13 июля 2024

ИРИСТОНИ УКРАИНАГ БӔГЪАТӔР

20.11.2021 | 14:20

ЮРЧЕНКО Иосиф

Дӕс ӕма фондзинсӕй анзи исӕнхӕст ӕй Устур Фидибӕстон тугъди архайӕг, Намуси ордени ӕнхӕст кавалер Юрченко Иосиф Лукьяни фурти райгурдбӕл. Аци украинаг лӕг кӕд игургӕ Воронежи облӕсти  ракодта, уӕддӕр, зӕгъун ӕнгъезуй, ӕ царди зингӕ-зингӕдӕр хай ба рарвиста Цӕгат Иристони. Ӕ бийнонтӕ ардӕмӕ исӕфтудӕнцӕ евгъуд ӕноси 30-аг ӕнзти хуӕздӕр царди рауӕн агоргӕй (нӕкӕси, уой размӕ кӕми цардӕнцӕ, сӕ еци гъӕу хундтӕй Голая, гъома, бӕгънӕг, ӕма си, ӕцӕгӕйдӕр, уавӕртӕ хъӕбӕр ӕнӕхиццаг адтӕнцӕ). Ӕрцардӕнцӕ Чиколай – уоми гъӕугӕрони гъӕдикустгӕнӕн заводи косгутӕн ци цӕрӕнбунӕттӕ адтӕй, уоми. Устур Фидибӕстон тугъд ку райдӕдта, уӕд Иосиф фронтмӕ дӕр ардигӕй рандӕ ‘й.

Иосифи ӕз дӕр хуарз зудтон. Зонгӕ ба ‘й мӕнӕ кутемӕй бакодтон. Цӕветтонгӕ,  Чиколай астӕуккаг скъолай ма ку ахур кодтон, уӕд ахид финстон аллихузи ӕрмӕгутӕ газеттӕмӕ. Ӕма мӕмӕ газет «Коммунист»-и редакци, (уотӕ худтонцӕ Ирӕфи ӕма Дигори районти еумӕйаг газет) байхӕс кодта, цӕмӕй бацӕттӕ кӕнон ӕрмӕгутӕ  Устур Фидибӕстон тугъди архайгутӕй ескӕбӕлти. Ӕцӕг, баханхӕ кодтонцӕ сӕрмагондӕй, нури уӕнгӕ финст ке туххӕй нӕма ‘рцудӕй, уонӕбӕл. Еци хабар балӕдӕрун кодтон райони ӕфсӕддон комиссариати. Ӕма мӕмӕ равардтонцӕ цалдӕр тугъдоней гӕгъӕдитӕ. Мӕ цӕстингаси фӕцӕй Нигкоти Безай гоймагон киунугӕ. Фиццагидӕр, ӕвӕдзи, уомӕ гӕсгӕ ӕма ӕ фурт Кими (рохсаг уӕд – цардгъӕуагӕй цалдӕр анзей размӕ е ’цӕг дуйнемӕ бацудӕй…) хӕццӕ еу къласи ахур кодтан, ӕма мин дессаг куд нӕ адтайуонцӕ ӕ  фиди тугъдон хабӕрттӕ. Устур цӕмӕдесӕй кастӕн,  уой туххӕй папки ци документтӕ адтӕй, уони, фал мӕ  уӕлдай деси ба е бафтудта, ӕма Нигкой-фурти ӕ тугъдон ӕскъуӕлхтдзийнӕдти туххӕй бавдистонцӕ, цӕмӕй ин лӕвӕрд ӕрцудайдӕ Советон Цӕдеси Бӕгъатӕри ном. Цалдӕр инстанций еци курдиадӕбӕл исарази ‘нцӕ, фал кӕцидӕри ба цӕмӕдӕр гӕсгӕ банимадтонцӕ, гъома, орден дӕр ӕ фагӕ ’й, зӕгъгӕ. Уӕддӕр мин лӕдӕрд адтӕй ӕма нур дӕр  федарӕй мӕ бон зӕгъун ӕй – е фудӕнӕн гъуддаг адтӕй. Курдиади куд финст ӕй, уомӕ гӕсгӕ не ’мзӕнхон ӕцӕгӕйдӕр адтӕй Бӕгъатӕри номи аккаг. Фал…

