13 июня 2024

ЗУНДГИН ЗАГЪДМÆ МА ИГЪОСÆГ КУ УИДÆ!..

06.09.2022 | 12:51

Индийаг зæронд лæг æ фурти фуртæн дзурдта:

– Алли адæймагæн дæр æ медæгæ цæуй тох, раст си цума дууæ берæгъи хилæ кæнунцæ, уой хузæн. Еу берæгъ си фудæнхæй æмидзаг æй: соцъа, гурусхитæ, фæсмон, хеуарзондзийнадæ, фæливд миутæ æ бауæри исеу æнцæ… Иннæ берæгъ æй хуæрзгæнæг: уарзондзийнадæ, нифс, æмбалбæл æновуд уни менеугутæ хæссуй æ бауæри…

Минкъий биццеумæ зæронди дзурдтæ багъардтонцæ, еуцæйбæрцæдæр гъудити ранигъулдæй, уæдта рафарста:

– Æма дууæ берæгъемæй ка фæхъхъаурæгиндæр уй?

Зæронд индийагæн æ цæсгонбæл фиццаг медбилтихудт фæззиндтæй, уæдта сабийæн дзуапп равардта:

– Алкæддæр фæууæлахез уй, хуæруйнаг фулдæр кæмæн дæттай, е.

***

Еци индийаг зæронд лæги загъд цæйбæрцæбæл раст æй, уой баруагæсæн дæнцæнтæ уоййасæбæл берæ агорун дæр нæ гъæуй. Фагæ ‘нцæ уæртæ Украини разамунди миутæ дæр. Дуйней сабур цардарæзтбæл арт æндзаргутæ сæ исаргъуйун кодтонцæ, цидæр сайæнтæй син сæ сæртæ разелун кодтонцæ, ахъелунцæ сæ æма етæ дæр фудмиутæ аразунцæ хумæтæг æвуд адæмæн, дувудони арти амæттаг сæ кæнунцæ. Сæ миутæ син ци берæгътæ  фæууинонцæ, етæ, æвæдзи, зæгъдзæнæнцæ: «Мах нæ, фал Украини тогмондаг разамонгутæ ‘нцæ тогцъух берæгътæ!..»

 

Лев ТОЛСТОЙ (1828-1910), финсæг: «Де ‘фсармæ цæбæл нæ арази кæнуй, еци гъуддагæй дæхе гъæуай кæнæ…»

Æма æфсармæ кæмæ ес, е æхецæн некæд исаккаг кæндзæнæй æведауцæ гъуддаг. Уомæ гæсгæ зæгъун æнгъезуй: абони нæ цардиуаги æгæрæй-æгæрдæр берæ ке иссæнцæ аллихузон фудмиутæ, гириззагдзийнæдтæ, е уой фудæй æй, æма нæ нуриккон æхсæнадæ æхе исуæгъдæ кодта æнæмæнгæ гъæугæ менеуæгæй – æфсармæ æма уодигъæди бæрнæй. Æма нин унаффæгæнæг иссæнцæ уæхæн æдзæсгæнттæ, кæцити растдæр уодзæнæй  уодхуартæ исхонун…

 

Артур КОНАН ДОЙЛ (1859-1930), англисаг финсæг: «Къанæуттæ кæд æма еу сауæдонæй рантæсунцæ, уæддæр си еуетæ рæсог фæуунцæ, иннетæ ба – лæкъун…»

Æма адæймагон цардиуаги дæр уотæ нæй? Еци-еу дзилли ка фæййаразуй, еци-еу ахургæнæндæнтти ка исахур кæнуй, еци адæймæгутæй еуетæ цæрунцæ рæсогæй, гъома, рæстуодæй сæ гъуддæгути рохсдзийнадæй еугуремæн дæр цийнæдзийнадæ хæссунцæ, иннетæ ба сæ цардвæндаг лæкъун миутæй арæзт, сæхецæн сæ, æвæдзи, уодæнцойнæ  æнгъæл æнцæ, фал сæ рæбун дзиллæн ба фудимелæхæссæг ке ‘нцæ, е ба сæмæ нимади дæр нæй…

 

Альфонс Доде (1840-1897), французаг финсæг: «Дæ уоди медæгæ гъенцъун ку кæнай, уæд кедæр амондмæ кæсун зæрдрист æй…»

Уæлдай зин ба е уомæй æй, æма еци кадæр кæмæйдæрти бæлвурддæрæй ба, абони æ фудцардæй ка гъенцъун кæнуй, еци рæстзæрдæ адæми еумæйаг бæркадæй æдзæсгонæй ке фæддавта, уой фæрци ке исаразта, уой зонгæй.