25 июля 2024

«ЕУМӔЙАГ ЦАРДМӔ БУРСӔН, ЕУМӔЙАГ ЗУНДБӔЛ ЛӔУУӔН!..»

28.01.2022 | 09:18

ГÆДИАТИ Цомахъ æ цардæмбал æма æ фурти хæццæ.

Гӕдиати Цомахъи ном ӕз фиццаг хатт игъосун байдӕдтон, Ӕрӕдони семинари ма ку ахур кодтон, уӕд. Е адтӕй 1907-1908 ӕнзти. Ескӕд еу хатт семинармӕ тундтитӕ ӕма ӕскъудтитӕй ӕрбахауиуонцӕ, паддзахи карз цензурӕй ка райервазтӕй, газет «Ног цард»-и мухургондӕй, уӕхӕн революцион ӕмдзӕвгитӕ («Адӕм», «Фӕдис»). Семинари ахуркӕнуйнӕгтӕ устур ӕхцӕуӕнӕй бакастӕнцӕ еци ӕмдзӕвгитӕ ӕма дзубанди кодтонцӕ Хетӕгкати Къоста, Цомахъ ӕма ӕндӕр революционерти туххӕй.

Гӕдиати Цомахъ – поэт, публицист, драматург, литературовед, публицист. Цомахъ – устур хӕларзӕрди хецау ӕма раст адӕймаг! Абони дӕр ми не ‘ронх кӕнуй Цомахъи рохс сорӕт ӕма ‘й некӕд феронх кӕндзӕнӕн мӕ царди бӕнтти.

Цомахъмӕ ӕз кустон газет «Рӕстдзинад»-и редакций 1924-1925 ӕнзти. Е адтӕй газети редактор, ӕз – бӕрнон секретарь. Цомахъ адтӕй хъӕбӕр ахургонд, е хуарз зудта ирон ӕма уруссаг ӕвзӕгтӕ, дӕсни адтӕй иронау ӕма уруссагау дзорунмӕ, финсгӕ дӕр кодта еци ӕвзӕгтӕбӕл. Ескӕд ӕмбурди – скъолай кенӕ литературон изӕри – ку радзоридӕ, кенӕ е ‘мдзӕвгӕ ку бакӕсидӕ, уӕд имӕ адӕм байгъосиуонцӕ хъӕбӕр лӕмбунӕгӕй. Еузагъдӕй, адӕм берӕ уарзтонцӕ Цомахъи.

«Рӕстдзинад»-и редактор уогӕй, Цомахъ куста хуӕнхон республики рохсади комиссари хуӕдӕййевӕгӕй дӕр, фал ӕ цӕстӕ хъӕбӕр дардта газети ӕрмӕгмӕ, архайдта уобӕл, цӕмӕй газети ци статьятӕ, ӕма ӕндӕр аллихузон ӕрмӕгутӕ мухургонд адтӕй, етӕ раст ӕвдесонцӕ фӕллойнӕгӕнӕг адӕми гъудитӕ ӕма турнундзийнӕдтӕ, финст цӕуонцӕ раст ӕма ӕнцонлӕдӕрӕн ӕвзагӕй.

Мӕ зӕрдӕбӕл ма лӕууй еу уӕхӕн гъуддаг. Газети мухур кодтан Цомахъи статья. Цомахъ ӕрбацудӕй типографимӕ, бакастӕй е статьяй корректурӕ ӕма рандӕй сӕхемӕ (еци рӕстӕги цардӕй Вокзалон проспектбӕл). Адтӕй изӕр. Ӕз нӕуӕгӕй бакастӕн газети корректурӕ ӕма уойфӕсте газети номер мухургонд ӕрцудӕй. Иннӕ бон, сӕумӕй раги, рандӕ дӕн типографимӕ. Кӕсун, ӕма дин мӕнӕ Цомахъ иссӕуй проспекти бульварбӕл. Мӕхенимӕр загътон, уотӕ раги куд ӕрбацудӕй, зӕгъгӕ. Цомахъ мин уотӕ: «Ӕндри (уотӕ мӕ худта), ме статьяй еу дзурд (ӕви цифрӕ – хуарз нӕбал гъудӕй кӕнун), раст финст не ‘рцудӕй ӕма уотемӕй мухургонд кӕд ӕрцудӕй, уӕд е хуарз нӕй, исраст кӕнун ӕй гъӕуй». Ӕз ин загътон: «Цомахъ, еци бунат ӕз, корректурӕ кӕсгӕй, исраст кодтон». Е ӕ медбилти бахудтӕй ӕма загъта: «Ӕндри, хъӕбӕр хуарз бакодтай». Уотӕ лӕмбунӕг кастӕй Цомахъ газети алли гъуди ӕма алли дзурдмӕ дӕр. Гъуди ма кӕнун, еу зӕронд интеллигент, мӕ хӕццӕ газети ӕрмӕги туххӕй дзубанди кӕнгӕй, загъта: «Ӕгӕр хъӕбӕр ӕма тузмӕг статьятӕ мухур кӕнетӕ». Еци дзубандитӕ ӕз загътон Цомахъӕн. Е мӕстгунхузӕй загъта: «Мадта куд ӕнгъӕл ӕй? Уодӕнцойнӕ беседитӕ гъӕуама мухур кӕнӕн газети?»