Уогӕ е сӕрмагонд дзубандий хабар ӕй, абони ба мӕ зӕгъуйнаг ӕндӕр ӕй. Цӕветтонгӕ, еци документтӕмӕ ку ‘ркастӕн, уӕд бацийнӕ кодтон: устур дессаги ӕрмӕгбӕл исцурӕвӕрӕ дӕн!.. Ӕма куд нӕ бацийнӕ кодтайнӕ – уӕди уӕнгӕ неке зудта, Безайӕн ӕ еци тугъдон хабӕрттӕ, ӕхуӕдӕг дӕр сӕ, мӕнмӕ гӕсгӕ, некӕд иской кодта.

Ратагъд кодтон Ирӕфи гъӕдипромхӕдзарадӕмӕ – Беза уӕд уоми директорӕй куста. Хуарз мӕ зудта, бацийнӕ мӕбӕл кодта. Мӕ цуди сӕр ин ку балӕдӕрун кодтон, уӕд мин уотӕ загъта:

– Бӕргӕ дӕ лӕдӕрун ӕма дӕ курдиадӕбӕл бӕргӕ исарази уинӕ, фал мӕ ду дӕр балӕдӕрӕ: раст нӕ уодзӕнӕй, мӕн туххӕй ма ду дӕр ку ниффинсай, уӕд. Мӕнӕ нуртӕккӕ дӕ хуӕдразмӕ мӕмӕ Кертанти Тӕхир адтӕй (уӕд е райони газети редакций куста. – С.Э.). Е дӕр мӕбӕл финсуйнаг ӕй, ӕма еу ӕрмӕг фагӕ ‘й. Ӕгӕр берӕ нӕ федауй, уӕлдайдӕр ба ма хецау ке дӕн, уомӕ гӕсгӕ дӕр… Уой бӕсти дин ӕндӕр лӕги байамондзӕнӕн – Иосиф Юрченко. Махмӕ косуй. Дессаги лӕг ӕй, хуӕрзӕгъдау, мадта косунмӕ дӕр лӕгигъӕдгун. Тугъдон хуӕрзеугутӕ дӕр имӕ берӕ ес…

НИГКОТИ Беза тугъди рæстæг.

Ци гӕнӕн ма мин адтӕй. Базонгӕ дӕн Иосифи хӕццӕ. Сӕхемӕ мӕ бахудта, гъома, уоми сабурӕй радзубанди кӕндзинан. Ӕма ци хуӕрзӕфснайд уати бадтан, уордӕмӕ ӕ пиджак хуӕрзеугути хӕццӕ ку рахаста, деси ба уӕд бафтудтӕн. Ӕ хуӕрзеугути ‘хсӕн ӕрттивтонцӕ… Намуси ӕртӕ къӕпхӕней ордентӕ. Уой рауингӕй, куддӕр фӕкъкъех дӕн. Иосиф тугъдон лӕг ке адтӕй, тугъдон хуӕрзеугутӕ имӕ ке ес, уой беретӕ зудтонцӕ, фал уӕхӕн бӕгъатӕр ӕй, уой ба некӕд неке фегъуста…

Ӕфсӕрми си кодтон ӕма ма ’й цӕмӕйдӕрти рафарстон. Уой фӕсте ба нӕуӕгӕй бамедӕг дӕн ӕфсӕддон комиссариати. Гъема уоми ба гъуддаг  рабӕлвурд ӕй. Цӕветтонгӕ, тугъди рӕстӕги Иосиф Юрченкойӕн ӕцӕгӕйдӕр исаккаг кодтонцӕ еци ӕртӕ ордени, фал си уӕд еунӕг райста.  Иннетӕ ба ’й берӕ ӕнзти дӕргъи «фӕййагурдтонцӕ» ӕма, ӕ хӕццӕ ку базонгӕ дӕн, уомӕй еуцӕйбӕрцӕдӕр раздӕр ибӕл исӕмбалдӕнцӕ. Фал еци хабар некӕмӕн иской кодта…

Цидӕр адтӕй, уӕддӕр ниффинстон устур ӕрмӕг, исхудтон ӕй «Иосифи хуӕрзеугутӕ»,  мухургонд ӕрцудӕй райони газет «Коммунист»-и, уӕдта республикон газет «Рӕстдзинад»-и дӕр. Абони ба ‘й бакӕсетӕ сумах дӕр.

