14 июня 2024

МАДДӔЛОН ӔВЗАГИ СӔРБӔЛТАУ СӔ ХЪАЗАУАТ АРФИАГ ӔЙ!..

21.05.2021 | 15:52

Ирон ӕвзаг ӕма литератури бӕрӕгбони кадӕн 18  мартъий нӕ республики журналисттӕн маддӕлон ӕвзагбӕл анзи дӕргъи цӕмӕдессаг ӕма медесгун ӕрмӕгутӕ кӕмӕн рацудӕй темӕ «Нӕ уарзон Иристон»-бӕл, еци дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити косгутӕн кадгин уавӕри лӕвӕрд ӕрцудӕй сӕрмагонд преми.

Мадзали архайдтонцӕ Республикӕ Цӕгат Иристон-Аланий Хецауади Сӕрдари ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тускъати Таймораз, нӕ республики национ рахастдзийнӕдти министр Цуцити Аслан, мухури фӕрӕзнити ӕма дзиллон коммуникацити Комитети сӕрдар Фидарати Юрий, Цӕгат Иристони Хетӕгкати Къостай номбӕл паддзахадон университети журналистики факультети декан Хӕбӕлати Фатимӕ, газеттӕ «Рӕстдзинад», «Дигорӕ» ӕма «Нихас», журнал «Мах дуг»-и сӕйраг редактор ӕма журналисттӕ, ӕхсӕнади минӕвӕрттӕ.

Мадзали райдайӕни ӕ архайгутӕн зӕрдиаг арфитӕ ракодта Фидарати Юрий. Ӕ медесгун радзубандий куд баханхӕ кодта, уотемӕй нӕ маддӕлон ӕвзаг багъӕуай кӕнуни ӕма ирӕзти сӕрбӕлтау цӕйбӕрцӕбӕл берӕвӕрсуг ӕма бундорон архайд цӕуй, уӕлдайдӕр ба дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити фӕрци, уой фӕдбӕл ӕрхаста бӕлвурд дӕнцитӕ. Ци гъудитӕ загъта, етӕ хъӕбӕр бунати ‘нцӕ ӕма ӕнӕмӕнгӕ гъӕунцӕ абони, уӕлдайдӕр ба уомӕ гӕсгӕ, ӕма нин не ’хсӕнади медӕгӕ сабурдзийнадӕ ӕма кӕрӕдзей лӕдӕрундзийнадӕ исӕзмӕнтунмӕ рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ ци ӕнӕдӕндтитӕ багъавунцӕ, уӕлдайдӕр ба нӕ адӕми еумӕйаг культурон фӕзуати, уонӕн нихкъуӕрд дӕттун ке гъӕуй, уомӕ гӕсгӕ.

– Къоста ӕма нин Малити Геуӕрги ци бунтӕ ниууагътонцӕ, уони мах идарддӕр ку нӕ хъӕртун кӕнӕн, уӕд еци гъуддаг хуарзӕрдӕмӕ нӕ фӕззиндзӕнӕй айдагъ ӕвзагбӕл нӕ, фал ӕнӕгъӕнӕй нӕ адӕми карнӕбӕл дӕр, – загъта Фидарати Юрий. –  Адӕмихатт ӕ маддӕлон ӕвзагбӕл ку нӕбал дзора, уӕд наци ӕ исӕфтмӕ цӕуй. Ӕма нӕ еци бӕлахӕй ба Устур Хуцау багъӕуай кӕнӕд, зӕгъгӕ, кӕд ахид фӕдздзорӕн, уӕддӕр, баруагӕс уи уӕд, фиццаги-фиццагдӕр, ӕновудӕй гъӕуама нӕхуӕдтӕ дӕр архайӕн нӕ маддӕлон ӕвзаги еугур къабӕзтӕ дӕр ӕнӕгъӕнӕй ӕдзӕллаг уавӕрмӕ не ’руадзунбӕл.

