13 июня 2024

ГЪÆУГÆ ÆРГОМ – ХУÆНХОН БУНÆТТИ РАЙРÆЗТМÆ, ХЕ ХÆДЗАРÆДТÆН АГЪАЗ КÆНУНМÆ…

13.10.2020 | 21:36

Цæгат Иристони Сæргълæууæг БИТАРТИ Вячеслави разамундæй адтæй  республики Проектон офиси радон æмбурд. Фембæлди архайгутæ æрдзурдтонцæ хуæнхон территорий райрæзти проектбæл хе минкъий хæдзарæдтæн агъаз кæнуни мадзæлттæбæл, уæдта æндæр ахсгиаг фарстатæбæл.

Еумæ райсгæй, æмбурди урух æма лæмбунæг дзубанди рауадæй Цæгат Иристони агропромышленнон комплекси идарддæри райрæзтбæл.

Фарстай фæдбæл доклад искодта республики гъæууон хæдзаради æма хуайраги министр Уазити Хъазбег. Æ дзубандимæ гæсгæ, Цæгат Иристони разамунд æнхæст кæнуй агропромышленнон комплекси еугур къабæзти райрæзтæн агъазгæнæг программитæ.

Министр куд фæннисан кодта, уотемæй, зæгъæн, уæхæн агъази мадзæлттæй еу æй хе минкъий хæдзарæдти  хецæуттæн гъаруæтти æфсæн хæйттæ дæттун. «2021 анзи уæхæн гъаруæттæ ратдзæнæнцæ 20 минкъий ке хæдзарадемæн. Уой хæццæ, алли хæдзарадæн дæр уодзæнæй 1,2 гектари фæзуати гъаруат æрæвæруни фадуат. Гъаруати æфсæйнаг хæйттæй уæлдай, хæдзарæдти хецæуттæн лæвæрд цæудзæнæнцæ гъаргæнæн æма донæй æфсадуни системити ефтонггæрзтæ дæр. Куд нисангонд цæуй, уотемæй уæхæн æма æндæр ауодæн мадзæлтти фæрци 2022 анзмæ республики еугур гъаруæтти зайун кæндзæнæнцæ аллихузи халсартæ 4 мин тонней бæрцæ», – загъта Уазий-фурт.

Уомæй уæлдай, республики раизолдæр уодзæнæй лæмбунæг архайд рæзи кусткæнуни райрæзти республикон программи фæлгæти дæр. Уотæ, 2021 анзи нуриккон технологити бундорбæл хе минкъий хæдзарæдти ниййараздзæнæнцæ никки дæр ма рæзæдæнттæ 20 гектаремæй фулдæр. Уæхæн паддзахадон агъаз минкъий хæдзарæдти хецæуттæн лæвæрд цæудзæнæй грантти хузи. Уой хæццæ, нуртæккæ бал уæхæн рæзæдæнттæ ниййаразуни хъæппæрес равдистонцæ 100 хæдзарадей хецæуттæ (алли рæзæдони фæзуат дæр уодзæнæй 10-30 сотки). Специалисттæ куд зæгъунцæ, уотемæй  аци проект дæр агъаз уодзæнæй рæзи æрзад зингæ фæффулдæр кæнунæн (рагагъоммæ нимадмæ гæсгæ, еу анзмæ 2 мин тонней бæрцæ).

Битарти Вячеслав профилон министрадæн баихæс кодта, цæмæй, аци æма æндæр проекттæбæл косгæй, лæмбунæг хигъд æрцæуа иннæ уæрæсейаг регонти фæлтæрддзийнадæ. «Еци æууæл хуæрзæрдæмæ исахеддзæнæй нæ хæдзарæдти архайдбæл – еске фæлтæрддзийнадæ алкæддæр фæууй пайдайаг», – загъта республики разамонæг.

Маргъдарунади райрæзтбæл дзоргæй, Уазити Хъазбег куд фæннисан кодта, уотемæй 2021 анзи инкубаторти комплекстæ (сæ еумæйаг бæрцуат – 16 мин айки) байуардзæнæнцæ 10 минкъий хе хæдзарадебæл. Еци мадзали фæрци минкъий хе хæдзарæдти мæргъти нимæдзæбæл еу анзмæ гъæуама бафтуйа 200 мин сæрей бæрцæ.

Проектон офиси æмбурди архайгутæ сæрмагонд æргом раздахтонцæ хуæнхон бунæтти райрæзти программи мадзæлттæ æнхæст кæнунмæ.

Программæбæл бæрнон специалисттæ куд фæннисан кодтонцæ, уотемæй аци программи фæлгæти фиццаградон паддзахадон агъаз лæвæрд цæудзæнæй, хуæнхон бунæтти ка цæруй æма сторвонс, фусвонс, маргъдарунади, уæдта мудгæси куст ка кæнуй, еци адæмæн.

– Еци программити ’хсæн уæлдай цæмæдессагдæр æй Хонхи Карцай «аграрон гъæу» исаразуни проект. Еци гъæуи нуртæккæ ес, 620 стори кæми дарунцæ, уæхæн фермæ. Проект царди рауадзунбæл министради специалисттæ косунцæ. Куд нисан кæнæн, уотемæй фæстæдæр уæхæн проект æнхæст кæндзæнæнцæ Ирæфи райони Лезгори дæр, – загъта Уазити Хъазбег.

Уæлдæр ранимад программитæ æма проекттæ хуарзбæл банимайгæй, Битарти Вячеслав профилон министрадтæ æма ведомствити разамонгутæн баихæс кодта, цæмæй фермертæн æма гъæууон хæдзаради  иннæ товаруадзгутæн берæвæрсуг агъаз кæнонцæ.