 

ИОСИФИ ХУӔРЗЕУГУТӔ

Цалдӕремӕй уӕрми бадтӕнцӕ. Еуетӕ, сӕ ихӕслӕвӕрд исӕнхӕст кӕнуни фӕсте, сӕ фӕллад уагътонцӕ, иннетӕ ба финстӕгутӕ финстонцӕ. Тамакуй хъуӕцӕ, мегъи хузӕн, пеци сӕрмӕ лӕудтӕй. Тугъдонтӕй алкедӕр ӕхе гъудитӕ кодта. Фал ӕваст сабурдзийнадӕ фехалдта, къуми ци биццеу хустӕй, е. Кӕстӕр сержант е ’мбӕлттӕмӕ ӕ цӕстӕ рахаста, уӕдта, ӕ ходӕ зӕнхӕбӕл ӕрцӕвгӕй, фӕгъгъӕр кодта:

– Гъӕйтт, лӕхъуӕнтӕ, цӕбӕл ниммӕтъӕл айтӕ?! Уӕ сум-сум мин мӕ зӕрдӕ унгӕг кӕнуй. Васькӕ, дӕ баян  ӕрбайсай, – ӕз ба уин уӕ сагъӕстӕ фӕссорон.

Уӕдмӕ иннетӕ дӕр сӕ хуссӕнтӕй рабадтӕнцӕ.

– Юрченко ба немуцӕн хуарз «сехуар»  ӕрцӕттӕ кодта ӕма ӕ зӕрдӕ уомӕй игъӕлдзӕг ӕй, – исдзурдта борхелӕ цъӕхцӕстӕ лӕхъуӕн.

Сӕ еугур дӕр ниххудтӕнцӕ. Юрченко ӕ дзубанди идарддӕр кодта:

– Уой мӕнӕ, немуцаг танкитӕ нӕмӕ «иуазӕгуати» ку ‘рбацӕуонцӕ, уӕд базондзинайтӕ, мӕ «сехуар» син куд ниттадӕй, уой.

Уӕрмӕ саперти къӕл-къӕлӕй байдзаг ӕй. Роти командири ӕрвист ӕфсӕддон сӕмӕ куд фӕммедӕг ӕй, уой лӕдӕргӕ дӕр нӕ бакодтонцӕ. Фал ӕй ку рауидтонцӕ, уӕд фӕгъгъос ӕнцӕ.

– Уӕ бонтӕ хуарз, ӕмбӕлттӕ! – салам син равардта, уӕдта саперти уотӕ ка байгъӕлдзӕг кодта, уомӕн загъта, роти командир дӕ агоруй, зӕгъгӕ.

Уой блиндажи ма адтӕй никкидӕр цалдӕр адӕймаги ӕма картӕмӕ кастӕнцӕ.

– Ӕмбал командир! Кӕстӕр сержант Юрченко дӕ бардзурдмӕ гӕсгӕ фӕззиндтӕй!

Роти командир Тибенков ӕй бакодта е стъоли размӕ ӕма ин хабар радзурдта. Цӕветтонгӕ, гъудӕй немуцаг раззаг гъӕуайкӕнуйнадӕ исбӕрӕг кӕнун, уӕдта немуц ци нӕуӕг минитӕ ӕвӕрун байдӕдтонцӕ, уонӕй аци ‘хсӕвӕ еу къуар «радавун». Ахсгиаг ихӕс ӕрӕвардтонцӕ Юрченкой размӕ,  ӕма е федарӕй дзуапп равардта:

– Бардзурд исӕнхӕст кӕндзӕнӕн!..

Юрченкойӕн ӕ хӕццӕ ма рарвиста цуппар тугъдони.

 

***

Ӕхсӕвӕ ӕ сау пӕлӕз зӕнхӕбӕл ку ӕрӕвардта, раст еци афони рараст ӕнцӕ сӕ балций Юрченко ӕма е ’мбӕлттӕ. Рацудӕй еу сахат… Дуккаг… Ӕртиккаг… Фал Юрченко ӕма е ’мбӕлттӕ нӕ зиннунцӕ. Ци фӕцӕнцӕ? Кӕд, миййаг, немуци амӕттаг бацӕнцӕ? Нӕ, уомӕн уӕн нӕййес. Юрченко уӕхӕн тугъдон нӕй, ӕма ӕхе ӕнӕ хъип-сунӕй уацари бауадза райсун.

