22 майя 2024

КÆД УÆ ЕСТИ ХАБАР ФЕГЪОСУН КÆНУН ФÆНДУЙ…

15.07.2023 | 21:07

Республикон газет «Дигорæ» хецæн адæймæгутæ, кустуæттæ, кооперативтæ, аллихузон фирмитæ, кинотеатртæ, клубтæ æма салонтæй есуй аллихузон игъосункæнуйнæгтæ – бæрæгбæнттæ, кувдтитæ, киндзæхсæвæртæ æма райгурæн бæнтти фæдбæл арфитæ, тæфирфæстæ, имисæн бæнтти æрмæгутæ, рекламæ.

КОСГÆ БÆНТТÆ – авдисæр, геуæргибон, æртиккæг, цуппæрæн, майрæнбон (9 сахаттемæй 18 сахеттей уæнгæ).

25-67-03