14 июня 2024

ХЕСТÆРИ КАДГИН ЦИ КÆСТÆР НÆ КÆНУЙ, УОЙ ИСОНИБОН ÆГАДÆ УОДЗÆНÆЙ…

08.10.2022 | 17:16

Мæнæ дæлдæр ци радзурд мухур кæнæн, уой Черчести Хъасболат  кæд кæддæр раги ниффинста, уæддæр æ медесæй ба абони дæр расагъæс кæнунæн аккаг æй. Уæхуæдтæ ‘й ку уинетæ, раздæри рæвдзæдæр рæстæгути ахургæнæгæн ци кадæ адтæй, е ин нури, берæ цæмæйдæрти, уæлдайдæр ба æфсæрмæй уæгъдебарæ доги нæбал ес. Никки ба ма – æ кустæй æ карæмæ кенæ æндæр цæмæдæр гæсгæ ка рацудæй, еци хъиамæтгун ахургæнгутæн. Уой туххæй Сергей Меняйло дæр сæрмагондæй ку загъта, æрæги ин нæ республики ахургæнгути хæццæ ци фембæлд адтæй, уоми… Уомæ гæсгæ ба, бакæсетæ Черчести Хъасболати радзурд æма расагъæс кæнетæ, уоййасæбæл ихæсгин ци ахургæнгутæй айтæ, уонæн аккаг æгъдау дæттетæ…

* * *

Истухстæй зæронд ахургæнæг. Нур инсæй анземæй фулдæр ци пиджак даруй, уой арæхстгай раласта æма ‘й шифанери исауигъта. Мæтъæлæй æрбадтæй æ зæронд диванбæл æма арф гъудити ранигъулдæй. Æ сæйрагдæр мæтæ ба адтæй уобæл, æма ‘й абони дууæ рауæнемæ зиантæмæ цæун ке гъæуй, æма имæ уомæн ба æхца ке нæййес. Уобæл æй хъæбæрдæр æ катай æма ин æ медгъудити хæццæ байеудагъ æй дзубанди:

– Нур, мадта, уотемæй куд цардæуа? – дзоруй мæстгунæй.

– Æма дин ке фуд æй? Уæд дæ ахургæнæгбæл ахур кæнун нæ гъудæй… – æ хъури фæббадтæй æ медгъæлæс.

– Æма ахургæнæг раздæр кадгин ке адтæй, е ди феронх æй? Сæ ходтæ дæр ма-еу ку истонцæ…

– Е раздæр адтæй. Гъо, уæд ин кæстæртæ сæ ходтæ истонцæ, нур ба ахургæнгутæн сæхе ходтæ дæр скъæфгæ кæнунцæ. Нæбал æй гъуди кæнис, айразмæ дин фудуаг биццеутæ дæ сæрæй дæ фиди бухайраг ходæ куд фелвастонцæ, уой?..

– Кадæрдæр цийфæнди кæнæд, уæддæр æз царди медæгæ лæгъузæй некæд некæмæн неци ракодтон.

– Гъо, ду берети исаразтай ахури надбæл.

– Æма е лæгъуз æй?

– Бафæрсæ син сæхе… Дæ фæрци беретæ иссæнцæ профессортæ, устур ахургæндтæ, фал сæ царди уавæртæ ба абони гæвзуккæй-гæвзукмæдæр цæунцæ…

Тухсуй, катаййи бацудæй зæронд ахургæнæг. Никки зиндæр ба ин æй, æма æ медгъæлæси фарстатæн æ бон дзуапп раттун ке нæй, е. Уæдмæ изæр кæнун дæр райдæдта. Зæронд ахургæнæг æ къела фæххæстæгдæр кодта къæразгæмæ. Кæсуй, æма дин сæ рази еу фæсарæйнаг машинæ ку ‘рлæууидæ. Рахизтæй си еу даст сæр, туппуртæарæзт лæпполæг. Е ахургæнæгмæ равдиста е ‘вдесæндар, нур анзмæ хæстæг æхца газ æма токæн ке нæ бафиста, уой туххæй ин ралух кодта æ рохси телтæ æма ин исæхгæдта æ гази хæтæл.

– Еу мæйи ‘мгъуд ма мин уæддæр раттетæ, – балигъстæ кодта лæхъуæнæн зæронд ахургæнæг.

– Мæнæн дин мæ бон фæййагъаз кæнун нецæмæй æй. Уæлдæр хецауадæй барæ райсæ, æма – табуафси! Уæдта мин кæддæр «дууитæ» ке æвардтай, цалдæр хатти мæ дæу туххæй уæлдæр кълæстæмæ ке нæ исæййивтонцæ, е ди феронх æй, уæддæр мæнæй нæ феронх æй. Æма ци? Кæд дæу фудæй уæлдæр скъола нæ фæдтæн, уæддæр, мæнæ мæ куд уинис, уотемæй нæ фесафтæн. Неци гъæуагæ дæн. Æхца, дууæуæладзугон хæдзарæ, дачæ, фæсарæйнаг хуæдтолгæ – еузагъдæй, неци гъæуагæ дæн, мæ раздæри зундамонæг.

Уоййадæбæл лæпполæг рабадтæй æ рæуæг хуæдтолги æма уайтæкки сæ рæзти уоми уæлæмæ иссуффутт кодта.

Зæронд ахургæнæг мудадзин цирагъ иссугъта. Мæтъæл сагъæсти рандæй. Æ медгъæлæси хæццæ бабæй ин байеудагъ æй лæгæй-лæгмæ дзубанди. Фал бабæй аци хатт дæр зæронд ахургæнæгæн бæлвурд дзуæппитæ раттун не ‘ссæй æ бон æ медгъæлæси берæ фарстатæн.