– Уартӕ ‘нцӕ! – ӕваст исдзурдта кадӕр.

Акъоппи сӕрмӕ ӕ ходгӕ цӕсгони хӕццӕ фӕззиндтӕй Юрченко, ӕ фарсмӕ е ’мбӕлттӕ, уотемӕй.

Цалдӕр минуттей фӕсте Юрченко лӕудтӕй командири рази. Лӕмбунӕг ин ӕрдзурдта фашистти федӕртти туххӕй. Равардта имӕ нӕуӕг хузи конд немуцаг минитӕ.

– Арфӕ дин кӕнун, бардзурд уотӕ ӕнтӕстгинӕй ке исӕнхӕст кодтай, уой туххӕй, ӕмбал Юрченко, – загъта командир.

Уӕхӕн арфитӕ еу ӕма дууӕ хатти  нӕ райста гвардион Юрченко Иосиф Лукьяни фурт.

Уолӕфуни рӕстӕг имисуйнӕгтӕ дӕр куд нӕ фӕззиннунцӕ…1941 анз. 22 июнь… Некӕд си феронх уодзӕнӕй еци бон… Хори рохситӕй идзаг бони арви карз цӕфау уӕд ниддӕлӕлӕй кодта ӕнӕгъӕнӕ бӕстӕбӕл дӕр сау хабар – фашистон Германий ӕфсӕдтӕ гадзирахаттӕй ӕрбалӕбурдтонцӕ нӕ Фидибӕстӕмӕ… Райдӕдта тугъд… Куд ӕнӕгъӕнӕ бӕсти, уотӕ Иристони гъӕутӕ дӕр кунӕг кӕнун райдӕдтонцӕ нӕлгоймагӕй, нӕ адӕми хуӕздӕр хъӕболтӕ цудӕнцӕ райгурӕн зӕнхӕ цъамар знагӕй багъӕуай кӕнунмӕ. Иосиф дӕр бӕргӕ тундзтӕй фронтмӕ, фал ин ӕфсӕддон комиссариати балӕдӕрун кӕниуонцӕ: бабухсӕ бал, дӕу рӕстӕг дӕр ӕрхъӕртдзӕнӕй.

Уӕдмӕ, 1941 анзи фӕззӕги, Иосифмӕ фӕдздзурдтонцӕ тугъдмӕ.

– Фӕндараст, мӕ биццеу! Макӕд ниххатир кӕнӕ нӕ сабур цард фехалӕгӕн. Дӕхе дӕр гъӕуай кӕнӕ, – дзурдта ӕ фӕсте ӕ мадӕ.

– Ма тӕрсӕ, мӕ хъазар мадӕ. Мӕ сӕрмӕ тарстдзийнадӕ некӕд ӕрхӕсдзӕнӕн. Нӕ фегадӕ кӕндзӕнӕн дӕ уорс сӕр, мӕ Райгурӕн бӕстӕ.

Ӕ мадӕн ма фӕстаг хъури никкодта Иосиф ӕма рараст ӕй тогкалӕн тугъдмӕ. Рараст ӕй, цӕмӕй фӕстӕмӕ уӕлахезонӕй исӕздӕха. Рараст ӕй,цӕмӕй карз, ӕгъатир тугъди бӕгъатӕрӕй багъӕуай кӕна Райгурӕн бӕсти сӕребарӕдзийнадӕ. Ӕ дзурдӕн хецау разиндтӕй Иосиф, ӕ ардбахуӕрд сӕрӕнӕй исӕнхӕст кодта. Сапер уогӕй, е ‘фсӕддон арӕхстдзийнадӕ ӕма бӕгъатӕрдзийнадӕй фӕнзуйнаг адтӕй иннетӕн дӕр. Цал ӕма цал хатти фескъуӕлхтӕй бардзурдтӕ ӕнхӕст кӕнгӕй.

