕуӕгӕй байгон ӕнцӕ Ӕрхонки сӕйгӕдонӕ ӕма Чермени гъӕуи амбулатори дӕр. Октябригъӕуи поликлиники райарӕзт ба идарддӕр цӕуй. Иннӕ анзи ба нисан кӕнунцӕ Гизӕл ӕма Ногири амбулаторитӕ бундоронӕй исцалцӕг кӕнун.

Райони ма куст цӕуй ӕма цӕудзӕнӕй ӕндӕр лухкӕнуйнаг фарстатӕбӕл дӕр. Зӕгъӕн, муниципалон нӕдти цалцӕгӕн 2021 анзи нисангонд цӕуй 27 миллион сомей бӕрцӕ исхарз кӕнун.

Райони райрӕзти нури уӕнгӕ ци бантӕстӕй ӕма идарддӕр ци нисантӕбӕл цӕудзӕнӕй куст, уой фӕдбӕл дзубандийӕн хатдзӕгтӕ кӕнгӕй, Тускъати Таймораз куд баханхӕ кодта, уотемӕй ами экономикон ӕма социалон-культурон еугур къабӕзти бӕлвурдӕй зиннунцӕ хуӕздӕрӕрдӕмӕ ӕййивддзийнӕдтӕ.

Уой фӕрци ба гъомусгиндӕр кӕнуй ахуради, ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади, культурӕ ӕма иннӕ къабӕзти архайд. Уой хӕццӕ ба, баханхӕ кодта:

– Ӕцӕг, баргъондӕрӕй байархайун гъӕуй, цӕмӕй эксплуатацимӕ ци нӕуӕг социалон объекттӕ лӕвӕрд цӕуй (скъолатӕ, сувӕллӕнтти рӕвдауӕндӕнттӕ, амбулаторитӕ ӕма уотӕ идарддӕр), уони афойнадӕбӕл искосун кӕнунӕн гъӕуама арӕзт цӕуа ахедгӕ мадзӕлттӕ.

Ӕ радзубандий ма хуарзбӕл банимадта, бюджетон политики къабази муниципалитети разамунд ци куст кӕнуй, уой дӕр. Раст зӕгъгӕй, уотӕ дӕр бафӕдзахста, ӕма уӕлӕнхасӕн мадзӕлттӕ аразун гъӕуй, цӕмӕй райони бюджети ӕфтуйӕггӕгтӕ никкидӕр исирӕзонцӕ.

Тускъати Таймораз сӕрмагонд ӕргом раздахта коронавируси пандемийи фудӕй исӕвзургӕ эпидемиологон уавӕрмӕ дӕр:

– Нерӕнгӕ ма уавӕр зӕрдӕзӕгъгӕ нӕй. Еци ӕууӕл лӕдӕргӕй, идарддӕр дӕр лӕмбунӕг ӕнхӕст кӕнун гъӕуй санитарон-эпидемиологон цӕстдарди еугур мадзӕлттӕ дӕр, – бафеппайдта Хецауади Сӕрдари ихӕстӕ рӕсӕтӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг.