14 июня 2024

УОДИ ХЪАУРӔ ӔМА ЛӔГДЗИЙНАДӔ ИМӔ АДТӔЙ ЛӔГИ НОМ ЦИТГИНӔЙ ХӔССУНӔН!..

03.12.2020 | 15:37

Нӕ рагфидтӕлтӕй уӕхӕн зундгин загъд байзадӕй, гъома, цард хуарз адӕймӕгутӕй федауй. Хуарз адӕймагӕн ӕ хуарздзийнадӕ  ба, ӕвӕдзи, фиццагидӕр уомӕй ӕй, ӕма ӕ адӕмӕн берӕ  хуӕрзти ке бацӕуй. Уӕхӕн лӕгӕй Иристони дзиллӕ зудтонцӕ Хуадонти Мусай фурт Зураби.

Ӕ лӕгдзийнӕдтӕ берӕ ахсгиаг гъуддӕгути рабӕрӕг ӕнцӕ, уӕлдайдӕр ба ӕ фӕллойни еудадзугондӕр бунати – Цӕгат Кавкази адӕмти Хӕлардзийнади орденхӕссӕг паддзахадон технологон университет, фулдӕр ӕй зонӕн куд хуӕнхон-металлургон институт. Каст дӕр аци уӕлдӕр ахургӕнӕндонӕ фӕцӕй, арӕзтадон факультет, уӕдта адӕмон хӕдзаради еуцӕйбӕрцӕдӕр ракосгӕй ӕй байагурдтонцӕ ардӕмӕ ахургӕнӕгӕй. Ӕма ӕ еугур хиццаг лӕгигъӕдтӕ рабӕрӕг ӕнцӕ ами – ӕнтӕстгинӕй цудӕй ӕ наукон ӕма педагогон архайд, ӕхе хъаурӕ ӕма арӕхстдзийнади фӕрци ӕ профессионалон къабази, куд фӕззӕгъунцӕ, исхизтӕй ӕ тӕккӕ бӕрзонддӕр бӕрзӕндтӕмӕ. Уӕдта айдагъ уоми нӕ – куд ӕхсӕнадон архайӕг ӕма политик, уотӕ дӕр хъӕбӕр фескъуӕлхтӕй, не ’хсӕнади хъӕбӕр бӕрзонд цӕстиварди адтӕй, тӕккӕ нимаддӕр лӕгбӕл нимад цудӕй.

ХУАДОНТИ Муса (дуккаг рӕнгъи рахесӕрдигӕй ӕвдӕймаг) Хӕзнидони скъолай ахургӕнгу-тӕ ӕма ахурдзаути хӕццӕ – еци скъолай директорӕй ку куста, еци дзамани.

Зураб райгурдӕй Чиколай, хумӕтӕг гъӕубӕсти медӕгӕ ӕгъдаугиндӕрбӕл нимад бийнонти астӕу. Ӕ фидӕ Муса адтӕй историй ахургӕнӕг, сувӕллӕнттӕн зунд ӕма ӕгъдау амонӕг, берӕ кӕстӕртӕ си адтӕнцӕ арфиаг, царди нӕдтӕбӕл сӕ зӕрдиагӕй ке рафӕндараст кодта, уомӕй. Фал, гъулӕггагӕн, Хуцау ин ӕ хъазар бийнонти, ӕ уарзон ӕмгъӕуккӕгти ‘хсӕн фӕццӕрунӕн ӕгӕр минкъий рӕстӕг исаккаг кодта. Рохсдӕр исонибонмӕ бӕлгӕй, ӕнай-ӕнойти ӕрбаседзӕр ӕнцӕ ӕ уарзон  бийнонтӕ, еугур хъиамӕттӕ дӕр ранцадӕнцӕ сӕ мадӕ Рӕхимӕти (Тауасити   Дзамболати кизгӕ)тӕрегъӕддаг усхъитӕбӕл…

ХУАДОНТИ-ТАУАСИТИ Рӕхимӕт ӕ фурттӕ Рамазан ӕма Зураби (лӕууй астӕуӕй) хӕццӕ.