Сӕхемӕ ку исӕздахтӕй, уӕд ибӕл хъӕбӕр бацийнӕ кодтонцӕ е ‘мгъӕуккӕгтӕ, уӕлдай ӕхцӕуӕн ба син е адтӕй, ӕма ӕ реубӕл уотӕ берӕ хуӕрзеугутӕ ке ‘рттивтонцӕ, е – Намуси ӕртиккаг къӕпхӕни орден, майдантӕ «Берлин байсуни туххӕй», «Кавказ исуӕгъдӕ кӕнуни туххӕй», «Варшавӕ исуӕгъдӕ кӕнуни туххӕй», «Бӕгъатӕрдзийнади туххӕй», дууӕ майдани «Тугъдон ӕскъуӕлхтдзийнӕдти туххӕй». Уой хӕццӕ ма имӕ адтӕй Уӕллагдӕр Сӕйрагкомандӕгӕнӕги арфи  гӕгъӕдитӕ, сахартӕ Ландберг, Мезеритц, Швибус, Цюллихау, Гнезен, Берлин ӕма ӕндӕрти есгӕй бӕгъатӕрдзийнадӕ ке равдиста, уой туххӕй.

Уонӕй алкӕбӕл дӕр си, гъома, цӕй фӕдбӕл ин лӕвӕрд ӕрцудӕнцӕ, уой туххӕй берӕ ӕма бӕлвурдӕй ӕнгъезуй ниффинсун. Фал нин нуртӕккӕ уӕхӕн фадуат нӕййес, уомӕ гӕсгӕ ӕз радзордзӕнӕн айдагъдӕр ӕ Намуси орденти туххӕй. Мӕнӕ раздӕр куд загътон, уотемӕй тугъд ма ку цудӕй, уӕд ин еци хуӕрзеуӕги дуккаг ӕма фиццаг къӕпхӕнти ордентӕ дӕр бӕргӕ исаккаг кодтонцӕ, фал ибӕл ӕ афони ба нӕ исӕмбалдӕнцӕ – тугъди ӕмӕнтъерити уотӕ дӕр рауайидӕ… Сӕ аккаг ӕцӕгӕй дӕр ке адтӕй, уобӕл дзорӕг ӕнцӕ ӕ тугъдон хабӕрттӕ…

…Карз тогкалӕн тугъд байеудагъ ӕй. Тох цудӕй цӕугӕдон Вислӕбӕл. Советон Ӕфсади размӕмпурсти аци устур дон адтӕй дӕгъӕли хузӕн иннӕ устур цӕугӕдонмӕ – Одермӕ, уӕдта Берлинмӕ. Уомӕ гӕсгӕ фашисттӕ еугур хъауритӕй дӕр архайдтонцӕ аци федар нӕ раттунбӕл. Дони хорнигулӕн билгӕрон аразтонцӕ аллихузи федӕрттӕ.

Вислӕмӕ бампурсунмӕ алцидӕр цӕттӕ адтӕй. Амунд рӕстӕги зӕнхӕ низмалдӕй, нӕ дзармадзантӕ ӕма «катюшити» гъӕрӕй. Висли уӕлцъарӕ райдзаг ӕй бӕлӕгътӕ ӕма паромтӕй.

Авиаци ӕма артиллерий агъазӕй не ’фсӕддонтӕн бантӕстӕй хорнигулӕн билгӕронмӕ байервӕзун. Фал немуц ӕндӕр рауӕнтӕй ӕрбагӕлстонцӕ нӕуӕг тухтӕ. Байеудагъ ӕй тогкалӕн тугъд. Фал немуцӕн нӕ бантӕстӕй махонти Вислӕмӕ  рагӕлдзун. Е нӕ, фал ма сӕ махонтӕ сӕхуӕдтӕ сорун райдӕдтонцӕ Одермӕ.  Фал сӕ хӕццӕ нӕбал адтӕй бӕгъатӕр сапер Иосиф Юрченко. Вислӕбӕл тохи фӕццӕф ӕй ӕма бахаудтӕй ӕфсӕддон сӕйгӕдонӕмӕ. Уордӕмӕ Иосифмӕ ӕрбайгъустӕй цийни хабар: лӕвӕрд ин ӕрцудӕй Намуси ӕртиккаг къӕпхӕни орден. Е адтӕй 1944 анзи 15 августи.