ГУЛУТИ Андрей, (1892-1980) Цæгат Иристони адæмон поэт

Редактор уогӕй Цомахъ е ‘мдзӕвгӕ кенӕ е статья ку ‘рбахӕссидӕ редакцимӕ, уӕд уотӕ некӕд загъта: «Мухурмӕ ‘й радтӕ». Фал зӕгъидӕ: «Бакӕсай ма ‘й». Ӕз ӕй бакӕсинӕ ӕма мӕмӕ кӕд ести феппайуйнаг уидӕ, уӕд ӕй зӕгъинӕ.

Еухатт ӕрбахаста еу ӕмдзӕвгӕ ӕма мӕмӕ ‘й равардта бакӕсунмӕ. Бакастӕн ӕй ӕма ин загътон, ӕнкъардгомау финст ӕй, зӕгъгӕ. Цомахъ неци исдзурдта ӕма ‘й ӕ реуи дзиппи исӕвардта. Еци ӕмдзӕвгӕ еу къуар боней фӕсте бакастӕй литературон изӕри. (Еци изӕр, куд ма гъуди кӕнун, уотемӕй се ‘мдзӕвгитӕ бакастӕнцӕ финсгутӕ Къубалти Александр ӕма Барахъти Гино дӕр. Цомахъи ӕмдзӕвгӕ фӕццудӕй адӕми зӕрдӕмӕ ӕма ин хъӕбӕр нирдзӕф кодтонцӕ. Ӕз загътон Цомахъӕн: «Радтӕ де ‘мдзӕвгӕ ӕма ‘й газети рауадзӕн». Е неци исдзурдта, исиста ӕ дзиппӕй ӕмдзӕвгӕ ӕма мӕмӕ ‘й равардта. Ниммухур ӕй кодтан «Рӕстдзинад»-и.

Уӕлдӕр загътан, Цомахъ циуавӕр ахургонд адтӕй, уой туххӕй. Е бӕрӕг ӕй, иронау ӕма уруссагау ци критикон статьятӕ ӕма радзурдтӕ ниффинста, уонӕй (Хетӕгкати Къостай туххӕй, Бритъиати Елбиздихъо ӕма Багъӕрати Созури туххӕй, Герцени ӕма берӕ ӕндӕрти туххӕй).

Цомахъ хъӕбӕр хуарз зудта ӕрдзӕзонӕн наукитӕ дӕр. Гъуди ма ‘й кӕнун, еухатт мӕбӕл исӕмбалдӕй гъӕунги ӕма мин уотӕ:

– Цӕуӕн нӕ хӕццӕ…

Ӕма мӕ фӕххудта гъӕунги уӕлӕмӕ, хуӕнхтӕ ‘рдӕмӕ. Дзубанди кодта ӕрдзи туххӕй, стъалути туххӕй. Стъалути туххӕй берӕ фӕдздзубанди кодта. Ӕ дзубанди ку фӕцӕй, уӕд бахудтӕй: «Гъе уотӕ, Ӕндри, гъе!» Ӕз зӕрдибунӕй загътон: «Арфӕ дин кӕнун, Цомахъ, байгъустон дӕмӕ хъӕбӕр ӕхцӕуӕнӕй, ӕнӕгъӕнӕ лекци мин бакастӕ».

