25 сентября 2023

ЗУЛУН КЪУӔЦӔЛИ ДОН ДӔР НӔ ЛАСУЙ – БИЛГӔРОНМӔ ӔЙ ӔСХУАЙУЙ!..

17.02.2022 | 12:08

Конфуций, рагонкитайаг зундилӕг: «Мах нӕ цӕститӕбӕл ӕууӕндӕн, фал сӕбӕл ӕууӕнкӕ нӕййес. Мах нӕ зӕрдӕбӕл баууӕндӕн, фал нӕ е дӕр ку фӕссайа, уомӕй тӕссаг ӕй. Мадта уӕ зӕрдӕбӕл бадаретӕ, ахургӕнуйнӕгтӕ: адӕймаги базонун хъӕбӕр зин гъуддаг ӕй!.. Мӕйдари дӕхе ӕлгъетунӕй еуминкъий сойнӕ цирагъ иссодзун ӕнцондӕр ӕй…»