25 июля 2024

«МАМИСОН» ÆНÆМÆНГÆ УОДЗÆНÆЙ!..

21.10.2020 | 11:42

– Цуппар анзей дæргъи лæмбунæг архайæн аци ахсгиаг проектбæл. Нифс мæмæ ес, «Мамисон» исаразун нур нæ къохи ке бафтуйдзæнæй, уомæй. Гъуддагбæл зæрдиагæй бакустонцæ раздæри Цæгат Кавкази гъуддæгути фæдбæл министради специалисттæ. Нур еци гъуддагмæ сæ цæстæ дардзæнæнцæ Уæрæсей Федераций Экономикон ирæзти министради бæрнон косгутæ. Проектмæ се ’ргом раздахтонцæ æндæр федералон ведомствитæ дæр. Гъуддагон агъаз нин кæнуй компани «Цæгат Кавкази курорттæ» дæр Хасан Тимижеви разамундæй. Мæ зæрдæ дарун, аци проектбæл кусти нæ архайд никки æнгомдæр ке уодзæнæй, уобæл.

Уотæ федарæй загъта æ гъуди нæ республики Сæргълæууæг Битарти Вячеслав, æрæги ци урух æмбурд исаразта, уоми. Дзубанди ба си цудæй туристон-рекреацион комплекс «Мамисон»-и инфраструктурон объектти арæзтадæ райдайунбæл. Æмбурди архайдтонцæ акционерон æхсæнадæ Кавкази курорттæ»-йи генералон директор Хасан Тимижев, æ хуæдæййевæг Андрей Казак, Цæгат Иристони Хецауади Сæрдар Тускъати Таймораз, вице-премьертæ Фадзайти Æхсарбег æма Кæсæбити Игорь, «Мамисон»-и сæйраг инвестор Гуриати Владимир æма ведомствити разамонгутæ.

Битарти Вячеслав æ радзубандий райдайæни сæрмагондæй ракодта акционерон æхсæнадæ «Цæгат Кавкази курорттæ»-йи разамундæн, хуæнхон-рекреацион комплекс «Мамисон»-и арæзтадæмæ еугурвæрсуг æргом ке раздахта, уой фæдбæл.

– Мæ зæрдæ дарун, аци проектбæл кусти нæ архайд никки æнгомдæр ке уодзæнæй, уобæл, – уæхæн адтæй æ гъуди нæ республики Сæргълæууæгæн.

Æма æцæгæйдæр уотæ ке уодзæнæй, е бæрæг адтæй Хасан Тимижеви радзубандийæй дæр. Е куд загъта, уотемæй куститæ райдайдзæнæнцæ хæстæгдæр бæнтти.

– Зонун æй, республики разамунд «Мамисон»-и поект царди рауадзунбæл куд æновудæй архайуй, уой, – загъта Хасан Тимижев. Нур райдайдзæнæй комкоммæ куст проекти уагæвæрдтæбæл. Сæрмагондæй мæ зæгъун фæндуй, Уæрæсей Федераций Хецауадæ æма Экономикон ирæзти министради ’рдигæй дæр проектмæ лæмбунæг цæстдард ке уодзæнæй, е. Уой хæццæ, 2023 анзи æмгъудмæ федералон бюджети проектти рагацау нисангонд æрцæудзæнæнцæ «Мамисон»-и арæзтади хæрзтæ. Æма уотемæй – еумæйаг хъауритæй æмархайди фæрци исирæздзæнæй курорт «Мамисон».

Æмбурди архайгутæ лæмбунæг æркастæнцæ исуйнаг курорти объекттæн зæнхи хæйттæ радех кæнун æма инфрастуктурон объектти есбонадон статус исбæрæг кæнунмæ. Сæрмагонд æргом æздæхт æрцудæй, Мамисони коми ци историон-архитектурон циртдзæвæнтæ æма æндæр уæхæн объекттæ ес, уони багъæуай кæнуни фарстамæ. Уомæй уæлдай фембæлди архайгутæ æрдзурдтонцæ федæни курортмæ нæдтæ æма æндæр уæхæн инфраструктурон объекттæ аразунбæл дæр.

Еци фарстатæбæл æрдзурдтонцæ нæ республики культури уодварни хæзнатæ гъæуай кæнуни республикон Комитети сæрдари хуæдæййевæг Чехойти Людмилæ, Цæгат Иристони фæндагон Комитети сæрдар Солити Тариэл æма, аци гъуддаги архайунæй ихæсгин ка ’й, еци æндæр министрадтæ æма ведомствити бæрнон косгутæ.

Æмбурдæн хатдзæгтæ кæнгæй, Битарти Вячеслав куд фегъосун кодта, уотемæй Хецауади Сæрдар Тускъати Тайморази разамундæй ци сæрмагонд къуар арæзт æрцæудзæнæй, уой бæрни уодзæнæнцæ акционерон æхсæнадæ «Цæгат Кавкази курорттæ»-йи хæццæ æмгустади фарстатæ.