Цомахъ мин лӕмбунӕгӕй фӕдздзурдта ӕ царди хабӕрттӕ дӕр – куд ахур кодта Дерпти университети ӕма куд кодта уоми революцион куст, куд имӕ иссирдтонцӕ революцион киунугутӕ ӕма листовкитӕ, куд ин истӕрхон кодтонцӕ паддзахи хецӕуттӕ ӕма ‘й Сибирмӕ куд рарвистонцӕ. Цомахъ куд дзурдта, уотемӕй ӕй ахӕстдонӕй ку рауагътонцӕ, уӕд Сибири берӕ зиндзийнӕдтӕ фӕууидта, еци сӕйгӕ, уӕззау материалон уавӕри кодта маляри куст дӕр, адтӕй репетитор. Рӕугути незӕй сӕйгӕ ке адтӕй, уомӕ гӕсгӕ ин (Цомахъ ӕхуӕдӕг куд дзурдта, уотемӕй), барӕ равардтонцӕ цӕрунмӕ Сибири хонсарӕрдӕмӕ рандӕунмӕ. Ахӕстӕй Цомахъи исуӕгъдӕ кодта Феврали революци.

1925 анзи исфӕндӕ кодта Мӕскуй В.Брюсови номбӕл литературон институтмӕ ахур кӕнунмӕ рандӕун. Рарвистон уордӕмӕ мӕ документтӕ. Уой туххӕй загътон Цомахъӕн дӕр. Е загъта: «Хуарз фӕндӕ искодтай, ахур кӕнун хуарз ӕй. Нурма ӕригон дӕ ӕма цо. Фал мӕ зӕрдӕмӕ хъӕбӕрдӕр университет цӕуй. Ӕз университет уарзун». Уӕдмӕ мӕмӕ Мӕскуйӕй гӕгъӕди исӕрвистонцӕ, зӕгъгӕ, В.Брюсови номбӕл институт ӕхгӕд ӕрцудӕй, уомӕ гӕсгӕ дӕ документтӕ ӕрвист ӕрцудӕнцӕ Ленингради университетмӕ ӕма дӕ уордӕмӕ рандӕун гъӕуй. Цӕхгӕрмӕ ӕрӕвардтон фарста, цӕмӕй мӕ редакцион кустӕй исуӕгъдӕ кӕнонцӕ. Обкоммӕ бахъӕрдтан Цомахъи хӕццӕ. Уоми адтӕй партион ӕмбурд. Цомахъи бафарстонцӕ: «Ӕмбал Гулуй фурти ӕ кустӕй ку исуӕгъдӕ кӕнӕн, уӕд редакций куст ести гъигӕдард ӕрцӕудзӕнӕй?» Цомахъ загъта: «Гъигӕдард ӕрцӕудзӕнӕй». «Мадта ин уотемӕй исуӕгъдӕгӕнӕн нӕййес», – загъта ӕмбурди сӕрдар. Фал еуӕй-еу ӕмбӕлттӕ исдзурдтонцӕ мӕ фарс. Загътонцӕ, ку исахур кӕна, уӕд нӕмӕ уодзӕнӕй никкидӕр тухгиндӕр косӕг ӕма ‘й рауадзӕн, зӕгъгӕ. Мӕ кустӕй мӕ исуӕгъдӕ кодтонцӕ, нӕуӕгӕй унаффӕ рахастонцӕ, цӕмӕй мин мӕ кусти туххӕй еу мӕйи мизд ӕрцӕуа премийӕй лӕвӕрд. Обкомӕй ку рацудан Цомахъи хӕццӕ, уӕд ин загътон:

«Дессаги адӕймаг дӕ, Цомахъ. Дӕхуӕдӕг уотӕ дзурдтай, хуарз ӕй ахурмӕ рандӕун, зӕгъгӕ, нур мӕ исуӕгъдӕ унбӕл арази нӕбал адтӕ». Цомахъ бахудтӕй ӕ фӕлмӕн худтӕй, фал зӕгъгӕ нецибал кодта. Уой фӕсте мин ниффинста хъӕбӕр хуарз ӕвдесӕндар мӕ редакций кусти туххӕй ӕма ‘й ӕрбахаста редакцимӕ, уӕдта рандӕй редакцийӕй ӕма ма мӕмӕ гъӕунгӕй къӕразгӕй ӕрбакастӕй, бафарста мӕ, кӕд ма, зӕгъгӕ, естӕй туххӕй нӕ ниффинстон, уӕд ӕй бафтауон. Фал ин ӕз райарфӕ кодтон: «Хъӕбӕр хуарз ниффинстай, ӕз уой аккаг дӕр нӕ дӕн».

