25 июля 2024

ХУАРЗ ПОЭТ, ХУАРЗ ХЕСТӔР

05.04.2022 | 10:52

ТИГИТИ Юрий (1934-2002) финсæг, публицист

Гулути Андрейи туххӕй дзоргӕй куд не ‘римисӕн ӕ карни райдайӕни хабӕрттӕ. Хуӕрз ӕригонӕй фӕццалх ӕй исфӕлдистадон кустбӕл. Ӕма ӕ фиццаг литературон ӕвзарӕнтӕ, зӕгъун ӕнгъезуй, фӕррӕстмӕ ‘нцӕ. Дӕнцӕн фагӕ ‘й, Хетӕгкати Къостай туххӕй ци ӕмдзӕвгӕ ниффинста, уомӕн хуарз аргъ ке искодта Сергей Киров – уӕди рӕстӕгути Цӕгат Кавкази революцион архайди раздзӕугутӕй еу. Косгӕ ба кодта Владикавкази уагъд ка цудӕй, еци газет «Терек»-и. Ӕма уой фӕрци Андрейи ӕмдзӕвгӕ 1915 анзи мухургонд ӕрцудӕй еци газети. Е адтӕй Андрейи ӕмдзӕвгити фиццӕгтӕй еу. Уой размӕ ба, 1907 анзи 4 ноябри, ӕ фиццаг поэтикон уадзимис «Къоста» ин ниммухур кодта газет «Нӕуӕг цард». Газет уагъд цудӕй Тифлиси.

Гулуй-фурт ӕ цӕргӕ-цӕрӕнбӕнтти рацудӕй царди, литератури вазуггин ӕма арфиаг надбӕл. Ӕ над ба кӕми фӕуурдуг уидӕ, кӕми ба – фӕххӕрдӕ уидӕ. Фал цидӕриддӕр адтӕй, уӕддӕр рӕстдзийнади арӕнтӕй ба еуварс некӕд рахизтӕй. Нӕуӕг цардарӕзт, нӕуӕг догӕ ибӕл бӕрзӕндти тӕхунӕн ниссагътонцӕ базуртӕ.

Ӕ еугур исфӕлдистади дӕр уӕхӕн уадзимис ӕстӕн разиндзӕнӕй, ӕ поэтикон гъудийӕй, ӕ аййевадон менеугутӕй адӕймаги зӕрдӕ ка нӕ исагайун кӕндзӕнӕй. Ку загътон, Андрей уоййасӕбӕл берӕ уадзимистӕ нӕ финста, фал ци финста, уобӕл ба куста лӕмбунӕг ӕма ӕвӕллайгӕй. Ӕма иссӕй нӕ национ литератури агъазиау зингӕ цау. Лӕдӕрдтӕй, нӕ адӕми размӕ, нӕ Иристони размӕ ибӕл ци уӕззау ӕма бӕрнон ихӕстӕ ӕвӕрд ес, уони. Ӕма федар гъӕлӕсиуагӕй, нифсгунӕй соми кодта:

 

Ныббар мын, Ирыстон… Мӕ

                            хъисын фӕндырӕй

Ӕз никуы ӕрцагътон дӕ

                            адӕмы хъыг.

Нӕ рӕсугъд хӕхбӕстӕ –

                           къӕдзӕхӕй, быдырӕй –

Нӕ калдта мӕ цагъдмӕ

                           йӕ цӕстыты сыг.

Ныр базыдтон амонд…

Мӕ зарӕгӕй зарын.

Ныр хъус-ма мӕ цагъдмӕ,

                           нӕ Иры фӕлтӕр!

Нӕ бӕсты сагъӕстӕ мӕ

                           мӕ зӕрдӕйы дарын,

Нӕ бӕсты сагъӕстӕй ныр

                           дзаг у мӕ сӕр.

 

Аци ӕмдзӕвгӕ поэт ниффинста 1920 анзи, Цитгин Октябри революций фӕууӕлахезбӕл ӕртӕ анзи ку рацудӕй, уӕд. Е ӕй ӕ программон уадзимис. Ӕма е ’сфӕлдистади размӕ ци нисан исӕвардта, уой ӕнхӕст кодта зӕрдиагӕй.


Гулути Андрей Иристони финсгути хæццæ (раззаг рæнгъи бадуй цуппæрæймаг).