Уӕд Устур Фидибӕстон тугъд ма ӕ тӕккӕ карзи адтӕй. Ӕма адӕм ци гъезӕмӕрттӕ ӕвзурстонцӕ, уой абони хестӕртӕ хуарз гъуди кӕнунцӕ, уони дзубандитӕй ба уӕди хабӕрттӕ зондзӕнӕнцӕ, уой фӕсте ци фӕлтӕртӕ фӕззиндтӕнцӕ, етӕ дӕр. Уогӕ, тугъд ку фӕцӕй, уӕддӕр, сауӕнгӕ фӕндзайӕймаг ӕнзти дӕр ма адӕм ӕгӕрон берӕ аллихузон тухстдзийнӕдтӕ ӕвзурстонцӕ. Фал уӕддӕр амӕлттӕ кодтонцӕ, ӕма исонибони хуӕздӕрмӕ бӕлгӕй, сӕ царди хабӕрттӕ аразтонцӕ.

Еци уавӕрти уӕлдай тухст куд нӕ адтайуонцӕ, ӕнӕ фидӕ ка адтӕй еци бийнонтӕ – уӕхӕнттӕ ба Чиколай фӕстугъд берӕ куд нӕ адтайдӕ… Уони хӕццӕ – Хуадонти ӕдзард Мусай бийнонтӕ дӕр. Фал уӕддӕр ӕртӕ сувӕллони сӕхе седзӕр некӕд исхудтонцӕ. Сӕ мадӕ Рӕхимӕт ӕ уодӕй уод кодта, цӕмӕй ӕ кӕстӕртӕ стонг ма уонцӕ, мадта дарӕси ’гъдауӕй дӕр, уӕди гӕнӕнтӕмӕ гӕсгӕ, неци гъӕуагӕ адтӕнцӕ. Силгоймаг колхози куститӕ дӕр кодта, сӕхе дзӕхӕрай дӕр фӕллойнӕ кӕнунӕй не ’нцадӕй. Мадта бийнонтӕ фонс дӕр дардтонцӕ, ӕма уонӕмӕ дӕр зелун гъудӕй. Еци еугур гъуддӕгути ин ӕнӕзийнадӕй агъаз кодтонцӕ, ке бон си цӕйбӕрцӕ адтӕй, уотӕ ӕ кӕстӕртӕ дӕр.

Зураб дӕр, минкъий биццеу уогӕй, ӕхе некӕци кустӕй райеуварс кӕнидӕ. Ку рагъомбӕл ӕй, уӕд раздӕр куста бунӕттон колхози, уӕдта Чиколай гъӕди хӕдзаради дӕр. Уӕдмӕ астӕуккаг скъола каст ку фӕцӕй 1957 анзи, уӕд ахур кӕнунмӕ бацудӕй Цӕгат Кавкази хуӕнхон – металлургон институтмӕ.

Цума уӕди рӕстӕги ӕ мадӕ Рӕхимӕт уой ӕнгъӕл адтӕй, ӕма ӕ фурт Зураб, ци ахургӕнӕндони хумӕтӕги студент иссӕй, кӕддӕр ба уомӕн, нӕ Фидибӕсти тӕккӕ хуӕздӕр ӕма дуйней берӕ рауӕнти дӕр ӕ дӕсни рауагъдонти фӕрци устур нимади техникон уӕлдӕр ахургӕнӕндонӕн ӕ сӕргъи ӕрлӕудзӕнӕй, исуодзӕнӕй номдзуд ахургонд, профессор, наукити доктор, ӕртӕ академий ӕцӕг иуонг, нӕ республики ӕма Уӕрӕсей Федераций наукӕ ӕма техники ӕскъуӕлхт архайӕг?! Кӕд уой ӕнгъӕл нӕ адтӕй, уӕддӕр бӕлгӕ ба куд нӕ кодтайдӕ, ӕ фурт устур ӕма нимади лӕг куд исуа, уомӕ. Нӕ Исфӕлдесӕг ин ӕ бӕлдӕ, ӕвӕдзи, фегъуста ӕма ин ӕ берӕ зинтӕ бавзарӕг зӕрдӕ барохс кодта, ӕ еци бӕлдӕ ин тӕккӕ райдзастдӕр хузи фӕууинун кодта.

Раст ку зӕгъӕн, уӕд Зураб, ци ӕнӕсӕтгӕ хъаурӕ ӕма цардбӕллондзийнадӕ ӕвдиста, етӕ ин адтӕнцӕ, ӕ мади рази бӕрнондзийнадӕ ке лӕдӕрдтӕй, уомӕй, ӕма ин уомӕ гӕсгӕ устур нифс лӕвардтонцӕ, ӕ цардвӕндаг рохс ӕма амондгун цӕмӕй адтайдӕ, уой туххӕй.

