21 майя 2024

РАГОН ӔЦӔГ ХАБАР ЦАУӔЙНОНИ ТӔРЕГЪӔД

22.03.2022 | 12:29

Махмӕ гӕсгӕ, алли дзаманти дӕр алли адӕмтӕмӕ дӕр фудзӕрдӕ адӕймӕгутӕ ӕгади бунати адтӕнцӕ, сӕ фудмиутӕй син дзиллӕ ку исгъигӕ уидӕ, уӕдта сӕбӕл рамарунӕй дӕр нӕ аурстонцӕ. Хумӕтӕги нӕ байзадӕй нӕ рагфидтӕлтӕй уӕхӕн загъд: «Фудзӕрдӕ лӕг ку рамӕлуй, адӕмӕн хуарздзийнадӕ уӕд искӕнуй…»

Уӕлдай бӕлах ба е фӕууй ӕма уӕхӕн фудзӕрдӕ хецауеуӕггӕнӕг ку исуй.  Мӕнӕ Украини куд рауадӕй, уотӕ – ӕ нури разамунд си нацистон фӕткитӕ паддзахадон политикӕ исаразтонцӕ, ӕма нур аст анзей дӕргъи рӕстзӕрдӕ адӕми гъезӕмарӕй марунцӕ.

Хуарз ӕма сӕ Уӕрӕсе ервӕзун кӕнуй еци зиндонӕй. Уой хӕццӕ ба ма дзубанди цӕуй, цӕмӕй закъони бундорбӕл карз ӕфхуӕрд ӕрцӕуонцӕ, ӕнӕгъӕнӕ бӕстӕн уоййасӕбӕл уӕззау фудракӕнддзийнӕдтӕ ка исаразта, етӕ.

Фудгӕнӕг ӕнӕмӕнгӕ ӕфхуӕрд ке ‘рцӕудзӕнӕй, уой фӕдбӕл, ӕвӕдзи, еугур адӕмтӕмӕ дӕр ес аллихузон таурӕхътӕ. Уӕхӕнттӕ ес мах адӕмон исфӕлдистади дӕр, ӕма си еуей абони мухур кӕнӕн.

***

Рагон дзаманти адӕмӕй беретӕ цардӕнцӕ цауӕнӕй. Хуарз цауӕйнон адтӕй нимад кадгин лӕгбӕл, уомӕн ӕма цауӕйнон ӕй фӕразон ӕма нифсхаст. Тӕрсагӕ цауӕни цӕун не ’ндеуй. Берӕ хуарз цауӕйнонтӕ адтӕй Курттати коми. Фидтӕлтиккон таурӕхътӕмӕ гӕсгӕ, раги дзамани Уанити муггагмӕ адтӕй еу хуарз цауӕйнон. Ӕ тохӕндзаумӕуттӕ дӕр еци рӕстӕгмӕ гӕсгӕ адтӕнцӕ бӕлдайаг. Адтӕй имӕ хуарз топп ӕма ӕндӕр цауӕни дзаумӕуттӕ. Худтонцӕ ’й сӕрӕн, ездон ӕма нифсхаст. Еууӕхӕни рандӕй тар гъӕдӕмӕ, цауӕни. Рамардта саг ӕма ӕма ӕгӕр ке райанафонӕ ‘й, уомӕ гӕсгӕ исфӕндӕ кодта гъӕди ӕрӕхсӕвеуат кӕнун ӕма еци фӕндӕй ӕрбунат кодта еу устур тӕрсӕ бӕласи буни. Ӕхе бафӕдзахста ӕ фусунбунат тӕрсӕ бӕласӕбӕл. Искодта арт ӕма бавналдта сирди фидӕй фезонӕг кӕнунмӕ. Уӕд имӕ кӕцӕйдӕр ӕрбайгъустӕй къӕхти гъӕр ӕма адӕймаги унӕр. Цауӕйнон бацийнӕ кодта ӕма гъӕрӕй исдзурдта:

– Ка айтӕ, хӕстӕгдӕр мӕмӕ рацотӕ!..

Ӕ фарстӕн ин дзуапп равардтонцӕ:

– Мах ан фӕндаггон адӕм ӕма цӕуӕн идардӕй…

– Уӕ изӕр ма кумӕ хӕссетӕ, фусун уин уодзӕнӕн, рацотӕ артмӕ, – загъта син цауӕйнон.