Дуйней адӕмихӕттити финсгутӕй, уӕлдайдӕр ба поэттӕй ӕстӕн разиннунцӕ, еци-еу рӕстӕг дууӕ ӕвзагебӕл ка финсуй ӕ аййевадон уадзимистӕ, ӕ маддӕлон ӕвзагӕй ӕндӕр ӕвзагмӕ ӕма ӕндӕр ӕвзагӕй ӕ маддӕлон ӕвзагмӕ ка тӕлмац кӕнуй. Уонӕй еу ӕй Гулути Андрей. Финста иронау ӕма уруссагау. Тӕлмац кодта уруссаг ӕвзагӕй ирон ӕвзагмӕ, ирон ӕвзагӕй уруссаг ӕвзагмӕ. Андрейи тӕлмацти фӕрци уруссагау «исдзурдтонцӕ» Хетӕгкати Къостай, Багъӕрати Созури, Малити Геуӕргий, Нигери, Боцити Барони, Плити Хадой къуар ӕмдзӕвги ӕма поэми. Ирон ӕвзагмӕ ратӕлмац кодта Къостай уруссагау финст, Михаил Лермонтови, Иван Крылови, Николай Гоголи, Антон Чехови, Тарас Шевченкой, Иван Франкой, Леся Украинкӕйи, Павло Тычинай, Микола Бажани, Григол Табидзей, Георгий Леонидзей, Ираклий Абашидзей, Ованес Туманяни ӕма Советон Цӕдеси ӕндӕр адӕмихӕттити поэтти ӕма финсгути цалдӕргай уадзимистӕ. Партион гимн «Интернационал» ирон ӕвзагмӕ ка ратӕлмац кодта, уонӕн сӕ фиццӕгтӕй еу ӕй Андрей. Къостай «Додой» уруссаг ӕвзагмӕ Гулуй-фурти хузӕн хуарз нуриуӕнгӕ некема ратӕлмац кодта.

***

Гулути Андрей хъӕбӕр зӕрдиагӕй архайдта нӕ национ литератури исонибони хуарзи сӕрбӕлтау. Цӕгат Иристони финсгути Цӕдеси консультантӕй косгӕй, е зӕрдхӕларӕй ӕ цӕстингас дардта, литературон исфӕлдистади ӕ хъауритӕ ка ӕвзурста, еци ӕригон финсгутӕмӕ, берӕ хуарздзийнӕдти син бацудӕй. Хъӕбӕр ӕхцӕуӕн ин уидӕ еске, уӕлдайдӕр ба кӕстӕр фӕлтӕри исфӕлдистадон ӕнтӕстдзийнадӕ, хъӕбӕр зӕрдиагӕй бацийнӕ кӕнидӕ уой фӕдбӕл.

Уӕди рӕстӕг ма Андрейи хузӕн ӕригон авторбӕл зӕрдтагонӕй ауодӕг адтӕй Мамсурати Дӕбе, Хъазбегти Хъазбег, Туати Дауит, Ардасенти Хадзибатӕр, Дзаттиати Тотурбег, Токати Асӕх, Дзести Кудзӕг… Ӕригон поэт кенӕ сӕмӕ ӕригон финсӕг сӕ уадзимистӕ ку равдесиуонцӕ, уӕд син сӕ лӕмбунӕг ӕма хӕларзӕрдӕй равзариуонцӕ ӕма ниммухур кӕнуни аккаг уӕддӕр еуцӕйбӕрцӕдӕр ку разинниуонцӕ, уӕд, ци гӕнӕн ӕма амал уидӕ, уомӕй син фӕййагъаз кӕниуонцӕ, цӕмӕй син фӕззиннонцӕ газеттӕ ӕма журналти. Мадта газетти, кенӕ журналти ӕригон автори ӕмдзӕвгӕ кенӕ радзурд ку бакӕсиуонцӕ, уӕд ин ракӕниуонцӕ зӕрдиаг арфитӕ.

Еци номдзуд финсгути, нӕ национ литератури федар цӕгиндзити, кӕдзосзӕрдӕ адӕймӕгути ауодундзийнадӕ ӕз дӕр бавзурстон мӕхебӕл, банкъардтон ӕригӕнттӕмӕ се ‘гӕрон устур уарзондзийнадӕ, сӕ фӕлмӕн ӕма лӕдӕргӕ дзубанди. Е адтӕй 1951 анзи апърели мӕйи. Ниффинстон ӕмдзӕвгӕ хумӕгӕнӕги хедкалӕн, фал фӕрнӕйдзаг кусти туххӕй. Уӕд адтӕн Ногири астӕуккаг скъолай ахурдзау. Мӕн размӕ мӕн карӕнтӕй кадӕртӕ финстонцӕ ӕмдзӕвгитӕ ӕма син мухури цудӕнцӕ республикон газетти, журнал «Мах дуг»-и. Сауӕнгӕ ма си ахургӕнӕн киунугӕмӕ дӕр кедӕр ӕмдзӕвгитӕ хаст ӕрцудӕнцӕ. Над мин байамудтонцӕ финсгути Цӕдесмӕ, сӕрмагондӕй – Гулути Андреймӕ.