Юрченко берӕ нӕ фӕцӕй госпитӕли. Куддӕр ӕй уордигӕй рафинстонцӕ, уотӕ бабӕй нӕуӕгӕй балӕудтӕй е ’фсӕддон хаййи. Ӕма архайдта цӕугӕдон Одербӕл тохи. Дӕлхайади командир иссӕй Вислӕбӕл тохи фӕсте. Уӕд ин лӕвӕрд ӕрцудӕй  кӕстӕр сержанти цин дӕр.

Одермӕ рацӕуӕни сӕ размӕ адтӕй еу къанау. Ӕ сӕрти адтӕй хецӕнгӕнгӕ хед. Фал ибӕл ӕфсӕдтӕ бацӕун не ’ндиудтонцӕ, кӕд, дан ин, немуц ӕ буни минитӕ байвардтонцӕ, зӕгъгӕ. Уӕд роти командир фӕдздзурдта Юрченкомӕ, ӕма ин байхӕс кодта гъуддаг исбӕрӕг кӕнун.

Хедмӕ бацӕун хъӕбӕр зин адтӕй. Немуц ӕй фӕйнердигӕй дзармадзантӕй ӕхстонцӕ. Нӕмгутӕ ӕма бомбити скъудтӕй гъостӕ къуру  кодтонцӕ. Юрченко ӕма е ’мбӕлттӕн бантӕстӕй хедмӕ байервӕзун. Куд базудтонцӕ, уотемӕй си минитӕ нӕ разиндтӕй. Одер ист ӕрцудӕй 1945 анзи 3 феврали. Разӕй – Берлин.

Сӕ сӕйраг сахари алфамбулай немуцаг фашисттӕ ӕрӕмбурд кодтонцӕ сӕ фӕстаг тухтӕ. Ами бабӕй бӕгъатӕр сапер Юрченкой багъудӕй дӕснидзийнадӕ равдесун. Немуц алли хӕдзарӕ, алли уӕрмӕ, алли зӕнхи гӕппӕлӕй дӕр гъавтонцӕ ӕнӕбасӕтгӕ федар  исаразун. Гъӕунгтӕ – минӕгонд. Е устур цӕлхдортӕ ӕвардта не ’фсӕдти размӕмпурстӕн.

Юрченкойӕн бабарӕ кодтонцӕ ахсгиаг ихӕслӕвӕрд: гъӕуама е ’фсӕддонти хӕццӕ рандӕ адтайдӕ ӕсгӕрсти, искӕдзос кодтайдӕ над сӕ ротӕн немуци къилдунмӕ нимпурсунӕн. Юрченко бабӕй е ’фсӕддонти хӕццӕ фескъуӕлхтӕй. Фӕстӕмӕ ку ’рбаздахтӕй, уӕд имӕ роти командир Тибенков фӕдздзурдта:

– Командӕкӕнуйнади бардзурд ӕнтӕстгинӕй ке исӕнхӕст кодтай ӕма хъӕбӕр хъазар бӕрӕггӕнӕнтӕ ке ‘рбахастай, уой туххӕй дин лӕвӕрд цӕуй Намуси ордени фиццаг къӕпхӕн. А дууӕ бони ӕй райсдзӕнӕ.

Фал уоййасӕбӕл тагъд ибӕл не ‘сӕмбалдӕй ӕ еци хуӕрзеуӕг, – уой ин раттуни туххӕй ССР Цӕдеси Сӕйраг Совети Президиуми Указ рацудӕй 1946 анзи 15 майи. Есгӕ ба,  уой дӕр ӕма ӕ хӕццӕ ба ма дуккаг къӕпхӕни орден ракодта, тугъд ку фӕцӕй, уӕд уомӕй зингӕ фӕстӕдӕр.

Фӕстугъд Иосиф исӕздахтӕй Чиколамӕ ӕма бабӕй райдӕдта косун Ирӕфи гъӕдипромхӕдзаради, кодта си аллихузон куститӕ – гъӕдикустгӕнӕгӕй, бӕхтӕрӕгӕй… Куд сабур ӕма ӕгъдаугин лӕг, уотӕ алли куст дӕр ӕнхӕст кодта тӕккӕ хуӕздӕр хузи, некӕд неци байагурдта ӕхецӕн, гъома, ӕз фронтовик дӕн, зӕгъгӕ, цубурдзурдӕй, ӕ фӕллойнӕ ӕма уодихаттӕй дӕр Иосиф адтӕй еугуремӕн дӕр фӕнзуйнаг.