Институт каст ку фӕцӕй (1963 анзи), инженер-аразӕги дӕсниадӕ райсгӕй, уӕд ӕрвист ӕрцудӕй трест «Цӕгирпромарӕзтадӕ»-мӕ. Фӕстӕдӕр куста Фиййагдони хуӕнхон-гъӕздуггӕнӕн комбинати арӕзтади. Кӕмидӕриддӕр ин рауадӕй косгӕ, уоми лӕмбунӕг архайдта, институти ци зонундзийнӕдтӕ райста, уони ӕнтӕстгинӕй пайда кодта бӕлвурд кусти.

Ка ’й зонуй, гъе уотемӕй бӕлвурд кустадон гъуддӕгути архайгӕй, исирӕзтайдӕ профессионалон ӕгъдауӕй, берӕ устур гъуддӕгутӕ ин бантӕстайдӕ, куд хӕдзарадон разамонӕг уотӕ дӕр – уотӕ ке адтайдӕ, уобӕл бӕ гурусхӕ нӕ кӕнӕн, уомӕн ӕма Зураби хузӕн адӕймӕгутӕ сӕ лӕгигъӕдтӕмӕ гӕсгӕ устур гъуддӕгутӕ аразунмӕ хуӕрзарӕхст фӕуунцӕ. Фал уотӕ рауадӕй, ӕма Зураби цӕйбӕрцӕдӕр рӕстӕги фӕсте  байагурдтонцӕ исонибони специалисттӕ цӕттӕ кӕнуни кустмӕ. Ӕма райдӕдта ахургӕнӕгӕй косун  – раздӕр Цӕгат Кавкази арӕзтадон техникуми, 1966 анзи ба иссӕй Цӕгат Кавкази хуӕнхон-металлургон институти арӕзтадон факультети арӕзтадон технологити кустади кафедри ассистент. Фӕстӕдӕр ӕй институти разамунд ахур кӕнунмӕ рарвистонцӕ Мӕскуй инженерон-арӕзтадон институти аспирантурӕмӕ, ӕма ами 1971 анзи багъӕуай кодта кандидатон диссертаци уӕхӕн темӕбӕл: «Исследование вопросов сетевого планирования и управления промышленным строительством при поточном производстве работ».

Ӕригон ахургонд ӕ райгурӕн институтмӕ ку исӕздахтӕй, уӕд фиццаг косун райдӕдта хестӕр ахургӕнӕгӕй, уӕдта доцентӕй, 1977 анзи ба, конкурс рамолгӕй, ӕвзурст ӕрцудӕй арӕзтадон технологити кустади кафедри сӕргълӕууӕгӕй…

Хумӕтӕги нӕ фӕззӕгъунцӕ, гъома, адӕми цӕстӕ уинагӕ ӕй.  Хуадонти Зураб наукон-педагогон кусти дӕр ӕма разамунд дӕттуни дӕр ӕнтӕстгинӕй ӕхе ке бавдиста, е бӕрӕгӕй – бӕрӕгдӕр ке адтӕй, уомӕ гӕсгӕ 1991 анзи ректори бунатмӕ конкурси ци кандидаттӕ ӕвдист ӕрцудӕнцӕ, уонӕй институти коллектив ӕмзӕрдӕй равзурста Хуадонти Мусай фурт Зураби. Ӕма нӕ фӕррӕдудӕнцӕ, ӕхе ами дӕр уотӕ ӕнтӕстгинӕй бавдиста, ӕма 1996 анзи дӕр – дуккаг ӕмгъудмӕ – ӕвзурст бабӕй ӕрцудӕй ректорӕй.

Аци бунати Хуадони-фурти размӕ беретӕ кустонцӕ. Алкедӕр си зингӕ хуарздзийнӕдтӕй куд нӕ фескъуӕлхтайдӕ – институт советон доги адтӕй айдагъ нӕ региони нӕ, фал ма ӕнӕгъӕнӕ бӕстӕн дӕр ӕхсицгонӕй гъӕугӕ кадртӕ цӕттӕгӕнӕг нимаддӕр курдбадзӕ. Раздӕри Советон Цӕдеси республикити, крайтӕ ӕма облӕстити нуртӕккӕ дӕр ма бӕрнон бунӕтти косунцӕ сӕ раздӕри рауагъдонтӕ ӕма бӕрзонд хӕссунцӕ сӕ ахургӕнӕндони туруса. Институтӕн 1994 анзи лӕвӕрд ӕрцудӕй нӕуӕг, никки бӕрзонддӕр статус – иссӕй Цӕгат-Кавказаг паддзахадон технологон университет.

