21 майя 2024

БОНИГЪÆДÆ ИЮНИ

03.06.2023 | 21:46

Аци анз июнь Цæгат Кавкази федералон зилди уæлдæфи температурæ уодзæнæй нормæй бæрзонддæр. Æхсæвæ уæлдæфи температурæ æрхаудзæнæй 9-13 градусæй 12-17 градуси уæнгæ. Бонигон исхездзæнæй 20-26 градусмæ, хецæн бæнтти ба – 30-33 градуси уæнгæ. Берæ æнзти бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ, июнь тæккæ уазалдæр адтæй 1967 анзи – 15 градуси гъар, тæккæ гъардæр ба 1998 анзи – 21 градуси гъар (рæстæмбес нимадæй). Июни сор æма уарунтæ рæстæгутæ кæрæдзей æййевдзæнæнцæ. Ахид уодзæнæй карз уарунтæ, ех æма тухгин думгитæ. Июни хуæнхрæбунти æруаруй 164-181 миллиметри, будуйраг рауæнти ба – 63 миллиметри. Уарунтæ уодзæнæнцæ нормæй минкъийдæр.