Национ преми абони ӕртиккаг хатт сӕрмагондӕй лӕвӕрд цӕуй, нӕ маддӕлон ӕвзагбӕл ка финсуй, еци журналисттӕн се ’сфӕлдистадон ӕнтӕстдзийнӕдти туххӕй. Ами ӕнӕмӕнгӕ зӕгъун гъӕуй, аци арфиаг мадзал цӕмӕ гӕсгӕ арӕзт ӕрцудӕй, уой туххӕй дӕр. Уой размӕ цалдӕр  анзей дӕргъи республики ӕнтӕстгиндӕрӕй архайӕг журналисттӕ хуарзӕнхӕгонд цудӕнцӕ Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕги премийӕй. Е, дзубанди дӕр ибӕл нӕййес, ахсгиаг ӕма ӕнӕмӕнгӕ гъуддаг ӕй, фал си еу «къӕламус» адтӕй – цӕветтонгӕ, еци конкурсмӕ ци ӕрмӕгутӕ ӕвдист ӕрцӕуиуонцӕ, уонӕн сӕ дӕс ӕма цуппаринсӕй проценти уиуонцӕ уруссаг ӕвзагбӕл цӕттӕгонд ӕма, цӕмӕдӕр гӕсгӕ, уонӕмӕ фулдӕр ӕргом ӕздӕхт ке цӕуидӕ, уомӕ гӕсгӕ куддӕр еуварсгондӕй райзайиуонцӕ нӕ маддӕлон ӕвзагбӕл цӕттӕгонд ӕрмӕгутӕ, кӕд ӕма берӕ хӕттити тухгиндӕр ӕма банимайуйнагдӕр уиуонцӕ, уӕддӕр.

Еци уавӕр исраст кӕнунбӕл зӕрдиагӕй байархайдта нӕ республики дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити ӕма коммуникацити

Комитет.

– Мах расагъӕс кодтан, ӕма исфӕндӕ кодтан, ирон ӕма дигоронау ка финсуй, еци журналисттӕн хецӕн аллианзон преми «Мӕ уарзон Иристон» иснисан кӕнун,– загъта Фидарати Юрий. – Нӕ гъудий фӕдбӕл курдиадӕ балӕвардтан нӕ  республики Хецауади Сӕрдар  Тускъати Тайморазмӕ. Е уайтӕккӕдӕр нӕ хӕццӕ исарази ’й ӕма нӕ еци фӕндӕ царди рауадзунӕн цидӕриддӕр исаразун гъудӕй, уомӕй нин фӕййагъаз кодта. Ӕма нур ӕртиккаг  хатт преми сӕрмагондӕй лӕвӕрд цӕуй ирон ӕма дигорон ӕвзӕгтӕбӕл финсӕг журналисттӕн. Аци гъуддаг цӕйбӕрцӕбӕл агъазиау ӕма ахсгиаг ӕй, е лӕдӕрд ӕй. Уой хӕццӕ ба ма ни гъӕуама федарӕй ӕруагӕс кӕна: ӕвзаг айдагъ уотид дзорунӕн нӕй, ӕвзаг ӕй нӕ зундирахаст ӕма нӕ маддӕлон ӕвзагбӕл дзоргӕ дӕр, финсгӕ дӕр ӕма кӕсгӕ дӕр ку кӕнӕн, уӕд нӕ национ хелӕдӕрундзийнадӕ ӕма хенимайундзийнадӕ, нӕ уоди фарнӕ ӕма нӕ зундирахаст гъӕздугдӕр ӕма тухгиндӕр уодзӕнӕнцӕ.

Маддӕлон ӕвзагбӕл журналистики исфӕлдистадон конкурс «Мӕ уарзон Иристон»-и уӕлахездзаутӕ иссӕнцӕ: Национ телеуинунади амонӕг Зухъуати Жаннӕ; республикон газет «Дигорӕ»-йи уацхӕссӕг Бичилти Алетӕ. Радиой нӕ маддӕлон ӕвзагбӕл ка райгъустӕй, еци ӕрмӕгутӕй конкурси архайунмӕ берӕ ӕвдист ӕрцудӕй, ӕма си хуӕздӕрти равзарун уотӕ ӕнцон нӕ адтӕй. Уомӕ гӕсгӕ аци номинаций лауреаттӕ иссӕнцӕ ӕртемӕй, бӕлвурддӕр ба – Цӕгат Иристони паддзахадон университети журналистики факультети студенттӕ Мамиати Дианӕ, Чсиати Эвелинӕ ӕма Налдихъуати Камиллӕ.