…Гъе уотемӕй цудӕнцӕ рӕстӕгутӕ, Иосиф кодта ӕ царди, ӕ бийнонти хабӕрттӕ. Тугъд идардӕй-идарддӕр кодта, ӕма уой хабӕрттӕ, Иосиф кӕд ӕримисидӕ, уӕддӕр хаттӕй-хатт. Фал цӕмӕй зудта уой, ӕма ин етӕ нӕуӕгӕй «рахъел» уодзӕнӕнцӕ. Еу бон имӕ ку фӕдздзориуонцӕ ӕфсӕддон комиссариатмӕ. «Цума ми ци кӕнунцӕ? Цӕмӕн мӕ агорунцӕ?» – гъудити ранигъулдӕй Иосиф. Цӕмӕй ӕй зудта, циуавӕр цийни хабар имӕ ӕнгъӕлмӕ кӕсуй, уой.

Ӕфсӕддон комиссари уатмӕ куддӕр бахизтӕй, уотӕ  ӕ размӕ исистадӕй еу ӕнӕзонгӕ афицер ӕма ин ӕ къох райсгӕй загъта:

– Арфӕ дин кӕнӕн, ӕмбал Юрченко, паддзахадон устур хуӕрзеуӕг дин ке исаккаг кодтонцӕ, уой туххӕй.

Ӕма бӕгъатӕр тугъдони реубӕл Намуси ӕртиккаг къӕпхӕни ордени фарсмӕ ӕрбунат кодтонцӕ Намуси дуккаг (уомӕй хуарзӕнхӕгонд ӕрцудӕй 1945 анзи 4 феврали) ӕма фиццаг къӕпхӕнти ордентӕ… Уотемӕй Иосиф Юрченко иссӕй аци цитгин хуӕрзеуӕги ӕнхӕст кавалер.

 

ӔХСАРГИН ТУГЪДОНИ «УАЙДЗӔФ» МИН УӔДДӔР ӔХЦӔУӔН АДТӔЙ

Ӕз ба уӕдмӕ каст фӕдтӕн Чиколай астӕуккаг скъола ӕма идарддӕр ахур кӕнунмӕ рандӕ дӕн Ростови паддзахадон университети журналистики хайадӕмӕ. Еу  сӕрдигон каникулти нӕхемӕ иссӕугӕй мӕ бафӕндадтӕй Иосифи бабӕрӕг кӕнун. Фӕццудтӕн сӕмӕ, ӕма… Ӕнгъӕл адтӕн, нӕ фӕууиндӕ нӕ кӕрӕдземӕн дӕр ӕхцӕуӕн уодзӕнӕй, фал зӕронд лӕг хъӕбӕр бостӕ хузӕй уайдзӕфтӕ кӕнунмӕ фӕцӕй:

– Хъӕбӕр мӕстгун дӕмӕ дӕн…

– Цӕмӕн?.. Уанӕбӕрӕг дин ци ракодтон уӕхӕн мӕстагӕй?..

– Дӕу фудӕй мӕ ӕнцад нӕбал уадзунцӕ…

– Гъома, куд?

– Нури уӕнгӕ мӕхецӕн сабурӕй цардтӕн ӕма кустон. Ду мӕбӕл газети ку ниффинстай, уӕдӕй фӕстӕмӕ ба мӕ сӕ разӕй искодтонцӕ – уӕд еу ӕмбурдмӕ, уӕд иннӕ гъуддагмӕ мӕ еудадзуг агорунцӕ. Лӕдӕрун ӕй, е дӕр гъӕуй кӕстӕрти гъомбӕладӕн. Фал, мӕнӕй уӕлдай ма гъӕуи берӕ ветерантӕ ес, ӕма уонӕй дӕр ходуйнаг ӕй. Уони тугъдон хъиамӕттӕ дӕр минкъийдӕр нӕ ‘нцӕ… Нӕ хъиамӕт еу адтӕй ӕма алкӕмӕн дӕр ӕмхузон аргъ кӕнун гъӕуй…

Иосифи уайдзӕф мин фиццаг зин куд нӕ фӕккастайдӕ, фал уомӕй ци зӕгъуйнаг адтӕй, уой ку ниттергади кодтон, уӕдта ӕхцӕуӕн фестадӕй – ӕгайтима мӕ фӕрци адӕм базудтонцӕ аци хуӕдӕфсармӕ лӕги тугъдон бӕгъатӕрдзийнади хабӕрттӕ. Никки ӕхцӕуӕн ба ма мин е адтӕй, ӕма мӕ еци ӕрмӕги фӕдбӕл фӕллимӕн ӕнцӕ Иосиф ӕма мӕ фидӕ – е дӕр тугъдон лӕг.