 

АХСГИАГ ÆЙ КУЛЬТУРИ УОДВАРНИ ХÆЗНАТÆ БАГЪÆУАЙ КÆНУН

 Мæнæ уин ци æмбурди кой ракодтан, уой хуæдразмæ ба адтæй, нæ республики Хецауади Сæрдар ТУСКЪАТИ Таймораз си сæрдареуæг кодта, уотемæй туристон-рекреацион комплекс «Мамисон»-и райрæзти фарстати фæдбæл косæг къуари æмбурд.

Аци хатт фембæлди архайгутæ сæйрагдæр æргом раздахтонцæ, федæни курорти бунатмæ хæстæг ци историон циртдзæвæнтæ æма культури уодварни æндæр хæзнатæ ес, уони багъæуай кæнуни гъуддагмæ.

Фембæлди райдайæни Цæгат Иристони Хецауади Сæрдар куд фæббæрæг кодта, уотемæй, «Мамисон»-и комплекси арæзтадæмæ бавналгæй, уæлдай ахсгиаг е æй, цæмæй, коми ци берæ историон-архитектурон циртдзæвæнтæ ес, етæ гъæугæ уагæбæл гъæуайгонд æрцæуонцæ. Аци фарстатæмæ е ’ргом раздахта Уæрæсей Федераций Хецауади Сæрдари хуæдæййевæг Юрий Трутнев дæр, æрæги республики косæг балций ку адтæй, уæд. Мамисони ком бабæрæг кæнуни фæсте федералон чиновник профилон ведомствитæн баихæс кодта еугур гъæугæ мадзæлттæ дæр исаразун, цæмæй, туристи цæстæй ракæсгæй, еугур цæмæдессаг объекттæ дæр гъигæдард ма баййафонцæ.

Тускъати Таймораз куд загъта, уотемæй еци гъуддаг республикæн æхецæн дæр зæрдæбæлдаруйнаг æй, уомæн æма етæ нæ адæми историй хæзнатæ ’нцæ. Еци æууæл лæдæргæй, æ дзубандимæ гæсгæ, сæрмагонд куст цæуй, цæмæй еци историон æма архитектурон циртдзæвæнтæ гъæуайгонд цæуонцæ, цæмæй син лæвæрд æрцæуа сæрмагонд нисанеуæги уагæвæрд.

– Федæни курорт косун ку райдайа, уæд еци объекттæ, æнæмæнгæ, цæмæдессаг уодзæнæнцæ туристтæн. Мамисони коми алæмæти æрдзæ æма æ историон-архитектурон объекттæн уæлдай ахедундзийнадæ уодзæнæй, уæрæсейаг кенæ фæсарæйнаг туристтæ сæ фæллад уадзуни бунæттæ ку æвзаронцæ, уæд. Аци къæпхæнбæл ба нæ сæйрагдæр ихæс æй еугур еци объекттæ банивæбæл кæнун æма æ хæццæ базонгæ унæн туристтæн фадуæттæ исаразун, – загъта Хецауади Сæрдар.

Аци фарстай фæдбæл сæ гъудитæ загътонцæ Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Культури уодварни хæзнатæ гъæуайкæнуйнади комитети специалисттæ æма косæг къуари иннæ иуонгтæ. Дзубандийæн хатдзæгтæ кæнгæй, республики Хецауади Сæрдар профилон ведомствити разамонгутæн баихæс кодта исаразун гъæугæ мадзæлттæ, цæмæй Мамисони коми историон-архитектурон циртдзæвæнтæ хаст æрцæуонцæ национ проект «Культурæ»-мæ. Æ дзубандимæ гæсгæ аци национ проекти еу хай æй Цæгат Кавкази федералон зилди хуæнхон архитектури объекттæ багъæуай кæнуни фарстай хæццæ. Еци дæлпрограмми фæрци фулдæр фадуæттæ уодзæнæй еци объекттæмæ базелунæн, уæдта сæ хуарз уавæри дарунæн.

Косæг къуари иуонгтæ идарддæр се ’ргом раздахтонцæ «Мамисон»-и инженерон инфраструктури объектти арæзтадæмæ дæр. Аци æмбурди бал æрдзурдтонцæ федæни курортмæ газуадзæни арæзтадæбæл. Аци фарстатæбæл республики профилон ведомствитæ бакосдзæнæнцæ акционерон æхсæнадæ «Газпром»-и минæвæртти хæццæ. Нуриуæнгæ еци компаний бæрнон косгути æргом еци фарстамæ раздахтонцæ.

 

Æрмæг цæттæгонд æрцудæй нæ республики Сæргълæууæги æма Хецауади пресс-служби игъосункæнуйнагмæ гæсгæ.