Ӕрбацудӕнцӕ ӕ размӕ дууӕ лӕги. Кӕрӕдземӕ равардтонцӕ сӕ къохтӕ, еу – зӕрдӕй, иннӕ ба – гадзирахаттӕй. Кӕцӕй зудта цауӕйнон, аци адӕм ӕ фӕдбӕл ке зелунцӕ, сӕ унаффӕ ба цауӕйнон лӕги рамарун ке ‘й, цӕмӕй сӕ къохи бафтуйа е ’нахур топп ӕма ӕ иннӕ тохӕндзаумӕуттӕ. Уӕхӕн ӕверхъау гъудитӕ сӕмӕ ес, уой кӕцӕй зудтайдӕ цауӕйнон, уӕхӕн фудракӕди фӕдбӕл имӕ ӕрбацудӕнцӕ ӕнафони иуазгутӕ, е уомӕн ӕ гъудий кӕрони дӕр нӕ адтӕй. Уомӕ гӕсгӕ ба зӕрдиагӕй бацийнӕ кодта «иуазгутӕбӕл», арти фарсмӕ сӕ ӕрбадун кодта ӕма ӕмбесӕхсӕвӕмӕ саги фидӕй фезонгутӕ фӕккодтонцӕ. Игъӕлдзӕг дзубандитӕй, боц миутӕй, еу – зӕрдиагӕй, дууемӕй ба – мӕнгардӕй, арфитӕ фӕккодтонцӕ кӕрӕдземӕн. Ӕмбесӕхсӕви сӕ фӕллад исуадзуни фӕндӕ искодтонцӕ, кӕрӕдземӕн, хуӕрзсӕумӕ нӕбӕл искӕнӕд, зӕгъгӕ, загътонцӕ. Сӕ бунатӕн арфӕ ракодтонцӕ, сӕхе ибӕл бафӕдзахстонцӕ ӕма арти фарсмӕ сӕ цӕттӕ листӕни ӕрхустӕнцӕ. Бони дӕргъи цауӕйнон берӕ ӕфцӕгутӕбӕл рауадӕй, ӕма куд нӕ бафӕлладайдӕ, уомӕ гӕсгӕ лӕг уайтӕкки рафунӕй ӕй. Фудгӕнгутӕн ба ӕндӕр адтӕй сӕ унаффӕ, кӕрӕдзей ӕнцонӕй лӕдӕрдтӕнцӕ.

Бон цъӕхтӕ кӕнун байдӕдта, цъеутӕ рӕсугъд гъӕлӕстӕй райдӕдтонцӕ зарун, хор ӕ фӕлмӕн тунтӕ ӕруагъта зӕнхӕмӕ, раст цума ӕрдзӕ, сирдтӕ, мӕргътӕ ӕма адӕмӕн арфӕ кодта. Устур тӕрсӕ бӕласи сифтӕрти ӕхсӕнти тавун райдӕдта цауӕйнон ӕма ӕ иуазгути дӕр.

Фудгӕнгутӕ цурд фестадӕнцӕ, фелвастонцӕ сӕ хъӕматӕ ӕма мӕлӕтдзаг цӕфтӕ никкодтонцӕ цауӕйнони, исистонцӕ ин ӕ топп ӕма ӕ иннӕ тохӕндзаумӕуттӕ. Цауӕйнон содзгӕ цӕфтӕй ма бӕргӕ фегъал ӕй ӕ тарфунӕйӕй, фал нецибал адтӕй ӕ бон. Уӕддӕр ма сӕмӕ ӕ уод есгӕй исдзурдта:

– Мӕ рӕстуоди тӕрегъӕд уин ма ниххатир кӕнӕд Хуцау, ме ’вдесӕн ба фӕууӕнтӕ уӕ ӕгъатир миутӕн сугъзӕрийнӕ хори тунӕ ӕма аци тӕрсӕ бӕласӕ, – уоййадӕбӕл цауӕйнон ӕ уод исиста.

Цауӕйнон еу бон, дуккаг бон, ӕртиккаг бон дӕр ку некӕцӕй зиндтӕй, уӕд хеуӕнттӕ ӕма комбӕстӕ устур дести бацудӕнцӕ, еци ӕнахур цау син сӕ зӕрдити цидӕр тасдзийнадӕ уадзун байдӕдта… Райдӕдтонцӕ ’й агорун кӕмтти ӕма гъӕдти. Ка ’й зонуй, цӕйбӕрцӕ ’й фӕййагурдтонцӕ, фал ӕй еу бони ба ‘й иссирдтонцӕ мардӕй, – гъӕддаг сирдтӕ ӕма халӕнттӕ ин бавналдтонцӕ ӕ бауӕрмӕ. Балӕдӕрдтӕнцӕ фӕдесонтӕ, цауӕйнонбӕл ци бӕлах ӕрцудӕй, уой. Фӕхъхъонц кодтонцӕ зӕрдхӕлар цауӕйнонбӕл, еци зӕрдхъурмӕй ибӕл берӕ цӕстисуг никкалдтонцӕ…

Зиани бон хеуӕнттӕ загътонцӕ:

– Дӕ фудгӕнгутӕн дӕ тӕрегъӕд Хуцау ма ниххатир кӕнӕд, ӕма хорӕмбӕрӕг рауӕнтӕ!..