Национ журналистикӕмӕ устур ӕвӕрӕн бахӕссуни туххӕй ба сӕрмагонд преми лӕвӕрд ӕрцудӕй цӕгатиристойнаг республикон радиой косӕг Налдихъуати Зӕлинӕн.

Мадзали кӕронбӕттӕни радзубанди кодта республикон газет «Дигорӕ»-йи сӕйраг редактор Сакъити Эльбрус. Фиццаги-фиццагдӕр, е райарфӕ кодта, нӕ маддӕлон ӕвзагбӕл журналистики ӕнтӕстгиндӕрӕй архайӕг журналистти арфиаг фӕллойнӕн кадӕгӕнӕг профессионалон конкурс ке фӕрци арӕзт ӕрцудӕй, уонӕн: Тускъати Тайморазӕн ӕма Фидарати Юрийӕн, уӕдта еци гъуддаги ма сӕ хӕццӕ ка байархайдта ӕма архайуй, уонӕн. Уӕлдай зӕрдиагӕй ба уобӕл бацийнӕ кодта, ӕма аци конкурси фӕлтӕрдгун журналистти хӕццӕ ерисонӕй архайун ке байдӕдтонцӕ исуйнаг журналисттӕ дӕр, бӕлвурдӕй ба Цӕгат Иристони паддзахадон университети журналистики факультети студенттӕ дӕр, уой хӕццӕ ба ма си уӕлахездзаутӕ дӕр ке иссӕнцӕ, е хъӕбӕр хуарз гъуди ке адтӕй.

– Е ӕй ӕхцӕуӕн ӕма идарддӕр парахат кӕнуни аккаг хабар, – загъта Сакъити Эльбрус. – Дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити абони ка архайуй, етӕ сӕ кустбӕл, баруагӕс уи уӕд, идарддӕр дӕр, еузӕрдиуон уодзӕнӕнцӕ, косдзӕнӕнцӕ си, баруагӕс уи уӕд, цалинмӕ син равгӕ уа, уӕдмӕ.  Абони нин сагъӕссагӕй-сагъӕссагдӕр  гъӕуама уа, исонибони сӕ ка раййевдзӕнӕй ӕма идарддӕр маддӕлон ӕвзагбӕл журналисти куст гъӕугӕ хузи ӕма бӕрцӕй ка ӕнхӕст кӕндзӕнӕй, еци фарста. Исонибони журналистон фӕлтӕрти цӕттӕ кӕнун ӕма уони рагацау разӕнгард кӕнун гъӕуй. Е алцӕмӕй дӕр сӕйрагдӕр гъуддаг ӕй абони.

Исонибони журналистон фӕлтӕрти абони цӕттӕ кӕнуни туххӕй дзоргӕй Сакъити Эльбрус сӕрмагондӕй райарфӕ кодта нӕ университети журналистики факультети декан Хӕбӕлати Фатимӕн. Ӕ радзубандий куд баханхӕ кодта, уотемӕй е декан исуни размӕ дӕр ци бӕрнон бунӕтти куста, уоми дӕр ӕ архайд бӕлвурдӕй баст уидӕ дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити хӕццӕ, ӕма си нӕ маддӕлон ӕвзагбӕл ка адтӕй, уонӕбӕл ауодудта уӕлдай лӕмбунӕг ӕма зӕрдтагон цӕстдардӕй.

Кадгин мадзал дессаги рӕсугъдӕй исфедаун кодтонцӕ нӕ республики нури уӕнгӕ уарзон музыканттӕ ка иссӕй, еци искурдиадӕгин лӕхъуӕнтӕ Берозти Таймораз ӕма Музати Руслан ирон адӕмон инструменттӕбӕл рацагътонцӕ «Барӕджы балц» ӕма «Фӕндараст»-и уадзимистӕ.

Ӕмбурд амудта нӕ республики зундгонд журналист, аци премий лауреат (лӕвӕрд ин ӕрцудӕй 2020 анзи) Моргуати Ладӕ.

 

Ӕрмӕг бацӕттӕ кодта Хекъилати Маринӕ.