Багъӕуай кӕнун гъудӕй айдагъ еци кадӕ нӕ, фал ма размӕ рацӕун дӕр. Ӕма технологон университети коллективӕн, ректор Хуадонти Зураб ӕ сӕргъи, уотемӕй еци вазуггин гъуддаг ӕнтӕстгинӕй исаразун бантӕстӕй.

Уобӕл кӕрӕй-кӕронмӕ ӕрдзорунӕн берӕ бунат багъӕудзӕнӕй ӕма нӕ зӕрди ес уомӕн фӕстӕдӕр гъӕугӕ равгӕ иссерун. Абони ба уой зӕгъуйнаг ан ӕма аци ахургӕнӕндонӕн ӕ сӕргъи Хуадонти Зураб цалинмӕ адтӕй, уӕдмӕ си ци берӕ хуарздзийнӕдтӕ арӕзт ӕрцудӕй, уонӕн сӕ фулдӕрей фӕрци абони дӕр институти коллективи бон ӕй ӕ размӕвӕрд ихӕстӕ ӕнхӕст кӕнун.

Зураби хузӕн лӕгтӕ ӕнцӕ нӕ дзилли лӕгтӕ ӕмӕ син ӕцӕгӕлон нӕ ’нцӕ нӕ еумӕйаг цардиуаги ресагӕ фарстатӕ. Уӕхӕн адӕймаги фарсмӕ ба ӕрбамбурд унцӕ, рӕстуодӕй ӕ адӕми карнӕбӕл ка тухсуй ӕма ин ӕ райдзастдӕр исонибонбӕл зӕрдиагӕй ка тухсуй, етӕ дӕр. Ӕцӕгӕйдӕр уотӕ ке ӕй, уомӕн ба ӕвдесӕнӕн ӕрхӕсдзинан уӕхӕн дӕнцӕ. Цӕветтонгӕ, Хуадонти Зураб Хуӕрзауодӕн фонд ку исаразта, уӕд ӕ фарсмӕ ӕрбамбурд ӕнцӕ, ӕ рӕстӕги гъомбӕлгӕнӕг кӕмӕн адтӕй ӕма царди урух надбӕл ӕ фӕрци разӕнгардӕй ка фӕффӕндараст ӕй, еци адӕймӕгутӕ дӕр. Еци Хуӕрзауодӕн фонди фӕрци арӕзт ӕрцудӕй берӕ арфиаг гъуддӕгутӕ, кӕцимӕн сӕ сӕйрагдӕр ба иссӕй Хуадони-фурти номбӕл Национ преми «Нарти фӕткъу», е лӕвӕрд цудӕй нӕ республики науки, аййевади ӕма литератури уӕлдай агъазиаудӕрӕй ка фескъуӕлхтӕй, уонӕн.

Мадта куд нӕ республики Парламенти депутат, уотӕ дӕр Хуадонти Зураб берӕ ахедгӕ гъуддӕгутӕ аразта Иристони амондӕн. Адӕм ибӕл ке ӕууӕндтӕнцӕ, уомӕн ӕвдесӕн ба е ӕй, ӕма ’й Парламентмӕ цалдӕр хатти ке равзурстонцӕ.

Кӕронбӕттӕни ба ма нӕ уой фӕндуй зӕгъун, ӕма Хуадонти Зурабӕн кӕмидӕриддӕр ӕма цийфӕнди кусти дӕр архайгӕ рауадӕй, уоми ӕ архайди сӕйрагдӕр нисанеуӕг адтӕй, цӕмӕй  республики царди еугур гъуддӕгутӕ дӕр хуӕздӕрӕрдӕмӕ цӕуонцӕ, куд фулдӕр гӕнӕн ес, уотӕ берӕ ӕхцӕуӕн ӕма зӕрдирай ӕййивддзийнӕдтӕ си цудайдӕ. Ӕма уомӕй, махмӕ гӕсгӕ, бафӕнзуйнаг ӕй, нӕ абониккон царди хабӕрттӕ кӕмӕй аразгӕ ‘нцӕ, уонӕн дӕр ӕма махӕй алкӕмӕн дӕр, ка ни ци гъуддаги архайуй, уоми.