Ленинградмӕ ку цудтӕн, уӕд бафарстон Цомахъи: «Ци дин ӕрбарветон Ленинградӕй». Е мин загъта: «Александр Блоки исфӕлдистади туххӕй ести нӕуӕг финст киунугӕбӕл ку фембӕлай, уӕд мин ӕй рарветӕ». Ӕз ин исӕрвистон Ленинградӕй Цинговатови финст киунугӕ Блоки цард ӕма исфӕлдистади туххӕй.

1928 анзи каст фӕдтӕн Ленингради университет, раздахтӕн Дзӕуӕгигъӕумӕ ӕма кустон ахургӕнӕгӕй. Еци рӕстӕги ниффинстон ирон литератури туххӕй устур статья. Фӕстӕдӕр еци статья мухургонд ӕрцудӕй газети. Еци статья Цомахъ бакастӕй къохфинсти, газети нӕма рацудӕй, уотемӕй, ӕма загъта, ме статьяй хӕццӕ арази ке нӕ ‘й. Фал, загъта, арази нӕ дӕн Цӕголи-фурти цӕстингаси хӕццӕ, иронау ӕмдзӕвгитӕ метрикон бӕрцбарӕнӕй финсун гъӕуй, зӕгъгӕ. «Хетӕгкати Къоста е ‘мдзӕвгитӕ финста силлабо-тоникон бӕрцбарӕнӕй, ӕма е раст ӕй», – бафтудта ма ӕ загъдбӕл Цомахъ.

Еу къуар боней фӕсте мин Цомахъ загъта: «Гъӕйдӕ ӕма ирон литератури очерк ниффинсӕн еумӕ». Ӕз арази адтӕн ӕ хӕццӕ очерк ниффинсунбӕл. Фал Цомахъ фӕссӕйгӕ ‘й, ӕ хуссӕнӕй нӕбал исистадӕй ӕма ин нӕбал бантӕстӕй литератури очеркбӕл бакосун.

Цомахъ адтӕй уӕззау сӕйгӕ. Куд дзурдтонцӕ, уотемӕй имӕ дохтиртӕ цӕун нӕбал уагътонцӕ, хъор кӕнун ӕй нӕ гъӕуй, зӕгъгӕ. Ӕз имӕ бацудтӕн. Уӕддӕр ма цардӕй Вокзалон проспектбӕл. Мӕ размӕ рацудӕй ӕ бийнойнаг, Наталья Ионовна.

– Цомахъи фӕууинун мӕ фӕндуй, – загътон ӕз. Е бацудӕй уатмӕ ӕма загъта Цомахъӕн, Андрей дӕмӕ ӕрбацудӕй, зӕгъгӕ. Бацудтӕн. Цомахъ адтӕй уӕззау сӕйгӕ, фӕлорс ӕма ӕнӕхъаурӕ, дзурдта туххӕйти. Гъуди ма кӕнун Цомахъи дзурдтӕ: «Адӕймаг дзӕбӕх, ӕнӕнез ку фӕууй, уӕд ӕй алкедӕр фӕззонуй ӕма имӕ алкедӕр фӕццӕуй, фал ку фӕссӕйгӕ уй, уӕд ӕй феронх кӕнунцӕ, некебал ӕй фӕззонуй». Ӕз ин зӕрдитӕ райвардтон, дзурдтон ин, неке дӕ феронх кодта, алкӕддӕр дин дӕ кой кӕнунцӕ, зӕгъгӕ. Берӕ нӕбал фӕдтӕн Цомахъи рази, рацудтӕн ӕнкъардӕй.

Уой фӕсте ‘й уодӕгасӕй нӕбал фӕууидтон, ӕртӕ-цуппар боней фӕсте рамардӕй. Ӕ мардмӕ ӕрцудӕй хъӕбӕр берӕ адӕм, банигӕдтонцӕ ‘й уӕллаг Иригъӕуи уӕлмӕрдти.

Гӕдиати Цомахъ адтӕй зингӕ революционер, искурдиадӕгин финсӕг ӕма ӕхсӕнадон архайӕг. Е уидта советон адӕми устур уӕлахездзийнӕдтӕ, уидта, советон адӕм коммунистон цард ке аразунцӕ, уой, ӕма, ӕ мӕлӕтмӕ хӕстӕг, е ‘мдзӕвгӕ «Ныстуан»-и зӕрдибунӕй финста:

Аразӕм, амайӕм мах

Стыр коммунизмы гӕнах.

Ӕмбӕлттӕ! Удфидар ут!

Иумӕйаг цардмӕ бырсӕм,

Иумӕйаг зондыл лӕууӕм,

Ӕмбӕлттӕ, размӕ тындзут!

1962 анз.