13 июля 2024

ӔМАРХАЙД КӔНУНӔЙ ЕУМӔЙАГ ГЪУДДӔГУТИ ФУЛДӔР ӔНТӔСУЙ!..

05.08.2021 | 15:53

Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕги ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Сергей Меняйло архайдта, Цӕгат Кавкази федералон зилди идарддӕри социалон-экономикон райрӕзти нисантӕбӕл лӕмбунӕг дзубанди кӕми рауадӕй, еци ӕмбурди Пятигорски. Амудта ӕй Уӕрӕсей Федераций Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевӕг Александр Новак.

Зундгонд куд ӕй, уотемӕй ӕрӕги федералон Хецауади Сӕрдар Михаил Мишустини унаффӕмӕ гӕсгӕ, вице-премьертӕй нури уӕнгӕ ка ци ихӕстӕ ӕнхӕст кодта, уой уӕлӕнхасӕн ма си алкедӕр ӕ цӕстӕ дардзӕнӕй ӕма дзуапдӕттӕг уодзӕнӕй бӕлвурд федералон округбӕл. Ӕрӕги е кустадон балций бабӕрӕг кодта нӕ регион, цӕмӕй бунати федералон зилди субъектти разамонгути хӕццӕ лӕмбунӕгдӕр ӕрдзора идарддӕри социалон-экономикон ирӕзти стратеги ӕнхӕст кӕнуни фӕдбӕл ӕмархайди туххӕй.

Ӕмбурди райдайӕни Александр Новак куд фӕннисан кодта, уотемӕй Цӕгат Кавкази райрӕзти программитӕбӕл нури уӕнгӕ куст цӕуй федералон Хецауади еумӕйаг архайди ӕмвӕзади. Уой фӕдбӕл уотӕ загъта:

– Экономикон ирӕзти министради специалисттӕ бацӕттӕ кодтонцӕ 2035 анзи уӕнгӕ Цӕгат Кавкази федералон зилди социалон-экономикон ирӕзти стратегий нӕуӕг проект. Еци гӕгъӕдибӕл нуртӕккӕ дзубанди цӕуй федералон ведомствити. Мӕ зӕрдӕ дарун, стратегий нӕуӕг уагӕвӕрд Уӕрӕсей Федераций Хецауадӕ аци анзи кӕронмӕ ке исфедар кӕндзӕнӕй, уобӕл.

Уӕрӕсей Президенти Ӕнхӕстбаргин минӕвар Цӕгат Кавкази Юрий Чайка ӕ радзубандий куд фӕннисан кодта, уотемӕй региони социалон-экономикон нивӕбӕлдзийнади фарстатӕмӕ еудадзугдӕр цӕстдард ес федералон Хецауади Сӕрдар ӕма ӕ хуӕдӕййевгути, уӕдта хецауади центрон оргӕнти ‘рдигӕй. Ӕмбурди архайгути зӕрдӕбӕл ӕрлӕуун кодта уой дӕр, ӕма еци фарстати фӕдбӕл 15 июни Михаил Мишустин сӕрмагонд фембӕлд исаразта зилди субъектти разамонгутӕ ӕма федералон профилон ведомствити бӕрнон косгути хӕццӕ. Уоми Хецауади Сӕрдар бӕлвурд амунддзийнӕдтӕ равардта Цӕгат Кавкази федералон зилди идарддӕри райрӕзти программити уагӕвӕрдтӕ фӕллӕмбунӕгдӕр кӕнуни нисани хӕццӕ. Юрий Чайки дзубандимӕ гӕсгӕ, еугур еци амунддзийнӕдтӕ бӕлвурд ӕмгъудтӕмӕ ӕнхӕстгонд цӕунцӕ.

Федералон зилди субъектти идарддӕри райрӕзти фарстатӕбӕл адтӕй ӕ дзубанди Уӕрӕсей экономикон райрӕзти министр Максим Решетниковӕн дӕр. Е куд фегъосун кодта, уотемӕй ведомстви специалисттӕ Цӕгат Кавкази субъектти хецаудзийнади ӕнхӕстгӕнӕг оргӕнти хӕццӕ еумӕ цӕттӕ кӕнунцӕ регионти экономикон райрӕзти программитӕ:

– Еци документти бӕлвурд хигъд ӕрцӕудзӕнӕнцӕ регионтӕмӕ инвесторти фулдӕр ӕргом раздахуни, экономики еугур къабӕзти дӕр нӕуӕг гъомус бауадзуни, уӕдта еугур иннӕ уӕхӕн фарстатӕ. Уой хӕццӕ федералон зилди регионти экономикон ирӕзти программитӕ уодзӕнӕнцӕ комкоммӕ кӕрӕдзебӕл баст, гъома, арӕзт цӕунцӕ комплексон уагӕвӕрдти бундорбӕл.

