13 июня 2024

ЕУГУРУÆРÆСЕУОН ÆРКАСТ

12.08.2023 | 22:47

Цæгат Иристони бæрæггонд æрцудæнцæ Еугуруæрæсеуон конкурс  «Хуæздæр муниципалон практикæ»-йи регионалон æркасти бæрæггæнæнтæ. Ци æртæ фæлхатæнеми си цудæй ерис, уонæй алкæмидæр исбæлвурд кодтонцæ æртæ уæлахезони.

Цæгат Иристон нур цалдæр анзи архайуй аци конкурси. Æ нисан æй бунæттон хеунаффæйади хуæздæр практикæ рартасун, рапарахат æй кæнун æма сæ исхуарзæнхгин кæнун. Уомæй уæлдай ба ма хъæбæр ахсгиаг равгæ æй бунæттон цардиуаги аллихузон фарстатæ афойнадæбæл æма гъæугæ хузи лух кæнунæн.

Раззагдæрти æрмæгутæ æрвист æрцæудзæнæнцæ «Хуæздæр муниципалон практикæ»-йи федералон къæпхæни æркастмæ.