Иосиф уӕд ци гъуди зӕгъта, уомӕ гӕсгӕ ба мӕ уотӕ зӕгъун фӕндуй, ӕма уой, уӕдта уой хузӕн ка гъуди кодта ӕма кӕнуй, уони абони кадӕртӕ ку фӕнзиуонцӕ, уӕд евгъуд тугъди хабӕрттӕмӕ адӕми, уӕлдайдӕр ба кӕстӕрти цӕстингас федауцӕдӕр уидӕ…

 

***

Еугур еци хабӕрттӕ хумӕтӕги нӕ ӕримистон. Абони Беза дӕр ӕма Иосиф дӕр не ‘хсӕн нӕбал ӕнцӕ. Ӕма си козбау некӕмӕн кӕнӕн. Фал гъӕуама зонӕн, нӕ зӕрдӕбӕл сӕ дарӕн, дӕнцӕн сӕ хӕссӕн, цӕмӕй фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ дзиллитӕ зононцӕ, еци дууӕ лӕги, уӕдта уони хузӕн тугъдон адӕм куд хуӕдӕфсармӕ адтӕнцӕ, гъӕуа-нӕ-гъӕуа сӕхе иннетӕй уӕлдӕр кенӕ дессагдӕр куд нӕ кодтонцӕ. Кедӕрти хузӕн уӕхӕн гъуддӕгутӕ сӕ сӕрмӕ нӕ хастонцӕ…

 

***

Берӕ ӕнзти дӕргъи Иосиф Юрченко фӕффӕлойнӕ кодта Ирӕфи гъӕдикустгӕнӕн кустуати, уотемӕй 1967 анзи рацудӕй пенсий. Сабургай кодта ӕ царди хабӕрттӕ. Ӕвӕдзи, ӕ царди кӕронмӕ дӕр ӕ уарзон гъӕубӕстӕ нецӕбӕл баййивтайдӕ, фал ӕй ӕ хеуӕнттӕ – етӕ ба уӕд цардӕнцӕ Ростови – рацо нӕхе размӕ, зӕгъгӕ, нӕбал уагътонцӕ, ӕма, кӕд ӕй хъӕбӕр нӕ фӕндадтӕй, уӕддӕр ин ӕ цӕрӕнбунат ӕййевгӕ рауадӕй.

Ӕрцардӕй ӕ цӕуӕтмӕ Ростови. Карӕ, тугъди гъезӕмӕрттӕ дӕр сӕ кӕнон кодтонцӕ, ӕма 1987 анзи 1 октябри Иосиф Юрченко ӕ уӕлзӕнхон цардӕй рацох ӕй. Е ‘носон бунат иссӕй еци сахари Намуси Аллейӕ.

Иристони дӕр иронх нӕ ‘нцӕ ӕ рохс ном, ӕ берӕ ӕскъуӕлхтдзийнӕдтӕ, абони дӕр ма ‘й имисунцӕ, ӕ рохс ном ин алкӕддӕр иссерунцӕ… Раздӕр кӕми цардӕй, еци цӕрӕнбунат нур хецӕн гъӕу иссӕй, хуннуй Советон. Ӕма ами астӕуккаг скъола абони хӕссуй Иосиф Юрченкой ном, уордӕмӕ тӕккӕ бацӕуни азгъунсти фарсбӕл фарӕ ӕвӕрд ӕрцудӕй номерӕн къӕйдор, ӕ хузӕгонд ибӕл, уотемӕй…

Арфиаг гъуддаг ӕй е, ӕма ӕгайтима нӕ дзиллӕ уоййасӕбӕл цитгин кӕнунцӕ, хеуонӕй-хеуондӕр нин ка иссӕй, нӕ еци украинаг бӕгъатӕри…

 

САКЪИТИ Эльбрус