18 апреля 2024

ИТАУГÆ КА КÆНУЙ, БÆРКÆДТÆ ДÆР Е ХÆССУЙ!..

15.07.2023 | 21:12

Райдæдта Æхсæнадæмон литературон преми «Борæмæлгъæ» райсуни фæдбæл конкурс

Республикæ Хонсар Иристони Минæвайрадæ Уæрæсей Федераций куд игъосун кæнуй, уотемæй 2023 анзи дæр бабæй арæзт цæуй Æхсæнадæмон литературон преми «Борæмæлгъæ» райсуни фæдбæл конкурс. Мадзал арæзт цæуй преми «Борæмæлгъæ»-йи совети хæццæ еумæ.

Преми райсунмæ бадæттæн ес, ирон æма уруссаг æвзæгтæбæл финст, уæдта авторон тæлмацæй тæлмацгондæй уацаутæ, романтæ, радзурдтæ, æмдзæвгитæ æма имисуйнæгтæ.

Преми райсунмæ бадæттæн ес, 2021 анзи 1 январæй фæстæмæ литературон журналтæ æма альманахти, уæдта дзиллон хабархæссæг æндæр фæрæзнити ци уадзимистæ мухургонд æрцудæй, уони дæр.

Литературон ериси архайуни фадуат ес, 14 анземæй 41 анзи уæнгæ кæбæл цæуй, еугур еци адæймæгутæн.

Ирон æвзагбæл ка финсуй, еци автортæн премитæ лæвæрд æрцæудзæнæнцæ уæхæн бæрцитæй:

фиццаг преми – 60 мин соми;

дуккаг преми – 40 мин соми;

æртиккаг преми – 30 мин соми.

Уруссаг æвзагбæл ка финсуй, еци автортæн преми лæвæрд æрцæудзæнæй еу номинаций 60 мин сомей бæрцæй.

Литературон преми «Борæмæлгъæ» райсуни фæдбæл конкурсмæ æрмæгутæ ист цæудзæнæнцæ 2023 анзи 30 октябри уæнгæ.

Конкурси архайуни фæдбæл лæмбунæгдæр хабæрттæ базонæн ес, премий секретариатмæ бадзоргæй, телефон:

+7 (495) 644-27-57.

 

Республикæ Хонсар Иристони Минæвайрадæ Уæрæсей Федераций, Æхсæндуйнеуон литературон преми «Борæмæлгъæ»-йи совет.