Ӕ косӕн уати дуар ин ку бахуастон, уӕд мин зӕрдхӕларӕй «ӕгасцо!..» загъта, мӕ къох мин ӕ рагон зонги хузӕн райста. Ке зӕгъун ӕй гъӕуй, нифсӕрмитӕ дӕн, фал мин мӕ тухстдзийнадӕ ӕ сабур, ездон дзубандийӕй фӕццидӕр кодта. Ӕрбадун мӕ кодта ӕ косӕн стъоли фарсмӕ ӕ комкоммӕ. Ӕма нин дзубанди райеудагъ ӕй.

Мӕ тухст уавӕр ба, ӕвӕдзи, лӕдӕрд ӕй – фиццаг хатт гъе уотӕ комкоммӕ уидтон, скъолай ке уадзимистӕ ахур кодтон ӕма сӕ зӕрдӕхцӕуӕнӕй бауарзтон, фал уӕди уӕнгӕ ке некӕд фӕууидтон, еци поэти. Фӕууидтон, ӕ сӕри гъунти ‘хсӕн кӕмидӕрти уорситӕ кӕмӕн фӕззиндтӕнцӕ, аййев уорсгомау бецъотӕ кӕбӕл адтӕй, еуминкъий мӕтъӕлгомау, ӕ цӕститӕ арф гъудийӕй кӕмӕн ӕрттивтонцӕ, уӕхӕн хуӕрзконд адӕймаги. Бафарста мӕ:

– Ци хабар ӕрцудӕй, цӕй фӕдбӕл нӕмӕ фӕззиндтӕ? Кӕд дӕмӕ ести зӕгъуйнӕгтӕ ес, кенӕ кӕд ести уадзимис ӕрбахастай, уӕд ӕфсӕрми ма кӕнӕ. Бавдесӕ нӕмӕ ‘й.

Ӕз имӕ равардтон тетради сифӕбӕл финстӕй ме ‘мдзӕвгӕ «Хумгӕнӕнты». Андрей имӕ ӕркӕсидӕ, уӕдта бабӕй мин мӕхемӕ ӕрбакӕсидӕ. Ӕз ӕнгъӕлмӕ кастӕн ӕ тӕрхонмӕ. Загъта мин:

– Дӕ фиццаг ӕмдзӕвгӕ ‘й?

– Гъо.

– Мӕ зӕрдӕмӕ фӕццудӕй.

Ӕма сифи галеу кӕронӕй уӕлӕрдигӕй ниффинста фӕсевӕдон газет «Ӕригон большевик»-и редактормӕ: «Бӕззуй мухур кӕнунмӕ». Уоййадӕбӕл ме ’мдзӕвгӕ мухури фӕззиндтӕй. Цӕйбӕрцӕбӕл ӕхцӕуӕндзийнадӕ ӕма бӕрнондзийнадӕ мин ӕрхаста, е зин зӕгъӕн ӕй. Никкидӕр ма мин Андрейи цӕстӕ бауарзта устур исфӕлдистадон ӕнтӕстдзийнӕдтӕ. Ӕма ‘й уӕдӕй нурмӕ мӕ хуӕрзгӕнӕг изӕди хузӕн дарун мӕ зӕрдӕбӕл. Уой фӕсте дӕр мӕхебӕл ахид ӕнкъардтон ӕ фӕлмӕн ауодундзийнадӕ. Уӕдӕй фӕстӕмӕ хуарз лимӕнтӕ иссан.

Фал Андрейи рохс номи рази ӕз мӕхе фудгин хонун. Еу гъуддагӕй. 1960 анзи ин Дзӕуӕгигъӕуи рацудӕй киунугӕ. Бахаста имӕ дууӕ поэми: «Тохы фӕндӕгтыл» ӕма «Диссаджы дыргъдон». Хъазахаг аргъау «Диссаджы дыргъдон» ниффинста Л. Макееви прозаикон уруссаг текстмӕ гӕсгӕ. Ӕмбурдгондбӕл ниффинстон рецензи. Аргъаумӕ бахастон феппайуйнаг, архайгути уодигъӕдӕ, сӕ сорӕттӕ фагӕ ӕвдист не ’рцудӕнцӕ хъазахаг менегутӕй, хъазахаг дарӕси, зӕгъгӕ. Андрей рецензи ку бакастӕй, уӕд, ӕ медбилти баходгӕй, загъта:

– Бӕргӕ архайдтон, фал ӕндӕр адӕми минӕвӕрттӕбӕл, царди уагӕбӕл, ӕгъдӕуттӕбӕл зин финсӕн ӕй, зин раргомгӕнӕн ӕнцӕ.