Уотемӕй гъӕубӕстӕ кадӕ ӕма ӕгъдаубӕл лӕги исӕмбӕлун кодтонцӕ е ‘носон бунатбӕл.

Анзи дӕргъи ибӕл фӕхъхъонц кодтонцӕ. Алли мадзӕлттӕй агурдтонцӕ фудгӕнгути, архайдтонцӕ, цӕмӕй исбӕрӕг адтайуонцӕ, фал сӕ къохи неци ӕфтудӕй.

Ӕ анзи кӕнди бони цауӕйнонӕн хӕлар кодтонцӕ цӕнхӕ ӕма кӕрдзин. Ци фӕрзеу ин ниххӕлар кодтонцӕ, уони ӕрӕвардтонцӕ каутӕй бид фингитӕбӕл ӕма ӕрбадтӕнцӕ сӕ уӕлгъос.

Хуӕнхбӕсти фулдӕр рӕстӕг думгӕ фӕккӕнуй, алли ӕрбадумд дӕр раскъӕфуй ӕма хӕссун байдайуй минкъий къалеутӕ, хуаси хӕлттӕ ӕма сифтӕртӕ.

Хисти бадӕг адӕм Хуцауи ном иссирдтонцӕ, хестӕртӕ загътонцӕ:

– Анзи дӕргъи мах дӕубӕл нӕхе фӕххуардтан, ӕма рохсаг уо… Уӕлдай зиндӕр ба нин е ӕй, ӕма дӕ маргути ке нӕ базудтан…

Фал тӕрегъӕд ӕй, Хуцау дӕр ӕй нӕ хатир кӕнуй, куд фӕззӕгъунцӕ, е дори губунӕй дӕр рацӕуй…

Еци рӕстӕг надбӕл ӕрбацӕйцудӕнцӕ дууӕ ӕнӕзонгӕ адӕймаги. Хисти бадӕг адӕм сӕмӕ лӕмбунӕг фӕккастӕнцӕ, ӕма си, кӕд зонгӕ неке разиндтӕй, уӕддӕр сӕмӕ фӕдздзорун кодтонцӕ, зианӕн рохсаг зӕгъӕнтӕ, зӕгъгӕ. Бӕлццӕнттӕ ӕрбаздахтӕнцӕ. Ӕрбадун сӕ кодтонцӕ фингӕбӕл. Равардтонцӕ сӕмӕ бӕгӕний къостӕ ӕма син балӕдӕрун кодтонцӕ, фингӕ зиани номбӕл конд ке ‘й, уой.

Уӕди уӕнгӕ кастӕй хор, фал ӕнай-ӕнойти ракодта хуӕнхон думгӕ ӕма фингӕмӕ ке ӕрбахудтонцӕ, уонӕй еу лӕгӕн ӕ къоси ниххаудтӕй тӕрсӕ бӕласи сифтӕр. Ӕнӕзонгӕ лӕг къехӕй райзадӕй, уӕдта ӕхе базилдта е ’мбалмӕ ӕма имӕ сабургай исдзурдта:

– Мӕ бӕгӕний къоси хори тунӕ ӕрттевуй, ӕма аци сифтӕрмӕ гӕсгӕ ба мӕ зӕрдӕбӕл ци ӕрбалӕудтӕй, уой зонис?.. Ке рамардтан, еци лӕги ӕлгъист…

Кӕстӕртӕй дзӕгъӕли нӕ фӕззӕгъунцӕ, етӕ къӕрцгъос ӕнцӕ, зӕгъгӕ. Урдуглӕууӕг еци лӕгти дзубанди райгъуста ӕма ’й хестӕртӕн загъта. Хестӕртӕ дууӕ лӕгемӕ фӕдздзурдтонцӕ, ӕрфарстонцӕ сӕ, циуавӕр лӕги марди кой кӕнунцӕ, уомӕй. Ци базонун ма гъудӕй, дууӕ ӕрбамбӕлӕг нӕлгоймаги ке ’нцӕ, рагӕй ке агурдтонцӕ, еци маргутӕ. Ниххатир нин кӕнетӕ, зӕгъгӕ ма, лигъстӕ бӕргӕ фӕккодтонцӕ, фал фудгӕнӕгӕн адӕм рагӕй-ӕрӕгӕмӕ дӕр кодтонцӕ карз тӕрхон: дууӕ лӕгей дӕр рарвистонцӕ цауӕйнони надбӕл.

Уотӕ исӕнхӕст ӕй цауӕйнонӕн ӕ фӕдзӕхст: «Мӕ раст уоди тӕрегъӕд уин Хуцау ма ниххатир кӕнӕд.. Аци хори тунӕ ӕма тӕрсӕ бӕласӕ ба фӕууӕнтӕ ме ’вдесӕн…»

Сумах ба Уанити цауӕйнони ӕрцудмӕ дзӕбӕхӕй фӕццӕретӕ.

 

УАНИТИ Бексолтан