13 июля 2024

ХУАРЗ ЛÆГ ХУАРЗДЗИЙНÆДТÆЙ АРАЗУЙ Æ КАРНИ ИСКОНД!..

19.08.2022 | 10:23

Сенека, рагонромаг зундилæг: «Цардæгас æй беретæн хуарзи ка цæуй, е. Цардæгас æй, æхецæн пайда ка ‘й, е. Æхе ка баримæхсуй æма гъоргъи ка ниххæссуй, уомæн ба æ хæдзарæ марди кири хузæн æй. Сауæнгæ ма æ къæсæри рази мрамори къæйдорбæл æ ном ниффинсæн ес: уомæн æма æ адзалæй раздæр рамардæй…»