Ӕз ма бӕргӕ фӕффӕсмон кодтон мӕ рӕдудбӕл. Мӕхемӕ куййӕй ӕгадӕдӕр ӕркастӕн. Нур уадзимис нӕуӕгӕй ку бакастӕн, уӕд мӕмӕ бустӕги ӕндӕр гъуди равзурстӕй: ӕй хъазахаг ӕмдзӕвги бундорбӕл финст. Райдайӕнӕй кӕронмӕ си тӕлфуй хъазахаг уод ӕма царди уолӕфт. Еци гъуддаг ку ӕримисун, уӕд мӕ цӕсгон тоги разелуй, ниссурх ун. Мӕрдтӕмӕ си хатир корун…

***

Гулути Андрей райгурдӕй 1892 анзи. Рамардӕй 1980 анзи. Кади хӕццӕ нигӕд ӕрцудӕй Ирон аргъауӕни тургъи пантеони. Ӕ дӕргъвӕтийнӕ царди берӕ ӕхсӕнадон, бӕрнон куститӕ кодта. Адтӕй Хумӕллӕги скъолай ахургӕнӕг, куста Иристони советон газеттӕ «Горская беднота»-йи, «Народная власть»-и, «Горская правда»-йи редакцити, адӕмон ахуради Иристони зилди хайади. Адтӕй газет «Рӕстдзинад»-и бӕрнон секретарь, ӕ исаразгутӕй еу. Уруссаг ӕвзаг амудта Цӕгат Иристони облӕстон советон партион скъолай, уруссаг литературӕ – Цӕгат Иристони педагогон институти ӕма педагогон училищей. Куста «Мах дуг»-и бӕрнон секретарӕй, адтӕй Цӕгат Иристони финсгути Цӕдеси правлений иуонг. Берӕ хӕттити ӕй равзурстонцӕ Ленини райони ӕма Дзӕуӕгигъӕуи сахари фӕллойнӕгӕнгути депутатти Совети депутатӕй. 1971 анзи ба ӕвзурст ӕрцудӕй Цӕгат Иристони АССР-и Сӕйраг Совети депутатӕй.

Нӕ национ советон литературӕмӕ устур байвӕрӕн ке бахаста ӕма зӕрдиагӕй ӕхсӕнадон куст ке кодта, уой туххӕй нӕ хецауадӕ Цӕгат Иристони адӕмон поэти кадгин ном фиццаг Андрейӕн исаккаг кодта. Хуарзӕнхӕгонд ӕрцудӕй Фӕллойнадон Сурх Турусай орденӕй, орден «Кади Нисан»-ӕй.

Гулуй-фуртӕн мухури ирон ӕма уруссаг ӕвзӕгтӕбӕл Дзӕуӕгигъӕуи ӕма Мӕскуй дзӕвгарӕ киунугутӕ рацудӕй. Ӕ фӕстаг киунугӕ – ӕмдзӕвгитӕ ӕма кадӕнгити ӕмбурдгонд «Мӕ фӕндаг» мухургонд ӕрцудӕй Дзӕуӕгигъӕуи 1979 анзи – ӕ мӕлӕтӕй еу анз раздӕр. Нӕ гъуди кӕнун, уӕдӕй фӕстӕмӕ ма ин киунугӕ рацудӕй. Ӕнгъезгӕ ба ин кӕнуй уадзимисти ӕмбурдгонд дӕр рауадзун, уацтӕ дӕр ибӕл финсун. Уомӕн ӕма е адтӕй нӕхе национ советон поэзий бундорӕвӕргутӕй еу, нӕ аййевадон литературӕн устур хуӕрзтӕ ка исаразта, уӕхӕн адӕмон поэт, сугъзӕрийнӕ зӕрди хецау.

 

РЕДАКЦИЙӔЙ: Бӕргӕ хуарз уидӕ Гулути Андрейи уадзимистӕй кӕцидӕрти абони ниммухур кӕнун, фал нин уӕхӕн равгӕ, гъулӕггагӕн, нӕййес, ӕма уӕ зонгӕ кӕнӕн ӕ цардвӕндаги туххӕй ӕ имисуйнӕгти хӕццӕ.