Экономикон райрӕзти регионалон программитӕбӕл дзоргӕй, Юрий Чайка ӕмбурди архайгути ӕргом раздахта, идарддӕри размӕцуди надбӕл нуртӕккӕ устурдӕр цӕстдард ци къабӕзтӕмӕ гъӕуй, уомӕ. Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, Цӕгат Кавкази ӕрдзон-рекреацион фадуӕттӕ хинцгӕй, е, ӕнӕмӕнгӕ, исуодзӕнӕй туризм!

– Кавказ рагӕй дӕр нимад ӕй, адӕймаги ӕнӕнездзийнадӕ ӕма царди дӕргъвӕтиндзийнадӕн уодӕнцойнӕ уавӕртӕ кӕми ес, уӕхӕн бунатбӕл. Ӕма, ӕцӕгӕйдӕр, ӕ географион ӕвӕрд ӕма ӕрдзон уавӕртӕй Цӕгат Кавказ бӕсти иннӕ хӕйтти ‘хсӕн уӕлдай бӕрӕг даруй. Ӕма еци фадуӕттӕй раст ма испайда кӕнӕ, уомӕн ӕруадзӕн нӕййес. Ке зӕгъун ӕй гъӕуй, аци къабази агъазиау инвестицион проекттӕ ӕнхӕст кӕнгӕй, зӕрдӕбӕл еудадзугдӕр дарун гъӕуй, Цӕгат Кавкази ӕрдзи гъӕздугдзийнӕдтӕ цӕстигагуйау гъӕуайкӕнуйнаг ке ‘нцӕ, уой дӕр.

Президенти Ӕнхӕстбаргин минӕвар ӕ доклади сӕрмагондӕй е ‘ргом раздахта цӕрӕнуӕтти-коммуналон хӕдзаради инфраструктури лухкӕнуйнаг фарстатӕмӕ дӕр. Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, еугурвӕрсуг хӕдзарадон архайдбӕл лӕгъузӕрдӕмӕ зиннуй коммуналон къабази цауд уавӕр: донуадзӕн, канализацион ӕма иннӕ хӕтӕлти зингӕ хай ӕй ӕййевуйнаг, къабази косӕг компанити архайдмӕ дӕр фӕууй берӕ феппайуйнӕгтӕ… Уӕхӕн ӕууӕлти зин ӕй инвесторти ӕргом регионмӕ раздахун. Юрий Чайки гъудимӕ гӕсгӕ, коммуналон инфраструктури райарӕзти нисани хӕццӕ исаразун гъӕуй сӕрмагонд программитӕ.

Президенти минӕвар ӕма иннӕ федералон ведомствити минӕвӕрттӕ дӕр лӕмбунӕг ӕрлӕудтӕнцӕ федералон зилди инвестицион гъомуси, цӕмӕдессагдӕр экономикон проекттӕ царди рауадзуни, ӕгустдзийнади къӕпхӕн минкъийдӕр кӕнуни, промышленнон ӕма гъӕууонхӕдзарадон кустади райрӕзти, уӕдта ӕндӕр уӕхӕн фарстатӕбӕл.

– Цӕмӕй еугур уӕлдӕр амунд къабӕзти хуарзӕрдӕмӕ ӕййивддзийнӕдтӕ цӕуа, уобӕл бакосун гъӕуй ӕмхъаурӕй, – загъта Юрий Чайка. – Ӕрӕги аци фарстатӕбӕл дзубанди адтӕй Уӕрӕсей Президенти размӕ стратегион райрӕзт ӕма национ проектти фӕдбӕл Совети радон ӕмбурди. Совети унаффитӕ бӕрӕг ӕнцӕ – гъӕуй сӕ царди рауадзун. Айдагъдӕр уотемӕй бафтуйдзӕнӕнцӕ къохи, Уӕрӕсей Президенти унаффи 2030 анзи уӕнгӕ ци райрӕзти нисантӕ федаргонд ӕрцудӕнцӕ, етӕ, – бафеппайдта Юрий Чайка.

Ӕмбурди архайдтонцӕ Уӕрӕсей Федераций энергетики министр Николай Шульгинов, Уӕрӕсей Федераций Паддзахадон Думи фракци «Еугонд Уӕрӕсе»-й разамонӕги фиццаг хуӕдӕййевӕг Раисӕ Кармазина, профилон федералон ведомствитӕ ӕма Цӕгат Кавкази регионти сӕргълӕугутӕ.